Tüm Kategoriler


Sayfalar

Söyleyemiyorum

Aslynda �ok ?ey s�ylemek istiyorum. Ama kelimeler �yle diziliyor ki bo?azymda, sanki s�ylersem zamany gelmeden kopan bir yaprak gibi incinece?im. Tek ba?yma kalacak ve kuruyacak gibi. Yukaryda kalan o ye?il yapraklara i� �ekerek bakaca?ym. Kuruduk�a canym acyyacak ama kimse bilmeyecek. O g�l�msemeler altynda yatan h�zn� kimse anlamayacak. Kimse kendini benim yerime koymayacak. �aresizlikler i�inde beklerken, onun bir g�l�?�ne d�nyayy k�l edece?imi anlamayacaklar. Onu izlerken g�zlerimin nasyl g�ld�?�n� g�rm�yorlar my? Onun ye?il g�zleriyle yeniden nasyl ye?erdi?imi farkyna varmyyorlar my?
Hi� inanmazdym bu kadar kysa s�rede b�ylesine g��l� duygular beslenece?ine. Ya da inat my bu diyorum kendime. Ylk defa reddedilme duygusu muydu bunu bana ya?atan, bu satyrlary yazdyran? Aslynda ret edilmeme ama hi� bir adym da atmamasy i�imde sonu g�z�kmeyen bo?luklara byraktyryyor kendimi. Sonunda �lece?ini bile bile bir umut do?ar ya i�ine... "Belki kurtulurum!" diye haykyran sesler var i�imde.
Zaman diyorlar ya hani... Ne illet bir ?ey oldu bu "zaman". Acele etmemeli aslynda. Ne olacaksa oluruna varyr zaten... Y?te olmuyor be bazen! O illet zaman onu izlerken bu kadar hyzly ge�iyor ya, olmuyor... Hele hele o g�z g�ze geldi?in saniyelerde ya?ady?yn duygu seli yykyyor ge�iyor i�imdeki t�m sorunlary, d�?�nceleri. Syfyrlyyor her ?eyi. Bazen bir ba?langy� olurken, bazen yok ediyor i�imdekileri. Ba?yny tekrar �evirip o saniyeler bitince, kurumaya ve o bo?luklarda yok olmaya devam ediyorum. ?imdi ne mi yapyyorum? Yazylar yazmaya ba?ladym, bol bol kahve i�er oldum, ?arkylarda acysyny tatlysyny ya?ady?ym biri oldu. Spor yapyyorum mesela. Bakymsyz olmayayym da beni be?ensin diyorum. Ha bir de onu i�imde ya?yyorum. Onu anlamaya �aly?yrken y�ksek ve dar duvarlar arasynda kayboluyorum, bo?uluyorum. En ufak bir sese kulak verip buradan �ykmaya �aly?yrken yanly? yollara sapyyorum. Artyk kendimi de kaybediyorum. Ama onun g�l�?�n� hatyrlayynca bir y?yk g�z�k�yor yolun sonunda. O yol bir t�rl� bitmiyor. Hala y�r�yorum, bitmiyor... Tek ba?yma y�r�yorum. Batarsam da �ykarsam da tek ba?yma olmalyyym diyorum. O y�zden hi� bir ?ey s�yleyemiyorum...
Yazar Hakkında

zcansu

zcansu


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun