Tüm Kategoriler


Sayfalar

İçimizdeki Derin Boşluklar

Konunun do?ru anla?ylmasy i�in bir a�yklamada bulunmak yerinde olacaktyr. Sa?lykly utanma ve sa?lyksyz utanma tanymlary... Sa?lykly utanma g�c�m�z�n nelere yetip nelere yetmedi?ini anlamamyza yardym eder. Bu duyguya �mahcubiyet� denir. Mahcubiyet duygusu al�akg�n�ll� olmayy �?retir insana. Sa?lyksyz utanma ise �utan�� olarak tanymlanyr. Zehirli bir duygudur. Bu t�r utancyn k�k�, �ocu?un i�inde yeti?ti?i ailede yatar. Ki?iyi ya?amy boyunca mutsuzlu?a sevk eder.
Haset duymak, Kyskanmak:
Utanca bo?ularak b�y�yen ki?ilerin syk syk g�sterdikleri davrany?lardan biri haset ve kyskanmadyr. Ba?kalarynyn ba?arysy, ki?ili?i, maly, arkada?ly?y, e?i onlaryn kendi i� bo?luklaryny hatyrlatacak bir nitelik ta?yyorsa, derin bir haset i�inde kyvranyrlar. Bu haset duygusunu oldu?u gibi a�y?a vuramazlar, bu nedenle kar?ydakini sanki be?enmiyormu? gibi davranyrlar ama �nemli bir noktada bir kusura i?aret ederler; �rne?in ilgin� konu?masyyla �n yapmy? birinin konferansyndan �ykynca,"g�zel bir konu?maydy, bir de kasaba ?ivesi olmasaydy, ger�ekten ilgin� biri olarak dinlenirdi" gibi konu?urlar. Bazen kar?ydakini abartmaly bir bi�imde �verek haset duygularyny saklamaya �aly?yrlar; ne var ki �vg�leri sahte ve y�zeyseldir. Hasetin temelinde yatan ana varsayym ?udur: "Ben kendi �zvarly?ym i�in de?erli de?ilim; de?erli olabilmem i�in bazy ek ili?ki, nesne ve �ne ihtiyacym var. Bu ili?ki, nesne, �n bende yok, onda var. Onun ya?amy anlamly, benimki ise de?il."Bu varsayym, utanca bo?ularak b�y�yen ki?inin temel varlyk �?esidir.
Do?an C�CELO?LU-Y�imizdeki �ocuk sf:132-133
Yazar Hakkında

SIGINAK

SIGINAK


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun