Tüm Kategoriler


Sayfalar

Bir Tür Erkek Modeline Kısa Bir Bakış

Yine bir gireyim dedim siteye, neler olmu? bakayym dedim, sonra da �Kocamy Anlamyyorum� ba?lykly yazyyy ve yorumlary okudum. Bitirdi?imde g�lmekle a?lamak arasynda kaldym. Hemen bir yorum d�?endim tabi. Ama sonra yazdyklarymy yorum olarak de?il ayry bir yazy olarak sizlerle payla?maya karar verdim. ��nk� fark ettim ki yazdyklarym, �ok syk kar?yla?ty?ymyz bir erkek anlayy?yna dair. (Mesela s�z�n� etti?im yazyya yorum yazan ve beni de bu yazyyy yazmaya zorlayan sahany_87 rumuzlu vatanda?)
�zetle, adyny andy?ym yazynyn altyndaki yorumlardan da anla?ylaca?y gibi, bu model erkek anlayy?y; mesela s�z konusu yazyya yapty?y yorumlarda, kocasynyn kendisini aldatty?yndan kuvvetle ?�phelenen kadyna �Erkek o, yapar! Sen yuvany da?ytma!� der. Ve �erkekler berbattyr zaten, ben d�hil her erkek g�venilmezdir, hepsinin kusuru vardyr� tarzynda yorumlar yaparak, aslynda kendisinin de nasyl bir erkek oldu?unun ipu�laryny verir. Buradaki (ve bu t�r erkeklerin b�t�n yorumlaryndaki) dikkat edilmesi gereken c�mlecik ya da dip not ya da de?ini; ne derseniz deyin; �ben d�hil� vurgusudur. E?er bu erkek �ben d�hil� demeseydi ben de bu yazyyy yazmazdym.
?imdi bu t�r erkek anlayy?yna ve t�r�ne daha yakyndan bakalym. Bu �ben d�hil� vurgusu da rehberimiz olsun. Bir kere �ncelikle ?unu s�yleyelim, bu t�r erkek algysy, dy? etkilenmelere kapaly olurlar, asla kendilerinin yanly? d�?�nd�klerine ihtimal vermezler, verirlerse zaten o model erkek olmaktan kurtulu?a do?ru ilk adymy atmy? olurlar. (Bu anlayy?tan derhal kurtulmak gerekir elbette...) Okuduysanyz g�rm�?s�n�zd�r, �rnek ki?imiz de aynen b�yle; �ok kavgacy ve kimseye g�z a�tyrmyyor. Asla �yahu acaba ben de yanly? bir ?ey demi? olabilir miyim?� demek aklyna gelmiyor. Gelmez; bu normal. Gelirse ki?ilikte sapma meydana gelir. Ayryca bu model erkekler genellikle bildi?iniz anlamda cahildirler; okumazlar, g�nl�k gazete okumazlar, okurlarsa spor gazeteleri ya da ���nc� synyf erotik i�erikli gazeteleri okurlar. Bunu da yazysyny okuyunca anlarsynyz. Sanyrsynyz ki �� ay �nceye kadar da?daydy, kurtlar b�y�tt�, bir avcy tesad�fen buldu kurtlarla dola?yrken, alyp getirdi, T�rk�eyi de yeni �?rendi; b�yle sanyrsynyz. Okuyun tekrar �rnek arkada?ymyzyn yazdyklaryny bana hak verirsiniz.
?imdi ?u �ben d�hil� vurgusuna gelelim: Bu arkada?lar �valla ben kadyn olsam sermaye olurdum, herkese verirdim!� diyen erkek modeli vardyr ya, onlarla ikiz karde?tirler. Bunlar evlilerse muhtemelen e?lerini aldatma hayalleri kurmaktadyrlar, aldatamazlar ama beceriksiz ve pysyryktyrlar. Buralarda ��apkyn erkek� imajy vermeye �aly?maktadyrlar. Bir de o kadar korkaktyrlar ki, aldatsalar bile e?lerinin terk etmesini istemezler ��nk� e?leri olmadan bir halta yaramazlar. Bunun hayalini bile kuramazlar. Onun i�in de erkek kusurludur, �ben bile, o nedenle erkek aldatsa da kadyn erke?ini terk etmemelidir� derler. Buradaki erkek aslynda hayalindeki kendisidir. Yani bu t�r erkeklerin b�t�n derdi ��apkyn erkek� imajy vermeye �aly?maktyr. Bek�r da olsa �z�nde aynydyr her ?ey. Evlenip �apkynlyk yapmayy, karysynyn arkada?laryyla, gizli gizli i? pi?irmeyi hayal etmektedirler.
Durum budur ey ahali!
Amat�r bir psikolog olarak ilk baky?taki algylarymy ve bulgularymy sizlerle payla?ayym dedim.
�nemli not: Bu yazynyn konusu s�z�n� etti?imiz �sahany_87� rumuzlu vatanda? de?ildir; onun temsil etti?i bir erkek t�r�d�r ve bu t�r kyyysyndan k�?esinden irdelenmeye �aly?ylmy?tyr. Kimsenin alynmasyna gerek yoktur. Ya da alynan alynyr�
Yazar Hakkında

cuma

cuma


Yorumlar


Henüz Yorum Yok! İlk Yorumu Yapan Sen Ol:

Senin Yorumun