Tüm Kategoriler


Sayfalar

Karmaşık Duygular

Konuya nereden, nasyl ba?lasam bilmiyorum ama tek bildi?im bir an �nce birilerine anlatyp, akyl almak� Bir de dy?arydan insanlary dinlemek. Ben lise sona gidiyorum ve iki sene �nce okuldan biriyle tany?tym. Daha do?rusu arkada?ym ondan ho?lanmaya ba?lady. Sonra Face�de okey oynarken �ocuk hep benle konu?tu, arkada?ymla pek muhatap olmady. Me?er daha �nce okulda g�rm�? beni ama nasyl konu?aca?yny bilememi?. Arkada?ym sevmeden �nce ben de bakmy?tym ona ama bunu arkada?yma s�yleyemedim. Sonra arkada?ym �ocu?un bana ilgi duydu?unu s�yledi. E?er ben de ona kar?y bir ?ey hissediyorsam aradan �ekilebilece?ini s�yledi. �ocu?un ady Tar�yn olsun� Ona, Tar�yn�dan bir zamanlar ho?landy?ymy s�yledim. Tar�yn�y bana byrakty, onunla bir daha konu?mady. Tar�yn�la g�r�?meye ba?ladyk. Y?te teklif falan etti. Nasyl oldu bilmiyorum ama �ocuk iki ayda �ok ba?landy bana. Sonra o bana ba?landyk�a ben uzakla?tym ondan. Bir g�n ona ayrylmak istedi?imi s�yledim. Ben yapamam b�yle dedim. O neden sorduk�a ben de "Abim duyarsa kyzar" deyip bir bahane uydurdum. Ho? duysa kyzardy da zaten ama dedim ya benim i�in bahaneydi. "Her ne olursa olsun seni byrakmam" dedi. Ben de kyyamadym ayrylmadyk. Gel zaman git zaman derken ben de sevmeye ba?ladym. O kadar �ok sevdim ki inanyn hayatymyn merkezi yapmy?ym da haberim olmamy?. Bunu o gidince anladym. Biz tam bir sene �yktyk ama o kadar �ok hatyralarymyz, o kadar �ok anylarymyz var ki hi� birini unutamyyorum. Sonra �?rendim ki benim �ok yakyn bir arkada?ym bundan ho?lanyyormu?. Ben saf tabi anlayamadym bunu. Sonra bir g�n bunlaryn Face�deki konu?malaryny yakaladym. Me?er Tar�yn�yn haberi varmy? kyzyn bundan ho?landy?yndan. Ama aramyz a�ylyr diye s�ylemiyormu? bana. Bu olaydan sonra ayryldyk. Sonra biz yine bary?tyk. Bir m�ddet yine �yktyk ama bu kyz hep ili?kimizin i�indeydi. Ben her ne kadar konu?masam da ayny synyftaydyk. Bir zaman sonra bary?mak istedim, neticede o benim synyf arkada?ymdy. Her g�n y�z�n� g�r�yordum eskisi gibi yakyn olmasam da konu?acaktym. Nedense Tar�yn buna izin vermedi. Kyzdy "Ya o, ya ben!" dedi. Kyzla konu?muyorduk ama h�l� onun kavgasyny yapyyorduk. Bir zaman sonra ayrylmak istedi?imi s�yledim. Sebebini sordu. Ben de ona, �senin sevdi?in kadar sevmiyorum� dedim. Demez olaydym! O dilimi e?ek arylary sokaydy da diyemeyeydim� Ayryydyk ama yine konu?uyorduk. �?yk olmu?um resmen, hem de k�rk�t�k. Ona geri d�nmek istedim ama bu kabul etmedi. Sonra bir ?eyler oldu arkada?larym araya girdi falan derken biz yine bary?tyk ama yine o kyz y�z�nden ayryldyk. Ve bu son ayryly?ymyzdy bir daha da o g�n bug�nd�r bary?madyk. Tam bir sene ge�ti ve biz h�l� ayryyyz ama benim sevgim hi� azalmady. Tam tersi g�n ge�tik�e, �zledik�e artty. Biz bu bir sene boyunca arada bir bulu?tuk. Ben a?ladym o dinledi, zamanynda onun bana yapty?y gibi... Ama tek fark ben sevmesem de onun yanyndaydym ama o benim yanymda de?il ba?ka kyzlaryn yanyndaydy. Askere gidecekmi? bir g�n bana mesaj atty "Hakkyny helal et. Az �ok eme?in var �st�mde" dedi. Sonra biz bulu?tuk ama tek kelime konu?amadyk. Ben ona "Ylk a?kym olarak kalacaksyn ama sonum olamadyn dedim". ��nk� o benim ilk sevgilim sayylyrdy ben de onun ilk a?kyydym, biliyordum. Onu unutmak i�in ba?ka birisiyle de konu?sam hep o var aklymda. Acaba ben de onun aklynda myyym? Benim ona s�yledi?im bir s�z vardy ve ?imdi o s�z (ba?ka dilde �evrilmi? halde) Face�de isminin yanynda duruyor. Ne yapaca?ymy bilmiyorum? �ok ba?kaydy bizim a?kymyz bana hep s�rpriz yapardy. Biz hep ciddi d�?�nm�?t�k evimizin nerde olaca?yna bile karar vermi?tik. O benim adymyn ba? harfini koluna kazymy?ty. Sonra ayryldyktan iki ay sonra beni arady sarho?tu. Bana h�l� sevdi?ini, geceleri aklyna geldi?imi falan anlatty. Tam iki saat o konu?tu ben dinledim. Dedim ya istemeden hayatymyn merkezi yapmy?ym. Sene ge�ti ama h�l� ayny yerdeyim. Bug�n d�nse belki kabul etmem. Eskisi gibi olmaz hi� bir ?ey biliyorum ama bazen �yle bir anyma geliyor ki �zellikle geceleri oturup a?lyyorum. Hep dua ediyorum geri d�ns�n diye...
Yazar Hakkında

pucca

pucca


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun