Tüm Kategoriler


Sayfalar

İstanbul'u Gördüm

Ylk c�mleleri se�mek her zaman zor olmu?tur benim i�in. Yazmayaca?ym, bu gece seninle konu?aca?ym. Eskiden Ystanbul; sadece Ystanbul�du� Benim i�in hi�bir anlamy yoktu. Bug�n ne fark ettim biliyor musun? Ystanbul, Burak olmu?. Tam on bir saat adym adym seni gezdim, dola?tym, seni ke?fettim. Tam olarak nerde oldu?umu bilmesem de o �Kadyk�y� tabelasyny g�rd�?�mde tamam dedim, burasy benim �?yk oldu?um adamyn evi, soka?y, caddesi... ?uan �yle karma?y?ym ki sanki t�m g�n berabermi?iz ve ?imdi Trabzon�a d�nm�?�m, her ?ey bitmi?. Ystanbul �yle bir ?ehirmi? ki herkes i�in bir hayal ya da bir hayal kyrykly?y olabiliyormu?. Ben hangisini ya?adym bilmiyorum. Evet sen her zaman hayal oldun benim i�in. Ama sanyrym ben bo? �mitler beslemedim. Sanyrym ger�ekleri g�rd�m. Sanyrym senin tercih etti?in hayattan ne kadar mutlu oldu?unu ve benim bu se�iminden mutsuz oldu?umu �ok iyi anlayabilecek kadar ger�ek�iydim. H�l� �yleyim� Sana a?y?ym! Senin b�t�n dengesizliklerine ra?men sana �ok a?y?ym� Kim oldu?umu anladyn de?il mi? Yerine g�re sessiz oldu?um do?ru. Ama iyi veya k�t� asla duygularymy s�ylemekten korkmadym. Benim tek derdim kar?ylyksyz duygularla y�zle?meni istemiyor olmam. Ben sana y�k olmak i�in sevmedim seni. ?imdi neden adym yok, b�yle gizli-sakly yazyyorum bunu anlamany istedim� Senin tercihlerinin farkyndayym ve sen de bunlaryn hi�birini onaylamady?ymyn farkyndasyn. Ben kimsenin hayatyna m�dahale etmem ve sen de kendi hayatynla ilgili kimseyi dinlemezsin. Evet dengesiz ve de?i?kensin ancak bu kadaryny anlayabilecek kadar tanydy?yma inanyyorum seni. Sonu� olarak yan yana duramadyk. Belki sana, seni nasyl kyskandy?ymy anlatty?ymda k���c�k de olsa bana �mit verecek bir ?ey s�yleseydin, senin de beni sevebilece?in hayalleri kurmaya devam ederdim. Nasip de?ilmi? deyip ge�tim ben de... Yoksa senin dengesizli?in tarafymca malum... Terazin olmaya hazyrdym her daim. Nasip! Bu sana ilk ve son yazym bunu bil l�tfen. Seni rahatsyz edece?imi d�?�nme. Ben sadece korktum Burak! Sen Burak Ali oldu?unda korkmalyymy?ym ilk� Sen Burak�ken her ?ey ne kadar da g�zeldi. Her neyse ben bug�n senin kokunun oldu?u o ?ehirde, hayatymda ilk kez bir cenazeye katyldym. Allah korusun ama ben ordayken �len adam hep sendin ve o deli gibi a?layan karysy, kyzy, o?lu, ye?eni, hepsi bendim. Seni kaybetti?imi o kadar �ok d�?�nd�m ki... Sanki benimmi?sin gibi. Neyse, ben �ok etkilendim belki de ilk kez b�yle bir ?eye ?ahit oldu?um i�indi bilemiyorum... Yaryn ben �lece?im ya da sen... Allah bilir! Hi�bir duygum gizli kalsyn istemem. Sana a?y?ym! Burak olan sana her zaman, dolu dolu; Burak Ali oldu?un sana ise nefretle, kyskan�lykla kary?yk kocaman bir a?k besliyorum i�imde� Umarym bu yazdyklarymy okursun... Benimle konu?mamakta kararly oldu?unu o g�n koluna son kez dokundu?umda bana g�sterdi?in y�z ifadenden anlamy?tym. G�z�m�n �n�nden gitmiyor korkma asla rahatsyz etmem. �yle biri de?ilim. Ama bir g�n buna dayanamayacak hale gelirsem, ancak o zaman sana �?yk olmaktan vazge�ece?im. Benim i�in a?k sevgili olmak de?ildi. Sen beni �ok yanly? anlamy?syn... Neyse bug�n �yle bir Ystanbul g�rd�m ki bunlary yazmadan uyuyamazdym� Sana �ok mutlu olaca?yn bir hayat diliyorum. Allah�a emanet�
Yazar Hakkında

terazi

terazi


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun