Tüm Kategoriler


Sayfalar

Yılan Hikayesi

Onunla tesad�fen tany?tym. Topu topu be? g�n falan g�rd�m. Ylk g�rd�?�m g�n zaten vuruldum. Konu?maya hi� cesaretim olmady. Hatta ona tam onu sevdi?imi s�yleyecekken hep bir engel �ykty. Sonunda yanyndan gitmek zorunda kaldy?ym g�n geldi. Be? g�n ge�mi?ti. Gitti?imi �?rendi?inde hastalandy, ate?i �ykty. Me?ersem o da benden ho?lanyyormu?. Artyk onun da bana kar?y bo? olmady?yny anlyyordum. Ka� g�n gelemedi, arkada?ymla konu?up onunla bir ?ekilde ileti?im kurmaya �aly?yyordum. Ben onunla ileti?ime ge�meye �aly?yrken o da s�rekli benle ileti?im kurmaya �aly?yyordu. Sonra arkada?ym aracyly?yyla ondan bana bir mektup geldi ama okuyamadym. ��nk� mektubu biri aldy. Okuyabildi?im tek kelime ba?yndaki �Sevgili Katara� oldu. �ok �z�ld�m. Y�inde neler yazdy?yny hala merak ediyorum.
Sonra benim oradan ayryldy?ym g�n arkada?yma, �Ona, onu sevdi?imi s�yle artyk. Gidiyorum� Gitmeden �nce bari sevdi?imi �?rensin.� dedim. S�ylediklerimi ona iletti. Cevabyny aldy?ymda mutlu oldum. Cevap ?uydu, �Madem gidiyor, do?ru konu?mak gerekirse onu sevdim.� Mutluydum fakat i�inde bulundu?um durum da bir o kadar karma?ykty. Ba?ka bir kyzla �ykyyor, el ele geziyor fakat hala beni sevdi?ini s�yl�yordu. �stelik kyz arkada?yna ra?men benimle konu?mak i�in bir sosyal payla?ym sitesine kaydoldu ve arkada? gibi oldu. Biz g�r�?t�kten sonra kalbini tutarak bayyldy?yny, kalbinin delik ve durumunun a?yr oldu?unu �?rendim. Bu haberi duyunca harap oldum, a?lamaktan g�zlerim kypkyrmyzy oldu. Ben kendimi birka� g�n harap ederken arkada?ym ne dese be?enirsiniz? �?aka yaptym, bayyldy ve hemen ertesi g�n taburcu oldu. Kalbi delik de?il. Bu ?akayy yapmamy da o istedi.� dedi. �ok kyzmy?tym ama bir taraftan da kalbinin delik olmady?yna sevinmi?tim.
Neyse gel gelelim zurnanyn zyrt dedi?i yere. Bu �ocuk �b�r taraftan da arkada?yma sarkyyor, elini beline doluyor. Birka� saat sonra o �ykty?y kyzyn elini tutup geziyor. Sonra da beni sevdi?ini s�yl�yor. Geldi?imde seviniyor, gitti?imde hastalanyyor. Yleti?ime ge�mek i�in de her ?eyi yapyyor. Ne yapmaya �aly?yyor, cidden anlamyyorum. Kalbinde kim var? Peki, sizce kimi seviyor?
Yazar Hakkında

Katara

Katara


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun