Tüm Kategoriler


Sayfalar

Çürük Zeminler Gerçek Zamanlar

Ynsanlar aslynda neyin do?ru ya da yanly? oldu?unu gayet iyi biliyorlar. Sadece i?lerine gelmez� Bu g�n k�t� olan yaryn iyi ve hatta tam tersi de olabilir. Bu ?artlary olu?turan insandyr. Do?asy, karakteri ve ya?ama ?eklidir� Ama a?a?yda daha kary?yk bir konuya de?inece?iz. Do?ruyu bulmak o kadar basit de?ildir ve insan elinden gelse de yanly?y ve do?ruyu kendi g�c�yle y�nlendiremez.
Zaman do?rulary de?i?tirir mi? Do?rular zamana endeksli de?ildir. Sadece insan zaman i�inde do?ru olarak bildiklerinin aslynda aldatmacadan ibaret oldu?unu anlayabilir. Do?rular toplum karakterine g�re mi ?ekillenmelidir? �rf, adet ve etik bunda belirleyici bir etken olabilir mi? Ynsanlaryn bu bahsi ge�en de?erlerle ortak hareketinde do?ruyu bulmasy m�mk�n m�d�r? Peki bunlary ayry tutarak bulmasy m�mk�n m�? ��r�k zemin �zerine yapylmy? bina gibi oldu� Bunlaryn dy?ynda koyulan yazyly kurallar (yasalar) do?ruyu tek bir �izgide tutmaya yeter mi? Zamanla yasalar bile eksik kalyp bir�ok kez de?i?tirilebiliyorsa yazyly olmayan kurallaryn yozla?masy daha m�mk�n ve �abuk olamaz my? Do?ruyu bulmak i�in, g�rmek i�in en �nemlisi de do?ru insan olabilmek i�in b�t�n bu etkenlerle yo?rulmak, y�n�m�z� bulmaya yardymcy olabilir mi?� Bir�ok soru tek bir cevap: Do?ru; kim ne g�r�yorsa, ya?yyorsa odur� Ger�ek zaman kavramy ya?ady?ymyz zamansa do?runun da ger�ek�ili?i ya?ady?yn kadardyr�
Yazar Hakkında

ImPossible

ImPossible


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun