Köşe Yazıları KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Köşe Yazıları

Köşe Yazıları Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Bir Tür Erkek Modeline Kısa Bir Bakış

Yine bir gireyim dedim siteye, neler olmu? bakayym dedim, sonra da �Kocamy Anlamyyorum� ba?lykly yazyyy ve yorumlary okudum. Bitirdi?imde g�lmekle a?lamak arasynda kaldym. Hemen bir yorum d�?endim tabi. Ama sonra yazdyklarymy yorum olarak de?il ayry bir yazy olarak sizlerle payla?maya kar

Kadın Olmak!

Ne kadar da zormu? kadyn olmak. Ynsan ?ekilden ?ekile girer mi? Yeter Allah a?kyna! Her kafadan bir ses �ykyyor. En iyisi ba?tan anlatmak... Ben babamyn sevmekten dahi sakyndy?y, hep ?ymartmamak i�in tersledi?i k���k kyzyydym. E kolay my �� o?lundan sonra do?an, ge� gelen minik ky

Sizi Seviyorum

Burayı seviyorum, sizi seviyorum... Ystedi?im zaman gelip, sorgusuz-sualsiz bir ?eyler payla?abilece?im bir yer oldu?unu bilmek �ok g�zel bir ?ey. Zaman geliyor rastgele gezindi?im ?u sayfalarda �yle farkly ?eyler okuyorum ki hayata dair bir ?eyler �?reniyorum. "Vay be b�ylesi de

Çürük Zeminler Gerçek Zamanlar

Ynsanlar aslynda neyin do?ru ya da yanly? oldu?unu gayet iyi biliyorlar. Sadece i?lerine gelmez� Bu g�n k�t� olan yaryn iyi ve hatta tam tersi de olabilir. Bu ?artlary olu?turan insandyr. Do?asy, karakteri ve ya?ama ?eklidir� Ama a?a?yda daha kary?yk bir konuya de?inece?iz. Do?ruyu bulm

Muson Rzgrlary

Nasyl oluyor da bu kadar kary?yk ve anlamsyzisteklerimiz ayny anda bizi ziyaret ediyor... ?u byk aly?-veri? merkezleri bu kary?yk isteklerimizi bildiklerinden her ?eyi satyyorlar. Ya?amak istemedi?imiz a?klar, trl trl dostluklar, sevgililer de yle. Acaba ne istedi?imizi bilmeden bu kadar kys

Ya?ama Sanaty

Ya?am; kendi kurallary olan bir sanattyr. Kurallary ok ayktyr; sizden zgn olmanyzy, retmenizi, faydaly olmanyzy ve daha iyi olana ynelmemizi ister Biz ise do?adan, bize uymasyny, her ?eyi bizim isteklerimize be?enilerimize gre uyarlamasyny bekler, kendi kendimizi kandyryr srekli acy ekeriz

?kr

Kimi insanlar vardyr her ?eyden abucak sykylyr. Hibir ?eye hibir zaman ba?ly kalamaz. Misal daha az nce bir yazy okudum, adam; sykyldym ya?amaktan sykyldym her ?eyden yazmy?... Oysaki ka lke var alyktan kyrylan onlar bile haline ?krederken biz gelmi?iz buraya sykyldyk yazyyoruz. Adil mi

Gelecek Benim!

Son on yylda dnya zerindeki bazy devletlerin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatynda byk de?i?iklikler oldu. rne?in Facebook, Amerika-Irak sava?y, AKPnin ba?a gelmesi, Trk toplumunda ba?takiler tarafyndan ya?atylan din smrleri vb. ?eyler... Yyllar geldi geti Ben bunlaryn olaca?yny yyllar

Feminist

Bir mr boyu "feminist" yalanynyn arkasyna sy?ynanlary tanydym; genli?ini bu yalanla rtenleri... A?kyn aptal kyzlaryn i?i oldu?unu, erkeklerin yaradyly? amacynyn kadynlary zmek oldu?unu, hi ?yk olamayaca?yny, a?kyn gerek olmady?yny, a?k romanlarynyn, filmlerinin sama oldu?unu, "onu d?

Ele?tiri

Biraz evvel bir ba?lykta okudum ve yazmadan duramayaca?ym. ok sevgili bir arkada?ymyz Canan Tanyn "En Son Yrekler lr" kitabyny okumu? ve ok etkilenmi?. Canan Tan okuyanlar bilir ki kitap hep ayny olay rgsyle anlatylmy?, bunu anlamak zor de?il zaten. rne?in; Kalbim Seni ok Sevdi, Piraye, v

Adalet!

Hangi adalet acaba? On ya?ynda toplu tecavze u?ramy? ocu?u "kendi ryzasyyla yapty" deyip ergen sayan my yoksa on yedi ya?yndaki testereli katili "ocuk" deyip cezasyny azaltmaya aly?an my? Biz hangisine gvenece?iz?

Son Zamanlaryn Modasy: Kadyn Cinayetleri

zellikle ?u son zamanlarda hangi yayyn organyny izlesek veya hangi gazeteyi elimize alsak, yine bir yerlerde kadynlara uygulanan vah?eti gryoruz. Sonra makdl hakkynda bilgiler veriliyor, sonrasynda ktil koca polisler arasynda elleri kelepeli gtrlrken, basyn mensuplarynyn katil kocaya sordu

Pencere Kyran

Hayatymyzda de?i?en birok ?ey mevcut. Buna ncelikle kendimizden sz ederek ba?lamamyz mmkn. De?i?ikli?in sebebi belki bizizdir, belki de davrany?larymyz kar?ymyzdaki insany kaybetmemize olanak sa?lamy?tyr. Bu konuyu bencilce yakla?ym ve n yargy ba?ta olmak zere iki ba?lyk altynda toplayabiliri

Nasyl Besleniyoruz?

Ya?ady?ymyz co?rafyada ne kadar sa?lykly besleniyoruz? Sizce satyn aldy?ymyz gydalaryn besin de?erleri, olmasy gereken seviyede mi? Kysa bir rnek vermek gerekirse, yspanakta olmasy gereken demir, bundan on sene ncesine gre %70 daha azmy?. Patateste olmasy gereken magnezyum ve C-vitamini de ay

Hayat Gzel

Her ne olursa olsun, hayat ya?amaya de?er. Mutlu olmak insanlaryn elinde. Her ?eye ra?men mutluyum. Ynsan oldu?um iin, yetinmeyi bildi?im iin mutluyum. Neler geldi, neler geti, ya?ananlara ra?men mutluyum. Ynsan d?meden ayakta kalmanyn de?erini bilemiyor. Hata yapmadan do?ruyu bulamyyor. Onun i

Yalnyzly?ym

Sabah uyanyyorum ve her zaman ki gibi yine ayny gne uyanyyorum. Hatta bazen hafta sonu mu hafta ii mi hi bilmiyorum. O kadar ok sykyldym ki yalnyzlyktan, bu yazyyy bile afakanlar iinde yazyyorum. Tabi bu yazyyy benden ba?ka okuyacak olan birisi olacaksa ba?tan uyarayym afakanlarymyn da birazyny

Biraz Dikkat

Dnyanyn en gzel ?elalelerinden birine sahibiz. Yerkpr ya da Gksu ?elalesi dedin mi hemen hemen herkes bilir. Hem baly?y hem do?al gzelli?iyle bir ba?kadyr burasy Gzel olmasyna gzeldir de bu garip yerin bir de gizemi vardyr. Her yyl mutlaka bir ya da iki can alyr. Her yyl foto?raf ektirmey

Temenna

Eskiler bir ba?kaymy?... Bunu d?ndren bir ok ?ey olmu?tur mutlaka ama benim dikkatimi en son "temenna" dedikleri selamla?ma hareketi ekti. Adyny yeni duydum. Osmanly dneminde insanlar birbirleriyle yolda kar?yla?tyklarynda selamla?yr, huzur, bary? ve esenlik diler, elleriyle de temenna ederler

ingeneler Gn

8 Nisan, Dnya ingeneler Gndr. Bu gnde Nazilerin ingene katliamy lanetlenir aslynda, ama bizde genellikle e?lence biiminde kutlanyr... Nazi Almanyasy dneminde, Avrupada tam bir buuk milyon ingene katledilmi?tir. Tarih nedense ingene katliamyndan pek sz etmez. nk onlaryn dnyayy yne

Karl Marx (1818-1883)

Ba?lyktan da anla?ylaca?y zere niyet ettim; aksakally, nur yzl dede iin felsefesine tezat, kysa cmlelerle bir yazy yazmaya. Bakalym nasyl bir ?ey ykacak ortaya. Umarym kendisini ara?tyrmaya de?er grenlerde ykar aranyzdan. Belli mi olur Dnyaya gelmi?-gemi? kitlelerin en o?unu pe?inden s

Adaletin Temeli

Adalet, sa?lyk ve e?itim kurumlary toplumun temel kurumlardyr. Uygarla?manyn temel gstergesidir. Bu kurumlaryn retti?i hizmetler, toplumun ihtiya duydu?u olmazsa olmazlarydyr. Toplumda hkim olan gr?e gre parasy olan haksyz olsa da mahkeme kapysynda hakly ykmasy mmkndr. rne?in, eli kanly

Bizim Sinemamyz

Gnler ncesinden plan yapmy?syn; mysyrlary patlatyp iece?ini eline aldy?ynyn, ayaklaryny uzatarak film keyfinin hayalini kurmu?sun. O mbarek gn gelmi? ama ne izleyece?ine karar veremiyorsun. O film mi olsun, yok ?u film mi olsun? derken, bakmy?syn ki aradan iki saat gemi?. Film keyfinin "keyf

Zihin Jimnasti?i

Hayal leminde kysa bir tur yapalym Biraz zihnimizi yoralym Bu ak?am iki test ile ykyyorum kar?ynyza. Cevap seenekleri yok, siz ne d?nrseniz do?ru cevap o olacak. Birinci test sorum: A?ustos syca?ynda sahilde bo? bo? dola?yyorsunuz. Sahildeki banklardan birine oturdunuz ve etrafy seyretmeye

Hayatyn Bir Parasy

Bugne kadar yazdy?ym konulara bakynca; hep hayata dair, a?k-me?k ve fedakrlyk zerine yazylar yazmy?ym. Bunlar hayatymyzyn bir blmnn belli bir parasy Peki ya di?er blmn paralary ne olacak? Bazy insanlaryn telaffuz etmekten bile ekindi?i, ayyp, gnah gibi kavramlarla bastyryldy?y bir di?

Benim Bahem

Hepimizin bir bahesi vardyr, nemli olan ona ne ekip yeti?tirdi?inizdir... Y?te benim bahem; Beyaz gllerim: Masumiyeti simgeliyorlar, iimdeki o kk ocu?un o saf merakyyla ayyorlar... Kyrmyzy gllerim: Hayatymda ilk a?kym olan, Allaha olan a?kymy simgeliyorlar, biraz umursamasam hemen sol

Evlilik Hayaty

Evlilik hayatyndaki ki?ilikleri futbol msabakalaryndaki ki?iliklere benzetirim. Futbol kar?yla?malarynda bir may hakem ynetir, bir de yan hakem vardyr. Futbolcusu, teknik direktr, oyunculary vs. Yazacaklarym yalnyzca bir gelin ya da damat iin geerli olmayyp her ikisi iin de geerlidir.

Osmanlyda Harem

Bu aralar popler bir konu ama ilgintir neredeyse hi bilgi yok haremle ilgili. nk mahremiyet kabul edilmi? ve do?ru dzgn kimse grememi? haremleri. Kysaca harem; tek idarecisinin Valide Sultan oldu?u(yani padi?ahyn annesi) kendisine ait, padi?ahyn bile bozamady?y ok kesin ve katy kurallary b

Ey Ynsan!

Sykyntylaryndan ve iinde bulundu?u durumdan bunalan insana hitaben diyor ki yce Yaradan; Biz, insana kaldyramayaca?y ykten fazlasyny vermeyiz... E?er iinde bulundu?un durumdan kurtulacak ve feraha erecek bir yol bulamyyorsan bil ki kendini zayyflatmy?syn demektir. Ynsan bir noktada mutlak aci

Sen

Ynsan bom bo? bir kalple ba?lamady ya?amaya, sevme olgusu yerle?ikti zaten, ama bir yerlerde bir "sen" katyldy hayatyna. Senin katylmasy demek, onun sen harici herkesi syradan, seni zel grmesi demekti. Daha do?rusu kalbine kalbinin zel gelmesiydi. "Sen" tm zamanlara ta?ynabilirdi ve herkes sen(e

Gere?i mi Ystiyorsun?

Gerek yssyzla?maktyr. Gerek, insanyn kendini alyp, yzne so?uk kendini vurmasydyr. Gerek; iindeki sycakly?yn bile, aslynda kendi gerek so?unu kapatmak iin oldu?unu anlamaktyr. Gerekleri mi grmek istiyorsun? Sonuna kadar hazmedebilece?ini mi zannediyorsun? Gere?i duymaya, yani yalnyz kalmay

Yeni Gn

Gne? do?du ykseliyor, ben neden onunla hareket edemiyorum? Y?te bilmecem; ya ok a?yr yklerim var kymyldayamyyorum ya da ok huzurluyum gitmek istemiyorum. Ama gne? kendinden hi dn vermiyor ve yoluna devam ediyor. Acaba ?imdi kalksam onu yakalayabilecek miyim, bilmiyorum. Bildiklerimin de kes

Krallaryn Sava?y

Yardym etmeyece?im, arkamy dnece?im. Hayatymda hi yapmady?ym bu sadistli?i yapaca?ym, i?ledi?im gnahlaryn en by?n i?leyece?im ve sana yol byrakmayaca?ym. Hepsini kapatyp gei? izni tanymayaca?ym. Sava? suu i?leyip esirleri dahi yargylayaca?ym. Ama sava?yn sonundaki tek galibi kyrylan kalpler

Seviyorum Demek ve Sevmek

Enteresan ?ekilde herkes sevdi beni, ama nedense ben sevildi?imi hi hissetmedim. Sevgi kar?yndakinin hissettiklerimidir? Yoksa sana bunu hissettirebilmesi midir? Anlayamady?ym herkes iten ie seviyor. Ancak ben bunu hissedemiyorum, neden sorun ben miyim? A gzl mym? Ynsanlardan duymak istedikl

Birazcyk da Ktden Bahsedelim

Dile gelen hep gzel hep zel ama nerde o hastalykly hayat anlamy... Ben ktlkle sarylmy? bir gencim, zorlama ykmaz tenimde benimle btnle?mi? vebaly d?ncelerim. Ben yayylyrym evrene insanlara ula?yrym. Onlara ne kadar sa?lykly ama ne kadar acynasy ?ey varsa farkynda olmadan yaptyryrym. Ben h

Fedailerin Kalesi; Alamut

Deylemi lehesinde Kartal Yuvasy anlamyna gelen Alamut deyince aklymyza ilk Hasan Sabbah ve fedaileri gelir. Kimine gre kfir, kimine gre maceracy, kimine gre de ?eytan kadar zeki bir insan Hasan Sabbah Ama bir gerek var ki dnya ya iz byrakanlardan. Yranyn Kum ?ehrinde do?mu?, aslen Yemen Y

Mslm Grses

Ba?ly?y grnce eminim ki yznzde hafif kmsemeyle birlikte kyvrak bir tebessm belirdi. Bunu yapan yanylyr ba?tan syleyeyim. Arabeskin gelmi? gemi? en byk markasy. Birok insan iten ie sever ama ne var ki itiraf edemez. Gzel bir ses, muhte?em bir yorum Ynanylmaz do?al glen, kendisini v

Kalp-Mantyk Sava?y: Kararsyzlyk

Hayatymyzyn hemen hemen her a?amasynda bazy kararlar almak zorunda kalyryz. Biz bu kararlary alyrken ya manty?ymyzyn sesini dinleriz ya da kalbimizin sesine kulak veririz. Bazen de hi bir ?ey yapmadan her ?eyin kendili?inden olmasyny bekleriz... Di?er yandan da kaderin a?laryny rmesi var; hi bekl

Dip Not

Renkler ve kelimelerin karde? olabilece?ini sylyor Orhan Pamuk, Benim Adym Kyrmyzyda. Oysa biz renkleri tarty?myyoruz ama kelimeleri tarty?yyoruz. D?nmeden sarf ediyoruz, iyi de olabilir kt de Gldrmek, a?latmak, sz vermek, yaralamak, acytmak, umut vermek, umut sndrmek ve yalan sylemek

Hayaller, Kyryklary ve Ben

Ben hayal kurmam, hedef koyarym; ady stnde "hayal" gerekle?mez. Bunu der bunu bilirdim yeni bir ?ey daha ?retti bana hayat. Ula?amady?ym hedefim ve gerekle?tiremedi?im ?eyler "hayal" oldu. Biraz pozitif d?nmek iin "hayal" kavramyny kendim iin dzenlemek geldi iimden. Artyk benim iin "

Toplumda Kadyn Olmak

Pek Trk filmi izlemem ama TVde eski Trk filmlerinden biri gzme ili?ti. Konusu yine fedakrlyk yapmasy gereken bir kadyn ve ya?adyklaryydy Filmin sonunda her zamanki gibi kafamda birok soru i?areti olu?tu. Neden filmlerde ve reel ya?antymyzda hep kadynlar fedakrlyk yapmaktalar? Atalarymyz ned

Yki Yyl Kala

Yeni bir dnem, yeni yzler, yeni hocalar... ?uana kadar sitede ya?ytym ya da benden k?n gremedim... Benim aymdan farkly bir yazy yazmak istedim... Aslynda hazyrym yeni dneme fakat ne biliyim i?te... Sanki yarym kalan ?eyler var hla... 2 yylym kaldy synava, aslynda ok az var, herkes ne

zgr Kadynlar

Gnmz kadynlarynyn bu gnlerde bula?ycy hastaly?y yalnyzlyk. Yalnyzly?yn ady son zamanlarda "zgrlk" oldu... zgrl?mz kaybetmemek adyna evlili?e sycak bakmyyor "bekarlyk sultanlyktyr" szn dilimize doluyoruz. Acaba kendimizimi kandyryyoruz yoksa iten ie sycak bir yuvanyn gizli hayalinim

Altyn Fyrsatlar

Sizce hayat hep fyrsatlary nmze mi sunacak? Yoksa fyrsatlary bizler mi yaratmalyyyz? Bence ola?anst fyrsatlaryn nmze gelmesini beklemeyip, sadece yapmayy amalayyn. Typky George Stephenson´un ilk buharly lokomatifi bir para tebe?irle madende ki kmr vagonlarynyn zerinde aly?ara

G Yetene Kadar

Belki de insan seviyor, seviyor seviyor. Ve yle bir an geliyor ki; sevgi iin ilgi ve alakayy esas alma kysmyny gei?tiriveriyor. Sevgi da?arcy?y klyor, sevmeye doyuyor. O an i?te belki ele?tirmeye ba?lyyor. Hata aryyor, kusur aryyor. Grmedi?i ?eyleri gryor. Batmayan ?eyler yeni yeni batyyor

Kalypla?my? Hayatlar

Ynsan kendi hayatyny ya?ar evet, ama insanyn hayatynda ki bazy etkenler insan hayatyny en etkili derece de etkiler. Kimi zaman insan iinden geldi?i gibi ya?asa da bir yerlerde o ya?am tarzy tak diye kilitleniverir. Ynsan hayatyndaki ba?ka etkenler bunu engeller. Hayatymyzda yer alan bazy etkenler b

Y?i ile Evlenmek

Bir ka gn nce aly?yrken ok sinirlendim ve m?terilerin olmady?y bir anda patladym. Y? arkada?ym "Guelacti ne yapabilirsin ki? Bu senin i?in." dedi. Tabi ben daha da ok sinirlendim ve dayanamadym. "Sonbaharda yokum artyk byrakyyorum, burada aly?aca?ym diye sinir hastasy olamam!" dedim. Duydu?

Engelli Synavy

Engelli synavy 4 Temmuz 2010 yylynda Trkiye genelinde yapylacak. Benim anlamady?ym yyllarca Trkiyede kamu kurulu?larynda o kadar engelli ayk varken neden bu zamana kadar, devletin hibir kurumu bunu grsel ve i?itsel medyaya yansytmady? Biz di?er normal insanlardan ayrycalyk istemiyoruz, ya da f

Matild Manukyan: Kirli Bir Servetin Syrry

Kadyn 1914de do?mu?, 2001de inanylmaz bir servetin sahibi olarak da lm?. Sayysyz kere vergi rekortmeni olmu?, nemli ki?ilerle syky fyky ili?kiler geli?tirmi?. Kk kyzlary aly?tyrmakla sulanmy? ve adalet bakanly?yna kiralady?y adliyede yargylanmy?, takipsizlik kararyyla bu sulama d?m?.

Hayat Zor

E?er hayat bizim iin foto?raflardan olu?uyorsa ?anslyyyz demektir, derinli?ine d?nmemize gerek yok o zaman. nk grd?mz sadece bir enstantanedir ve bizim iin herhangi bir derinli?i yoktur. Dz bir kesittir bize grnen. Yyi bir foto?raf ya da berbat bir foto?raf deriz ve i?imiz biter. Oysa

Ermeni Tasarysy

Amerika Temsilciler Meclisi her sene oldu?u gibi bu senede irkin yzn gsterdi ve 1915 olaylaryny soy kyrym olarak kabul etti. Kimdir bu Amerika, bizim dostumuz mu? Ba?kalary ne d?nr bilemem ama bence dostumuz de?il. Bunu bir kez daha ayka sergilediler aslynda. Asyl soy kyrymy aleni olarak

Davrany? Teknikleri

Siliyorum, silemezsem karalyyorum, bir ?ekilde kurtuluyorum, yok ediyorum, affetmiyorum, msamaha gstermiyorum ama sabrymyn son damlasy ta?tyktan sonra. nce bekliyorum, sabyrla bekliyorum, kyyymsyz oluyorum, idareci oluyorum, byk oluyorum fakat bu davrany?ym ysrarla suiistimal ediliyor ve bana y

1980ler

Tarihten de anla?ylabilece?igibi daha ocukluk yyllarymyz. Siyah beyaz TVden, renkli TVlere henz transfer olmamy?yz, olanlar da kapyya Mercedes(!) ekmi? kadar memnun ve havaly. Adile (Na?it) Teyzenin kuzucu?uyduk biz o zamanlar. Dnyayy bizim mahalleden ibaret sanyyoruz, biran nce bysek

Darbelerden Koruyalym

Plan iinde planlaryn yapyldy?y, aslynda grnd? gibi olmayan, szde halk menfaati iin ama birok ki?iye gzn kyrpmadan zarar veren bir komplolar yuma?ynyn ortasynda kaldyk. Baksanyz herkes kahraman, herkes vatanyny d?nm?, dahasy bu lke iin kendini hie saymy?. Eyvallah! Elbette bylesi in

Yazyyorum

Yazyyorum geen yyllara, yalnyzly?a aly?ty?ym evimin bir penceresinde oturdu?um, bo? gzlerle bakty?ym objelere. Aryyorum belki, kendimi bo? ilanlaryn arasynda hkmszdr diye. Anlataca?ym tek bir kelime, yazaca?ym tek cmleler arasynda gelip giderken, belki bir yerde bulurum diye mrmn sonbahary

Engelsiz Gnlere

Dn 3 Aralyk Dnya Engelliler Gnyd ama biz engelli de?iliz. Bizim yre?imizle, sevgimizle, dnyaya ekdi?imiz tohumlaryn kkleri symsyky ve dimdik ayakta. Yzmz gle, sevgimiz ok ama ok byk. Engelli de?il kolumuz, baca?ymyz ya da gzlerimiz. Biz sevdaya adymlarla ko?ar, sevdi?mizi kollarym

Ali-Cengiz Oyunu

Geenlerde bir yazy okudum, Rah?an Ecevit ile ilgili bir rportaj. Aynen ?yle diyordu; "Sonumuz Yugoslavyaya benzeyecek!". Ylk defa sonuna kadar katylyyorum gr?nn. Ne iktidary ne muhalefeti ne de yanda? partilere kar?y bir sempati duyuyorum. Hepsine kar?yyym ama do?ru bir hareketlerinde de son

Uzay a?yna Do?ru

Yyl 2009, Uzun yyllar nce bu gnlerin gelece?ini hayal bile edemezdik. Ancak filmlerde grrdk; Yyl 2015 evrenin bilinmeyen bir sisteminde koloni kurduk! ya da yyl; 2016 dnya uzayly istilsy altynda! gibi. Aradan onca yyl akty geti biz ne o medeniyet ve uzay a?yny yakalayabildik ne de dnya

Hznle Titreyen Yre?im

Hznle, hasretle titreyen yre?ime rahmetinle dokunan bir el gibisin ey Yar Gzler nemli, gzler uykusuz. Herkes uykuyu tercih etmi?, ryalarynyn en tatly demindeyken ben uyku yerine Seni tercih ettim. Yre?imin sesini dinledim bu gece?u ate? denizinden, cehenneme evirdi?imiz ?u yalan dnyad

Nefes Adedince Umut

Gne gzel ba?lady?ynda hayat gzeldir insana. Bir yudum iyilik yapar kendine; glmser. Gzel ?eyler d?nr ve gzel ?eyler ister sevdikleri iin. Hava gzel gelir, yol gzel, insanlar gzel. Komik gelir kula?a bunca gzellik, hatta sama bile gelir, nk irkinlikleri grmek gzellikleri grmekt

U?ak Tarhanasy

Aranyzda adyny-tadyny bilen var my bilmiyorum ama bir U?akly olarak size me?hur tarhanamyzy tavsiye edebilirim. U?ak tarhanasy, annelerimizin evde yapabildi?i ok ?ifaly bir orbadyr. Yinde yediden fazla baharat e?idi vardyr. Grip, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk vb. bunlara ok iyi gelmektedir.

Hassas Bir Konu

Yazdy?ym yazylary bilirsiniz, giri?, geli?me, sonu beni pek ilgilendirmez; direk konuya dalarym. Kendi yorumumu ok katmam. Y?te buda onlardan bir tanesi olacak. Google da Kuran-y Kerim dinle diye girdim. nme ykan sitelerden Yslam kent sitesine tykladym, en sondan ba?layarak nce Nas suresin

Engel Kimde?

Ben bundan 6 sene nceye kadar bedensel engelliydim. (az da olsa engel durumum hala var) Ama engelli olarak grmedim hi kendimi. nk kendi i?imi kendim yapyyor ve kendi problemlerimi kendim zebiliyorum. Kimseye muhta olmadan yrmeyi, ko?mayy ?rendim, kk bir ocu?un ilk adymlary gibi. Enge

Avanak Avni

Bu ba?lyk otuz ya? altyndakiler iin ok bir ?ey ifade etmeyebilir ama ya?y benim ki gibi otuz st olanlar eminim ?yle bir glmsemi?tir. Misafirli?e gelen kadynlaryn bacaklaryny dikizleyen, yrrken gz yerde, elleri cebinde, di?lek, kurnaz, fyrlama, afacan my afacan.. ocuklumuzun izgi kahra

Trke Kullanymy

Zamane Trk genli?i bazen benim hi bilmedi?im ve anlamady?ym ok tuhaf kelimeler kullanyyor. Tamam ben de gencim ama elimden geldi?ince o gzel Trkemizi do?ru konu?maya dikkat edip ve korumaya aly?sam da, kar?yla?ty?ym diyalog ortamlary ister istemez beni de etkiliyor. Mesela; "Nasylsyn?" dedi

Hayyrly Evlat

Dn grmcem ve birka arkada? oturuyoruz. Konu anne-babayy d?nmekten ayldy. Grmceler tutturdu; "kyz evlady anne-babayy daha ok d?nyor" diye. Kendileri kyz evlat oldu?u iin tarafly yorum yaptylar bence. Ama bunun kyz ya da erkek evlat olmakla alakasy yok. Her iki sininde iyisi, kts

Karadenizde Kamp

Bir tarafta Karadeniz bir tarafta Kurtyeri Deresi, adeta bir yarymada, di?er tarafynda da Kefken. Bu hafta sonu arkada?larymla, dostlarymla oradaydym. Bahsetti?im yer Kefken evre Yaz Kampy. Tatil dnemlerinde okul idarelerinin belirledi?i ?rencilerin birer haftalyk periyotlarla kaldyklary bu do?a

Yorum Size Kalmy?

Tre ve namus cinayatleri genelde ara?tyryldy?ynda Yslam lkelerinden ykyyor. Gazete okurken dikatimi ekti: Yemende tre ya da namus cinayeti de?il, herhangi bir kadyn cinayetlerinde, olaya "kaza" deniliyor. Hatta olay yerine polis bile a?yrylmyyor, entersan de?il mi? Her yyl; Pakistanda 200-

kot ady ye?il

son gnlerde her taraf ye?illendi yine doganyn en gzel harikasy peki birde ba?ka ye?il var kimdir nedir ne yapmy? ne yapyyor kimse bilmiyor ama kot ady ye?il ve ben ye?ili seviyorum kim ne derse desin

Okumu?un Cahili

Bu dnem niversiteden mezun olacak bir ki?i olarak bunca yyldyr grd?m garip bir durum var. Okudu?um niversitede daha dileke yazmasyny bilmeyen, nerede nasyl davranaca?yny bilmeyen ve bildi?inin tesine geemeyen o kadar ok insan var ki... Yleriye dnk bakty?ymyzda bu insanlaryn iinden belk

Mezarda Emeklilik (Fransyz Versiyonu)

Daha nceden emeklilik ya?y altmy? idi Fransada. Sonra altmy? be? oldu. ?imdi ise emeklilik ya?y yetmi? oldu-olacak. Belli olmaz emeklilik ya?y daha da ykabilir! Ynsanlaryn ili?ini skene kadar aly?tyryyorlar. Kepe ile verip, krekle alyyorlar. O ya?tan sonra ya?ly bir insandan ne i? ya da ne f

1 Mayys Terr

1 Mayys; baharyn geldi?ini gsterir esasynda. Ne gzel havalar ysynyr, mutlu olur insan.1 Mayysy bugn ba?ka trl grnce ok zldm. Nedir bu ?iddet bu celal Allah a?kyna? Ystanbulun birok semtinde olaylar ykty. Bazy yasa dy?y yaratyklar inlerinden ykyp ortaly?y yakty, yykty. Bu nasyl Y?i

?ehitler lmez

Bu yazyyy nasyl yazaca?ymy bilemiyorum. Bo?azymda koca bir d?m kilitlendi. Kelimeler bulamyyorum... Sabah haberlerde son dakkika haberlerinde; 9 ?ehit duyunca, "artyk yeter, bunu bitirmeliyiz!" dedim. Biz gl bir milletiz, yedi dvele geit vermedik. Bu hayinlerle artyk hesapla?ma zamany ge

Kadynyn A?ky

Yabancy bir dergide yazyyor; "kadynyn erke?e duydu?u a?k, en fazla drt yyl sryormu?" bunun nedeni ise; ok daha ilgin! Yabancy bilim adamlary 16 yyl boyunca altmy? yedi lkede ara?tyrmy?lar ve kadynyn a?yk olma kimyasy yyl iinde tkeniyor. Drt yyl iinde kadyn ba?ka a?k aryyor. Kresel, eko

Trke Olsun

Trkiye hyzla bymekte, hyzla byrken de birok yerden yara almakta, erozyona u?ramakta. Bunlardan biri; her k?e ba?ynda yabancy ad ta?yyan meknlar, i? yerleri Bu durum beni ok zyor. Y?yerlerinin ady neden yabancy? Burasy Trkiye bence i? yerlerinin de ady Trke olmaly!

Kalpten Dnya

Ya?ady?ymyz dnyayla ilgili ne ok sykyntylarymyz var. Ne hayatymyzy, ne de dnyayy be?enmiyoruz. Kadynlarla-erkeklerde ok iyi anla?amyyorlar. Kadynlar; duygu ve ruh hallerinin en gzel ve karma?yk durumlaryyla i ie ya?amak isterler. Hayat bir bilmecedir adeta... Erkekler ise; gvenli ve kestir

... Kadynlary

1930lu yylllarda, dnyaya sessizce gelmi?ti e?reti gelinler ve yine yle gideceklerdi. Denizli´den ba?ka hibir yerde ya?anmamy? olan e?reti gelin gelene?ini el altyndan yrten zengin aileler, ergen o?ullaryny kadyn bedeniyle tany?tyryp evlili?e hazyrlarken, kendi evlerinde zel d?eli bir o

Hobilerimiz

Yki haftadyr iimden bu konuyla ilgili bir yazy yazmak geiyordu. Gya ara?tyrma yapacaktym ama vazgetim. Spontane aklyma ne gelirse yazyyorum. Hobilerimiz; ya?antymyzda var olan var olmasyndan keyif aldy?ymyz, bize zamany unutturan, adeta terapi grevi gren hobilerimiz neler? Bu konuda biraz la

Kalbim Titriyor

Hergn iki dnya arasynda gidip geliyorum, ikisinede ayry pencerelerden bakyyorum. Birbirine kary?tyrmadan, ikisinide oldu?u gibi de?i?tirmeden yargylamadan. Niye byle? Neden byle davranyyorlar demeden. Hesapsyzca kabullendi?im iki ayry dnya. Sabah kapyyy ardymdan ekip gidince kapanyr bir d

?i?manlar lkesi

Gnmzn hastaly?y sayylan obezite ile ilgili yapylan son ara?tyrmalar beni korkuttu. Obezitenin grip gibi bula?ycy olabilece?ini syleyen bilim adamlary bile ?oke oldu. Obezitenin ok hyzly yayylmasynda AD36 olarak bilinen (adenovirs)n nemli bir rol oynady?y kanysyndalar. Normalde ksrk, bo?

Silah ykty Mertlik ld!

Silahyn ykmasyyla ki?i bile?ine ve yre?ine de?il silahyna gvenir oldu. ok eski a?larda sava?an byklerimiz; kylylaryny alarak bileklerinin gcyle sava?my?lar. Gvde gsterisi yapylyr, ki?i yre?ini de ortaya koyarak canyyla, ba?yyla, aklyyla, gcyle sava?yr, hak ediyorsa alyrdy. Silahyn yk

Hani Bencil Olacaktym?

Bundan yakla?yk bir ay nce kendime sz verdim. Artyk bencil olacaktym, kendimi d?necektim samalamayacaktym. Kendimden kayp, kendi hayatyma seyirci kalmayacaktym. Sonuta Her ?ey herkes gelip geiyordu, geride yalnyz kalan ise bir tek ben oluyordum. Abim demi?ti; "Adil ol!", evet derin bir nef

Alevi-Snni Meydan Muharebesi

Efendim, Alevilikle Snnilik ayrymy fi tarihinden bu yana nice eki?melerin, so?uk sava?laryn hatta gizli kyyymlaryn ba?ynda yer almy?, birok siyasi partinin ykar oda?y olmu?, karde?i karde?e kyrdyran en byk silah olarak provokatr zihniyetlerce kullanylagelmi?tir. Ben Snniyim. Yani Alevil

A?k Suya D?t!

Dilimi ll eyledi?imden beri iimdekileri anlatmanyn yollaryny aradym durdum. Bundan yyllar ncesi bir a?kla ll olan dilim grevini yre?ime vermi?ti. Yrekte birikti sevdanyn ate?. Yakty kl eyledi... Kllerim bir tekne suya d?t ?imdilerde. Duygularymyn her biri bir renk aldy kendince. Korkula

Lider lke

Siz lkemizin iinde oldu?u konumdan memnun musunuz? Trkiye dnya lideri olsun ister misiniz? Evet Trkiye lider lke olabilir ama sen istersen olacak! Ystemezsen bak etrafymyzda olanlara ; Irak, Filistin, Karaba?, Bosna, eenistan, Grcistan, Kybrys, daha ok var, hangisini sayayym? Saymakla bitm

Neyin Kltrn ?reniyorsun Abu Dhabi?

Abu Dhabi; Dubai yakynlarynda Mslman bir Arap lkesi. Dn ak?am Fransyz programynda izliyoruz. Abu Dhabide Paris niversitesi var. niversite de Fransyz kltrn ?reniyor o lkede bulunan Araplar. Ayryca, Fransyz ?retmene lks ve sosyete olan bir dairede yksek miktarda cret dyorlar. Yyi-g

?ener ?en

Bizim ku?ak onun filmleri ile byd. Belki kyrk kere izlemi?izdir ayny filmini. Syleyece?i replikleri bile ezbere biliriz. Ve hala da o filmler izlenme rekorlary kyryyor. Glmeyi ?reten adam desem abartmy? olmam sanyrym. Hababam synyfyndan, Kabadayy ya kadar izlemedi?im filmi yok. Tiplemeleri a

Ayryntylar-1

Kim ne derse desin meselelerin halli, anla?mazlyklaryn zm yada anla?manyn yegne yolu konu?madyr. Benim anlatmak istedi?im ise konu?abilmek iin kk ayryntylary hatyrlatmak olacak. "Bedevilere galebe; zor kullanmak ise, medenilere galebe; ikna iledir". Madem bedevi zamanynda de?iliz cebri ya

eli?kiler ve Tuhaflyklar Dnyasy

Dinleri, dilleri, yrklary farkly milyarlarca insan do?udan batyya, gneyden kuzeye milyonlarca kilometrekarelik bir dnyada ya?yyor. Dnyanyn bir yznde gecenin kmesiyle birlikte kimi insanlar tatly ryalara dalarken, kimileri bir gz ayk diken stnde yatyyorlar. Di?er yznde gne?in do?

Bir Bu Eksikti!

ocuklara okulda cinsel konularda ders verilecekmi?. Allah a?kyna bu dersi kim nasyl verecek? Okurken gzlerime inanamadym, samalyk bu. Ba?ka ders mi yok? zgr Avrupa olma yolunda myyyz yoksa Avrupa´nyn byraktyklaryny my topluyoruz?

400 Yyllyk Garanti

Bir Mimar Sinan eseri olan ?ehzadeba?y Camiinin 1990ly yyllarda yapylan resterasyon aly?malaryyla ilgili bir yetkili ya?ady?y olayy bakyn nasyl anlatyyor; Cami bahesini evreleyen havale duvarynda bulunan kapylaryn zerindeki kemerleri olu?turan ta?larda yer yer rmeler vardy. Restorasyon prog

Zihin Rahatly?y

Ynsano?lu evini ynetir, i?ini ynetir vs. ama kendi zihnini ynetemez. Rahatly?yn veya rahatsyzly?yn zihinde ba?layyp zihinde bitti?ini bilemez. Rahatlyk ve rahatsyzlyklaryny kendi dy?yndaki ki?ilere ve olaylara ba?lar. Kendi dy?ynda sebepler arar. Zihnimiz bilgisayar ekrany gibidir. Zihnim

Bir Yerlerde Byraktyk

Bir yerlerde byraktyk h?gry, tatly bir tebessm etmeyi. Kanady kyryk bir ku?un yaralaryny sarmayy. Anlayabilmeyi kar?ymyzdakini, hatryny sorup, dinlemeyi derdini. Beraber glp, beraber a?lamayy. Gzlerine bakypta derdini okuyabilmeyi. Unuttuk sevgiyi, hatyrlayamadyk kimi zaman! Kaptyrdyk kendim

Gze Almy?

Bir zamanlar birisi varmy?. Bazen mutlu, bazen hznl, bazen sabreden bazen ?kreden, bazen zlen bazen sevinen herkesten biri. Cesaret ona biraz uzakmy?, ama gven ona yakyn. Durum byle olunca d?nm?; en son ne zaman doya doya ocukla?my? da gzlerinin taa ii glm?, ne zaman kendini kanatlar

Kalp Elmasa Benzer

Kalp Elmasa Benzer...Ynsan ruhunun ortasynda ya?ayan yrek typky topra?yn iinden ykarylan, renksiz ve saydam olarak bulunan, ok sert ama kolay kyrylyr bir cevher olan elmasa benzer. Elmas inciden i?lev bakymyndan daha gl oldu?u iin, yre?in akly d?ncenin aklyndan daha keskin. Akylsyz kalp y

Kalemlerimizle Sava?alym

Okuldan yktym eve geliyorum otobsle, bir yazy asmy?lar herkesin grebilece?i bir yere Hyrsyz, yalancy, dolandyrycyya kar?y yry? saat bilmem kata, bilmem ne meydanynda. Birden ok sinirlendim. Hangi cesaret insanlara byle bir?ey yaptyrabiliyor. D?ndm, ok d?ndm... Okulda genel

Synyf Farky

Okullar ayldy?ynda arkada?ym ufak bir i? teklifinde bulundu babasynyn aly?ty?y ?irketin yeni bir projesi iin web sitesi kurulaakmy?. nce fazla zamanym yok diye pek sycak bakmadym "Ki?i ba?y 100 avro verecek" dedi hemen aklyma zel paraly synavlar geldi "BEC (Business English Certifikate) iin n

Zora Kar?y

Ymkansyza kar?y ka defa arpy?tyk ya da arpy?mayy neden hemen unuttuk? Ymkansyzyn en gzel tarafy onu kaybetmeden anla?ylyr; kaybettikten sonra de?il. Ama bilmezsiniz ki siz onu byraktyktan sonra neler ekti?ini? Bilmeden bir k?eye atmy?synyz, yapayalnyz ve tek ba?yna Ona hediye etti?iniz a

El Adamy - El Kyzy

Yapylan istatistiklere gre evliliklerde en byk sorun maddiyat de?il, %80 sizinkiler- bizimkiler tarty?masyndan kaynaklanyyormu?. Sizinkiler iyi, sizinkiler byle yapty, sizinkiler benim hakkymda ?yle sylemi?ler. Bizimkiler sana de?er veriyor. Bizimkiler ok iyi, sizinkiler iyi de?il gib

Onu Sevmek...

Bir insan kendi gnl evinde Allahy nereye koyarsa, Allah da onu oraya koyar. Allahy sevmek; her?eyin Ondan gelip yine Ona dnd?n bilmek, Onun hatryna Onun sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemektir. Seven sevdi?ine sonsuz bir teslimiyet iinde olmaly ki, sevdi?ide onu hi ummadyk yerden r

Ynci Tanesi Akyl

Denizin derinliklerinde gml bir istiridyenin iinde koruma altyna alynmy? etrafyna y?yltylar saan bir inci tanesine benziyor akyl. Bazy midyelerin iinde inci olmasy, bazylarynyn ise bo? olmasy rastlanty de?il bir mesaj aslynda. Aklyn de?erlili?ini srdrebilmesi, d?ncelerimizdeki pozitif ener

Gzmn Nuru Namaz

Gece sessiz... D?nsenize; herkes uykusunun en tatly deminde ?imdi. Usulca serdiniz seccadenizi; kenaryna gnlnzn gln koydunuz tek Onun grd? "Dnyalyk her ?eyi elimin tersiyle geri eviriyorum" d?ncesiyle, Allah-u Ekber! deyip; alyyorsunuz tekbirinizi. Sanki dnya durdu o an. Kalbi

Canly Bir Kitap

Birtakym ba?ymlylyktan kurtulmayy ba?aramayan insanlara do?a pek bir ?ey ifade etmez fakat mana gz, kalp gz aylmy? olanlara do?a, Allahyn yazdy?y oku oku bitmeyen canly bir kitap gibi gelmektedir Buyurun birlikte d?nelim rne?in bir tohum Tohumdan beklenen byyp geli?mesi ve olgunl

Do?a ve Ynsandan Sezintiler

Do?anyn kanunu ve do?ada bulunan varlyklaryn insanlarla arasynda a?a?y-yukary benzerlikleri vardyr. Bir mantar; kimi zaman ok gzel grnr ama birden zehrini gsteriverir insanlar gibi. Herhangi bir bitki ya da a?a; ekilen tohum filizlenir, byr, kimi zaman bakyldy?ynda gzel bir ?ekilde ye?ille

Ylahi Adalet

Co?rafik ve jeolojik nemi nedeniyle, yany denizlerle evrili dnyanyn medeniyetler anlamynda merkezi sayylan Anadolumun yzyyllar boyunca kana, gzya?yna, ihanete u?ramy? topraklarynda en zor ?ey hkmetmek olmu?tur. Yz yyllarca adilane bir ?ekilde din, dil, yrk ayrymy yapylmadan ynetilen bu

Parmak Yzindeki Kimlik

Tarih boyunca ya?amy? olan ve ?u anda dnya zerinde ya?ayan tm insanlaryn parmak izleri birbirinden farkly. Hatta ayny DNA dizilimine sahip tek yumurta ikizlerinin bile parmak izleri farklydyr birbirinden. O kadar ince bir detay, o kadar ince bir ayrynty ki Buna benzer bir rnek daha verecek olur

Sende Yaz

Bilinmezli?in en bilinen yanydyr yazmak. Bazen bir tutku olur, bazen bir zorunluluk; bazense bo? vakitlerinde karalayyp degi?ik ?ekiller yaptygyn bir ka?yttyr. Hipnoz gibidir yazmak. Ya?arsyn, yazarsyn... Yyllar sonra yazdyklaryna bakmak, yyllar nceki ya?ananlara dnmektir adeta. Yazmak, hayat

Kefenin Cebi Yok ki!

Kimi zaman sebepsiz yere birok kalp kyrylyr, mal, mlk u?runa... Olmadyk szler sylenir, olmadyk ktlkler yapylyr. Ama bazen oluyor ki o kyrylan kalp ya da yapylan ktlklerin hite de?meyece?i anla?ylyyor. o?u insan az miktar bir para da olsa onu alabilmek iin trl trl ?ekillere giriyo

Acaba?

Do?u blgesini hep durumlary zayyf diye biliriz. Her yerde oldu?u gibi orada da fakirler var mutlaka, inkar edemeyiz. Ama byk kysmy fakir diye bilinir. Fakir ya da de?il. Geen ak?am haberlerde ki grnt hite i aycy de?ildi. Maddi durumlaryny bir tarafa byrakyyorum. D?nlerde ve birok yerde

Ula?amazsyn A?k Olur

Ne gzel sylemi? ?yk Veysel de?il mi? ?u sz dikkatli ve sakin bir kafa ile d?nd?mzde inanyn hepimiz bu sz do?rulayaca?yz. Ki?iden ki?iye anlamca de?i?ebilir bu sz. Biz insanlar ula?amayynca ?yk olanlardanyz ya da bir kysmymyz yleyiz. Bir araba sevdalysy, gen ya?larda iken Aman da a

Atatrklk Bu De?ildir

Bir ?eylere fanatiklik derecesinde ba?lanmak, tek do?ru olgunun o oldu?una inanarak benimsemek, onun dy?yndakileri yok saymak ve farkly de?erleri birbirleriyle kar?y kar?yya getirmek ahmaklyktan te bir ?ey de?ildir. Bahsedece?im ?eyler uydurma de?il, e?itli kaynaklardan alynmy? gereklerdir. Cum

Reelle?irsek Biteriz Biz

Reelle?irsek biteriz biz. Biz payla?arak mutlu olan ki?ileriz. Reelle?irsek biteriz biz. Sevgiyle yazylan payla?ymlary tebrik ederiz. Herkesin bildi?i bir site, herkesin gnderdi?i yorumlar, herkes gibi de?iliz biz. Belki biraz deli dolu, belki biraz suskunuz, ama reelle?irsek biteriz biz. Ye?il tah

Evin Gizli Kahramany "Baba"

Anneler daha n planda grlr ocukla kurulan ileti?imde fakat ocu?un ya?amynda babanyn nemi anneninki kadar fazladyr... Bebeklerde ses algylama yetene?i anne karnynda geli?meye ba?lady?yndan, ocuk babanyn sesini ilk olarak anne karnynda ?reniyor. Do?duktan sonra ise baba ile tany?yyor. Ne kada

Sylemek Ve Yapmak

Sylemek; kimi zaman o kadar kolaydyr ki. o?u zaman birok konu da "Ben bunu yapmam asla!, ya da Ben olsam yapardym/yapmazdym" diyerek, o anda nasyl bir yapyda oluyorsak artyk bilemiyorum Oysaki birok olay kar?ysynda ok kolay konu?abildi?imizin ama o i?i yapmaya gelince konu?mak kadar kolay ol

Zaman

Seni d?nyorum da; benim iin bir muammasyn. Sahi, sen nesin? D?nyorum da beklerken hi gemiyorsun; sanki duruyorsun, sonra gemi?e bakyyorum ve fark ediyorum aslynda su gibi akmy?syn. Bazen de isyan edesim geliyor sana. Tam "Gemesin, bitmesin" diyorum, bir de bakmy?ym geip gitmi?sin. Sen ne

Bu Ne Tela?!

Tm anne ve babalaryn tek hedefi evlatlarynyn ncelikle kendisi, ailesi, evresi ve toplumu iin yararly birey olarak yeti?mesini sa?lamak. Yalnyz bunlar hedeflenirken farkyna varmadan byk yanly?lyklar iinde bulunduklarynyn bilincinde de?iller. Arkada?laryyla, evresiyle kyyaslayarak yary? aty mi

En Gzel Hediye: Fare

Bundan bir ka hafta nce cady ye?enimle bilgisayarymda izgi film izliyorduk. Benim farem baya ya?ly oldu?undan ekranyn zerinde kendili?inden yryor. Bu durum cadyyy rahatsyz etmeye ba?lady. "f hala, Mouseun (faren) niye byle yapyyor ya." diye sylenmeye ba?lady. "O senden bile ya?ly, artyk es

A?k Olsun

Son zamanlarda a?k zerine okudu?um acyly yazylar, bu konuda yazy yazmaya itti beni. Cinsiyet farklyly?y usuz bucaksyz bir ma?ara gibi. Bazy ?eyleri ke?fedelim. Kadynlar ili?kilerini sohbet ederek ilerletiyor. Erkekler ise beraber yapylan etkinlikler sayesinde ba?lanyyorlar. Kadynlar hem anlayy?; h

Dnya Sorunlary

Dnya sorunlaryyla hi ilgilenmiyoruz. Yakyn evremize ?yle bir bakalym: Ege Denizi: Dnyanyn en sorunlu denizi Baty Trakya: Avrupada i?nenen azynlyk haklary Kuzey Yrlanda: Bir etnik ve din milliyetilik sorunu Bask Blgesi: Yspanyada ayrylykylyk sorunu Korsika: niter

Krd?m

Aklyma gelen bazy dnya sorunlaryny syraladym. Me?er ne ok sorunumuz varmy?: Alyk, AIDS, arylar lrse, ay kimin? Bireysel silahlanma, dikkat! sular kesiliyor, hava kirlili?i, ekolojik denge, evsizler, ysynma, beyaz e?ya, iftiler ve tarym, enfeksiyon hastalyklary, insan haklary, insan kaak

Sonsuz A?k

Eskiden dergha ilk defa adym atan Kuran ?rencilerine; ?yk mysyn?diye sorarlardy. E?er de?ilse; Git, ?yk ol, yle gel derlerdi. Mecnunun Leylaya a?ky, hakiki a?ka basamak oldu. Madem yle, bizim de hakiki a?ky bulmamyz iin sevdalanmamyz my gerek? Ya da ?yk oldu?umuz biri varsa, bu a?ky A

"Ben"

"Egosunu tatmin ediyor","Hep ben diyorsun","Enesi kabarmy?","Nefsine hkim ol!"gibi kelimeler kullanyryz. Dikkat edilirse bu cmleler ho?lanmady?ymyz hallerin beyanydyr. Demek bu birinci tekil ?ahys zamiri kt bir ?ey yle mi? Hayyr. nk bizim inancymyza gre Allah gzeldir, gzeli sever, gzeli

Ystanbulun Fethi

Yaryn Ystanbulun fethinin yyl dnm. Tarihte birok ku?atmalara tanyk olmu?tu Bizans. Nice kumandanlaryn, imparatorlaryn hayaliydi Bizansy almak. Birok defa ku?atylmasyna ra?men alynamamy?ty. Ta ki 29 Mayys 1453e kadar. ?ehzade Mehmetin mefkresi olmu?tu Bizans. Orayy alacakty, peygamberin ku

Kundak

Bugn eve geldi?imde annem eski bohalary ykarmy?, havalandyryyordu. Beni grnce hemen bir katly kuma? saklady. Grmemi? gibi yaptym. Kuma?yn oldu?u yerdeki di?er katly kuma?y aldym, atym; bir metre beyaz kuma?, mavi minik kelebekler vardy. "Anne bu ne?" diye sordum "abinlerin kunda?y" demesin mi

Gnmzde Ticaret

Memur, i?i sokaklara dkledursun, esnafyn halini hi soran yok. Trkiyede ?u an ticar piyasa kan a?lyyor. Bildi?im en son (ve belki ilk defa) 2001 krizinde soka?a dklm?t esnaf. yle pek eylem falan yapmazlar ama devlet, i?i-memurla beraber esnafy da d?nmeli. O kadar vergi var ki ve bazyla

Karde?im Aya?yma Basyyorsun

Evet, bir Hz.Ebubekir olamayyz. nk o bir sahabe... Gkteki yyldyzlar gibi... Yeti?emeyiz. Yeti?emeyece?imiz iin yeti?emeyiz ama syrattan geerken, Hz.Ebubekir; "karde?im aya?yma basyyorsun!" diyecek denir,bilemiyoruz. Sahabelerin fazileti mutlak, yani olmamasy imkansyz ile teyitli. Bizler

Gelece?in Ata Szleri!

Ataszleri hepimizin ya?amynyn bir parasydyr. yle ki, biro?umuzun hayatyna yn verdi?i zamanlar bile olmu?tur. Bana gre o?u o gnlerde ya?anylanlary anlatyr aslynda. Ynsanlarymyzyn ekti?i sefaleti anymsarym ben onlarda. Hepsi ayry ayry bir de?er, bir hazine, tabi anlayabilene. Ve d?nrm, ac

Hey Gidi Ynsan!

Bir Japon kadyn 89 yyl, bir Botswanaly kadyn sadece 39 yyl ya?yyor. Rusyada yylda 12 binin zerinde kadyn aile ii ?iddeten hayatyny kaybediyor. inde 44 milyon kadyn kayyp. 2002 idamlaryn yzde 81i ABD, in ve Yranda gerekle?di. ABDde her inek iin verilen gnlk 2,5 dolar sbvansiyon Afrikanyn

Te?hisi Basit nk Durum Geici

Gn getike belirli szcklerin manasyny daha iyi ke?fediyor insan. nceleri rast gele kullandy?ymyz kelimelerin, zamanla o kadar da basit anlamlar ta?ymady?yny anlyyoruz. zellikle de insanlar arasy beraberliklerde kullanylan kavramlaryn ?ekilden ?ekile girer oldu?undan haberdaryz. A?yrly?yny kayb

Biz Kimiz?

Biz kimiz? Asyaly my, Avrupaly my, Ortado?ulu mu? Her geen gn kimlik erozyonuna u?ruyoruz. Farkynda mysynyz; giyim tarzymyz, yemeklerimiz hatta i?yeri isimlerimiz bile yabancy Bu gidi?e kim dur diyecek? Trk isimlerinden rahatsyzlyk my duyulmakta? Ltfen i?yerinizin ismini Trke koyun. K

Sevdi?im Yazylar

Sevgili erkek kysmy; A?a?ydakiler tamamen size iyilik olsun diye kaleme aldy?ym ?tlerdir. Kendim ve hemcinslerim iin bir ?ey istiyorsam namerdim. Karysyny, sevgilisini elinden kayrmak istemeyen erkekler bu ?tlerime harfiyen uysunlar. Ne kayrmak istememesi, gitsin diye gzne bakyyorum diye

Sabyr

Sabryn ne oldu?una de?inelim istedim bu gn. Neye sabyr deriz, sabretmek nasyl olur; zetle bakalym. Sabyr ncelikle iyi bir huydur. Misal, fkelenmemek sabyrdyr. Beklemek ve mit etmek sabyrdyr. Sevmedi?imiz bir ?eye dayanyyorsak sabrediyoruzdur. Acyya dayanmak ta byle. Oruluyken aly?a dayanyyor

Yalan Dnya

z vatanyndan ayry, gurbet ellerde ya?ayanlara garip denir. Bizler bu dnyada gerekten de garibiz. Ynsanly?yn ilk atasy ilk babasy Hz. Adem ve Havva anamyz cennete ya?adylar. Yediler, itiler, gezdiler, gldler, e?lendiler ve btn gzelli?iyle cennet hayatynyn btn nimetlerini tattylar. Sonra

Yunus (as)

Ninovaly Yunus(AS)u bilirsiniz. Yunus Ybn-i Metta. Keza dillere destan olmu? duasyny da; "Senden ba?ka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben zalimlerden oldum". Peki, bunun bize bir ders ve faydasy olmasy lazym ama ne? yle ya... Kuranda geen her ayet kyyamet kopana dek hkmn srdrecek. Yunusun

Kanaatkr Olalym

Modern dnya, insana kanaat etmeyi unutturmak iin hi mola vermeden aly?yyor. Marketler her gn dolup dolup, bo?alyyor. Bakkallar artyk insanlaryn gznde yok denecek kadar azaldy. Sper marketler, yetmiyormu? gibi hipermarketler ve onlaryn da yerini byk aly?veri? merkezleri almaya ba?lady. Biz

Nurullah Ata Hakkynda

Nurullah Ata ady bana, kendimi bildim bileli hep so?uk gelmi?tir. Daima teki kalmy?, sevememi?imdir. Adyny ilk olarak ortaokul yyllarynda, Trke ?retmenimden duymu?tum.70li yyllarda birok ki?i tarafyndan uyduruka diye vasyflandyrylan dil sadele?tirme gayreti taraftarlarynyn 40li 50li yyll

Aralarda Ya?amak

Ya?am dedi?imiz ne aslynda? Dnyada, lkemizde olup bitenler mi? Kendi ya?adyklarymyz my? Yany ba?ymyzda bir sava? ykty?ynda my, ok sevdi?imiz yakynlarymyzdan birinden ya?am boyu ayryldy?ymyzdan my, lke ekonomisi dzeldi?inde mi, sevdi?imiz birinden vc szler duydu?umuz da my; hangisi daha ne

Trplemeli mi?

Kimisi kendisine rahat batty?yndan ?ikayet eder, kimisi batacak rahat bulamady?yny syler. Ki?i rahatlyktan rahatsyzlyk duyulabilirse, rahatsyzlyktan rahat olmak ta mmkndr belkide. Yyilik nimettir kimileri iin, kimilerine iyi olmak batar. Sessizlik kimilerine yarar, kimilerine de batar. Ne isted

Devletin Maly Derya-Deniz

Sayyn milletvekillerimiz lkemizdeki btn sorunlary hallettikten sonra, kendi kendilerine oturup d?nm?ler. "Bu kadar gzel i?lerden sonra ?yle cukkaly bir emekliyi hak ettik" diyerekten kendi emekliliklerine %50 zam yapyp, emekli maa?laryny 6000 YTL´ye ykseltmeye karar vermi?ler. Gzmz

Yzk Parma?ynyn Hikmeti

Alyansy neden drdnc parma?ymyza takaryz? Bunun farkly ve mantykly bir acyklamasy var. Ba? parmak "aile"ye, i?aret parma?y "karde?lere", orta parmak "kendi ?ahsyna", drdnc parmak "hayat arkada?yna, serce parmak ise,"ocuklara" temsil eder. Ylk nce avularynyzy birbirine bakacak ?ekilde ay

Mani

Kltr bir toplumda geerli olan ve gelenek halinde devam eden dil, duygu, d?nce, inan, sanat ve ya?ayy? ?elerinin tmdr. Kltr toplumsaldyr, tarihseldir. ?renilip ku?aktan ku?a?a aktarylan bir mirastyr. Kltr dokusu szl, yazyly gelene?e, rf ve ananelerimize dayaly zengin bir edebiyat di

nc Sayfa ocuklary

Kimi zaman parklaryn kuytu k?elerinde, kimi zaman mahalle aralarynda, kimi zaman da yol kenarynda kar?yla?my?yzdyr onlarla. Ellerinde uucu madde sykylmy? bir po?et ya da tinerli bir bezle, kendilerinden geercesine nefes aly?laryny grm?zdr ve lanetler ya?dyryp geip gitmi?izdir. Onlarsa nleri

Seviyeli Tv

lkemizde RTK diye bir ?ey var. Neden var? Bilmiyorum. RTKn gereklili?i ve bir mantykly ayklamasy var my? Sanmyyorum. Bir zamanlar reklamlarda ykan ine?in?ut ekerken memeleri grnyor diye ?ikayette bulunan vatanda?y kaale alan bir kurumdan bahsediyoruz, dikkatinizi ekerim. Kafasyna eseni

Glge Etme Ba?ka Yhsan Ystemem

Kadyn zgr mdr? Sormasy bile hata, elbette ki de?ildir. Bir ok ki?iye gre de zgr olmasynyn gere?i yoktur, ve hatta sakyncalydyr. Kimine gre kadynyn zrl? ya?ama hakkyyla synyrlydyr, tabi bu ya?ama hakky da belirli kurallara uyarsanyz vardyr. Hem yeterlidir de. Daha fazlasyny istemekle ne

Kadynyn Anneli?i

Kadyn daha duygusal oldu?u iin ocuk e?itimi ve bytlmesi grevi kadyna verilmi?tir. nk o duygusaldyr. Acyma, sevme yo?unlu?u erkekten daha fazladyr. Erkek ocuk bakycysy olamaz. nk erkekte acyma, sevme, ?efkat daha az yo?unluktadyr. Halbuki ocu?a sevgi, anne sevgisi lazymdyr. Erkek evi dy

Miras

zerinde ok tarty?malar yapylmy? konulardan birisi de miras konusudur. Bu konuyla ilgili sorulardan biri neden erke?e iki hisse, kadyna bir hisse? Cevap; herkesin kyz, erkek karde?i var. Mesela benim iki kyz karde?im var. Evliyim. E?imin bir erkek, kyz karde?i daha var. Babamdan bize miras kalsa

Vardyr ve Olmalydyr

?iddete kar?yyyz! Bu, iki kere iki drt eder gibi biline. Bakyn btn rportajlara "Kadyn dvlmez", "?iddete kar?yyym", "Bugne kadar kimseye tek fiske vurmadym" trnden cevaplar duyarsynyz. Ben ?ahsen kar?y de?ilim, hatta ok severim. Bizim memleketimizde olmady?yna(!) bakmayyn, dnyanyn her yeri

Yapycy Olmak Herkesin Harcy De?il

Bu gn sizlerle ok gzel ve bir o kadar da zmze dnp, benli?imizi sorgulamamyz gerekti?ini hatyrlatacak bir hikayeyi payla?mak istedim. Me?hur bir ressamyn ?rencisi sonunda e?itimini tamamlar. Byk usta ?rencisini u?urlarken kendisine bir tavsiyede de bulunur. Yapty?y resmi ?ehrin meydan

Kadyna Dayak

ncelikle belirtmeliyim ki e?er Efendimiz´in hayatynda e?lerine dayak rne?ine rastlasaydym "Dayak Cennetten ykma" szne ben de katylyrdym. Madem yle Kuran; "nce ikaz edin, uslanmazlarsa yataklarynda yalnyz byrakyn, yine uslanmazlarsa hafife dvn!" fermany ile bize ne anlatyr? Hayalinizd

Big Bang Teorisi (Byk Patlama)

Zaman yoktu, uzay yoktu kysacasy hibir ?ey yoktu evren yaratylmadan nce. Big bang teorisi evrenin syfyr hacminde, sonsuz bo?luktaki bir noktadan gnmzen 14 milyar yyl kadar nce byk patlamayla ba?layan hayaty bizlere anlatyyor. Allahyn evreni yoktan varetti?i gere?inin bilimsel bir kanyty.

Saygy Tedavlden mi Kalkyyor?

a? gere?i her ?ey de?i?ebilir de saygy kavramy de?i?ir mi? Ben nceden saygy olarak nitelendirilen bazy ?eylerin ?u an saygyyla llp llmemesinden bahsetmiyorum. Saygynyn tedavlden kalkmasyndan sz ediyorum. Kendini syrady?y farkly gstermeye aly?an insanlar, saygysyzca etraftaki insanlara s

Mslman Ahlaky

"Yarypta kalbine mi baktyn" hadisince Mslmanym diyen hi kimseye kafir diyemeyiz. Mslmanlyk hakkynda bilgisi olmayyp, ibadet hayaty ya?amayana ancak "Yslam olduk demeyin, teslim olduk deyin. nk Yslamiyet kalblerinize oturmady" ayetini syleyebiliriz. ?imdi gelelim Yslamiyetten az buuk anlay

Ya Sevmeselerdi

Gazetelerde her gn karysyny, sevgilisini, kyzyny, kyz karde?ini ldren ve bunu kyskandy?y, aldatyldy?y yada aldatyldy?yndan ?phelendi?i, terk edilmeyi kabul edemedi?i iin ldren erkekleri gryoruz. Evet ldresiye seviyorlar, ldrecek kadar seviyorlar, sevdikleri iin ldryorlar.Emniyet

Romantizm mi? O da Ne?

Bir �o?umuzun bildi?i gibi sevgililerin ve e?lerin beraberliklerinde �nem verdi?i de?erlerden birisi romantizmdir. A?k ve sevgilerini doyasyya ya?arken romantizmin de ili?kilerine renk getirdi?ini �o?u �ift �ne s�rer. Her bireyin romantizm anlayy?y farkly olabilir: kimisi mum y

Tembellik

Trkiyede klasik bir laf vardyr i?sizlik ok diye.Aslynda Trkiyede i?sizlik denilen bir ?ey yoktur aksine Trkiyede i? ok aly?an yok diye biliriz.Vatanda?yn biri gidiyor bir zel sektre ve i? ba?vurusunda bulunuyor, do?al olarak i? veren o ki?inin bilgilerini kontrol ederek i?e alyyor

Bizim ocuklarymyz

T.B.M.M Ynsan Haklary Komisyonunca Ystanbul da ocuk sularynyn raporu hazyrlanmy?. Rapora gre adli i?lem yapylan ocuk sayysyny gsteren ilk on il iinde Ystanbul birinci syrada. Bu raporun en vahim durumu ise Ystanbulda bu ocuklary rehabilite edebilecek bir yslah evinin bulunmady?ynyn ve Trki

Psikolojik Sava?

Irak sava?ynyn nasyl ba?lady?yny hatyrlyyorsunuzdur. ABD saldyryyy me?rula?tyrmak iin iki sebep ne srm?t: Saddam ynetimi kitle imha silahlaryna sahipti. Di?er yandan Irak, terristlere yardym ediyordu. Zamanyn Amerikan Dy?i?leri Bakany Colin Powel, daha sonra hayatymyn en zor gn diye nitel

Do?a Casuslary

Do?a casuslary lkemizde adeta cirit atyyor. Bu casuslar lkemize zg ve belli bir blgede yeti?en bitkileri, bitkinin neslini tketecek miktarda alarak kendi lkelerine gtrdklerini ve burada bu bitkilerin genlerini kopyalayyp, yeti?tirip kendi lkelerine has bir bitki olarak lanse ediyorlarmy?

Ynsanlara Gre Farklylyklar

Gemi?ten gnmze kadar kurulan, yykylan veya gnmzde var olan tm medeniyetlerde var olan bir ?ey insanlary synyflara ayyrmak. Tm medeniyetlerde insanlar bulunduklary aileye, yrka ekonomik duruma gre bir isim verilmi? ve kimileri horlanyp dy?lanyrken, kimileri el stnde tutulurdu. Bazylary sy

Evrim Masaly

Evrime inandy?ymdan de?il, grdklerimden dolayy diyorum; "insanlar maymundan my gelmi??" diye ama yinede yok olamaz diyorum. Zira evremizde o?umuzun grd? ?eyleri maymunlar bile yapmaz. ?iddet, kan, yrkylyk, ihanet, yalanlar dolanlar, tre cinayetleri, din adyna yapylan sava?lar, insanly?yn ge

Sesler, Yzler ve Mahallem

Memleketimin giri?inde yoldan, ?ehirden uzak, ta?ly, toprakly kenar mahallemde; sary tahtaly evin kapysyny aar amaz mavi gzl Nlifer yine her zaman ki gibi oturmu? bizim evi gzetliyor. Her sabah gz gze gelmezsek, o gn kesin ters bir ?eyler olurdu. Az ileride ?engl teyze inekleri sa?my?, eli

Nitelikli Y? Gc Gerekli

Zaman zaman i?verenlerin nitelikli i? gc bulmak konusunda ok sykynty ektiklerini duyaryz muhtelif yerlerden. Bu durumun kendilerinde olu?turdu?u olumsuzluklardan yakynyp dururlar. Fakat, kendilerine ne zaman bir aly?an adayy gelse ona bildi?i yerlerden de?il de, bilmedi?i yerlerden ?retme zahm

E?itim

Egitim tm lkelerin nemli sorunlarindan biri. Cocuklarimizi nasil yetistiriyoruz? Egitimi kresel boyutta dsnyor muyuz? Cocuklarimiza gelecekte yalnizca kendi lkelerinde degil, dnyadaki meslektaslariyla yarisabilecek egitimi verebiliyor muyuz? Artik dnya globallesti. Avrupali Japo

Erken Seim Olmalymy

Yeni seilecek olan Cumhurba?kanymyzy yeni bir meclis semelidir diye d?nyorum. Dolayysyyla erken seim taraftaryyym. Benim anlamady?ym erken seimden kamak yreksizlik de?ilmidir? Kendine ve partine gveniyorsan iktidarda olmanyn avantajlaryny bir kenara byrakyp, sine-i millete dnlmelidir. He

Demokrasi Adyna

Askerlerin muhtyraya benzer sert ayklamasy demokratik olmayabilir ama TSKnin irtica ve laiklik konusunda hassasiyetini bilmeyen var my? Toplumun huzurunu kayrarak askeri byle bir ayklamaya zorlayanlar hatayy kendinde aramaly. . Asker bu gidi?e hayyr diyerek grevini yapyyor. Birden bire bu

Gl Kadyn

Erkeklerin o?unda hayranlyk uyandyran , gypta ile be?enilen kadynlardyr gl kadynlar. Her zaman ayaklarynyn zerinde duran, erke?e hi bir yk olmayan, her i?ini kendi halledebilen kadynlardyr. o?u erkek byle kadynlarla birlikteyken ok rahattyr. Sadece birlikte vakit geirmekten ba?ka sorum

Ynsan Ne Yin Ya?ar

Ynsan ne iin ya?ar? Ya?amak iin mi? Glmez insan asla kk ?eylerden... Hep daha fazlasyny ister. Doymak bilmez, bitmek tkenmek bilmeyen bir servendir onun iin doyumsuzluk. Ynsan ne iin ya?ar? Kalabalyk bir caddenin kenarynda it gibi titreyerek lmek iin mi? Yoksa ok lks bir odanyn

Olgun Erke?in Konforu

Artyk bir akym my demeliyim yoksa bir moda my, gen kyzlaryn ya?ly erkeklerle beraberli?ine bilemiyorum. Ama bu durum aldy ba?yny gidiyor son zamanlarda... Yirmi ya?ynda yolun ba?ynda, hayaty henz pembe boyaly gen kyzlar neredeyse babalary ya?ynda erkekleri tercih ediyor. Bu nasyl olur diy

A?ky Bile Tkettik

Tketim toplumu nasyl yaratyldy? Tketim toplumu sadece aly? veri? dnyasynda yaratylmady. Tketim toplumu bu aly? veri? dnyasyna adapte olacak, uyum sa?layacak birilerini de yaratmalyydy. nce bu tip insanlary yarattylar zaten. Yyllarca bu yapyldy, bunlar enjekte edildi topluma... En lzuml

Pedofili Hastaly?y

ncelikle byle bir konuda ara?tyrma yapyp, yazy yazydy?ym iin insanlyk adyna utan duydu?umu belirtmek istiyorum. Ama utanarak yada korkarak bir yere varamayaca?ymyzda kesin... Pedofili; ocuklara kar?y cinsel duygular beslenmesine neden olan zihinsel bir hastalyk. ocuklara kar?y cinsel istism

Kariyer

Kariyer yapabilmek adyna kendinizden emek olarak ok dn verirsiniz. Hedefe do?ru ilerlemek adyna; herkesten fazla aly?yr, herkesten farkly bir baky? aysy edinirsiniz. Hele ki i? dnyasynda bir bayansanyz, i?iniz daha zordur. Hem etrafta pusuya yatmy? olanlara kar?y kendinizi korumak, hem "kad

Anla?ylmak zere

Anla?ylmak zere, anlatmak istediklerimi anlatabilme umudum hala var diyorum. Geri anlamadyklarymy nasyl anlataca?ym konusunu, birilerininncelikle bana anlatmasy gerekecek. Anlatabildim mi bilmiyorum ya da ne kadary anla?yldy? Bildi?im henz benimde anlamady?ym. Anlatmak my, yoksa anlamak my? Han

Sebatayistlik

Selanik dnmesi, halk arasynda Sebataycylara verilen addyr. Sebataycylyk ise; Yzmirli bir Yahudi hahamy olan Sebatay Sevinin kendini "mesih" ilan edip Musevilikten ayrylarak kurdu?u mistik bir dini cemaattir. Dy? grn?te Mslman olan fakat kendi iinde Yahudili?in tm gereklerini yerine getirerek

Yktidar

Ynsanlyk tarihi ba?langycyndan itibaren iktidar mcadelelerinin yekunu olarak ifade edilebilir. Yktidardan kasyt;be?eri mnasebetlerin siyasi,iktisadi ve itimai cephelerinin herbirinde ayry ayry ya da yeri geldi?inde bu bile?enlerin birbirlerine gei?meli olu?turaca?y bir sentez yelpazede ki hakimi

Laiklik

Laik bir insan, dindar bir insan olamaz my? Ya da dindar insan laik de?il midir? Bu konu ile ilgili bazy bilinenleri sizlerle payla?mak istiyorum. Laiklik din kar?yty bir ilke de?ildir. Laiklik, toplumda zaten var olan farkly inan, ideoloji ve ya?am tarzlary kar?ysynda devletin tarafsyz bir tut

Ynetici Ruhu

Genel mdr, genel mdr yardymcysy, mdr vs... Bu byle uzar gider. Bu tr syfatlary hi sevmiyorum. nk genelde karakteri bu syfatlara dar gelen insanlar(istisnalar hari) bu tr syfatlaryn altynda ezilerek insanlary ynetmeyi de?il, ego tatmini sa?lamaya aly?yrlar. Elbetteki durumlary iler a

Af Dilemek

evremizde yaygyn olan bir d?nce var. Belki siz o d?nceyi daha nce bir yerlerden duymu?sunuzdur. Mesela; iki ien, kumar oynayan, haram yiyen, zina yapan ve buna benzer birok, Yslam dinince haram olan hal ve hareketlerde bulunan insanlarda umut eksikli?i var. Onlara diyorsun ki, byrak bu i?

Delidir Akabetinde Dehadyr

Dehayla, delilik arasynda sa telinden bile ince bir synyr oldu?u sylenir. yledir yani. Sanaty dedi?in delidir. Do?ruya do?ru, hakikaten de biraz yledir. Hani ahkamlardan ahkam be?eneceksek, sanat, gerek anlamyyla sanatsa, zamanyn nne d?en bir ngr yetene?i, toplumun dy?yna d?en bir oriji

Tahrikiye Meyyal Bnye

ok syk kar?yla?ty?ym bir sorudur: Neden bu kadar depresif ve agresif mi?im? Benim de bir kontr-sualim olacak: Siz niin de?ilsiniz? Nasyl olamayabiliyorsunuz diye sormuyorum, hele ki bu lkede ya?ayan bir kadynsanyz, ne hakla olmayabilirsiniz? "Bu lkenin en byk sorunu nedir"i ka?yyan, ikle

Ara Kullanma ?artlary

Ystanbul trafi?inde ara kullanmak her yi?idin harcy de?il. Yeni trafi?e ykan arkada?lar bu yazdyklaryma mutlaka uysunlar 1- Aynalar arata aksesuar iin yapylmy?tyr. Araba daha ho? grnsn diye icat edilmi?. ?erit de?i?tirirken asla bakma aynalara kafana gre dal ?eride. Yanyndaki uyaryrs

Gnmz Bo?anmalary

Hepimizin bildi?i gibi gnmzde bo?anmalar syka ya?anmakta. Ynsanlar artyk birbirlene , be? yyl bile katlanamaz hale gelmi?ler. Peki nedir bizleri bu bo?anmalara iten sebepler? Eskisi gibi bir dzine ocu?umuzun olmamasy my? Annelerimiz gibi e?lerimizden dayak yemememiz mi? Yoksulluk mu? Yeri ge

lmne E?lence

Sava?a girip girmeyece?imiz yzde yz kesinlik kazanmy? de?ilse de memleket muharebe alanyna dneli ok oluyor. Hemen her gn kar?yla?ty?ymyz haberlerdendir " Sava?a Hayyr eyleminde ta?lar havada utu, bankalaryn, ma?azalaryn vitrinleri paralandy. Gstericilerden bazylary, polisleri ve i? yerler

Baky? Aysy

lkemizin bazy kesimleri Avrupa birli?ine (AB) girmemizi istemiyorlar. Kendi z d?ncemi sylemek gerekirse bizim AB girmemiz ?art. Kiminin aklyna istihdam gelirken, kiminin aklyna da ya?am ko?ullaryn iyi olmasy gelir. Aslynda ABye girmemiz, dini aymyzdan da nemli. E?er ABye girersek biz Mslm

Fatih Gibi Olabilmek

Size, Fatih Sultan Mehmet Han´yn vasiyetnemesinden bir blm yazmak istedim. O zamanki idarecilerle, ?imdikiler arasynda bir mukayese anlamynda. O zamanlarda insanymyza verilen de?er en st safhadaydy, oysa ?imdilerde, hastane kapylarynda bekletilenler, parasy olmady?y iin tedavi edilmeyenler

Ego

Gazeteleri kary?tyryrken gzme bir haber arpty "kaptan Yusuf 13 sene evli kaldy?y karysyndan bo?anyyor, e?inin kendisiyle evliyken ba?kasyyla ili?kisi oldu?undan ?phelenen Yusuf kaptan, iinin rahat etmesi iin mahkemeye ba?vurarak o?luna DNA testi yapylmasyny istiyor. Gelen raporda 14 yyldyr "o

Akylly Kadynyn Farky

Hibir zaman gndemden d?meyen mao-light konusuna birde ben deyinmek istedim. Malumunuz gnmz kyzlary biraz koruyucu biraz da laf geirebilen erkeklerden ho?lanyrlar. Bunun neticesinde de mao mu, light my diye soruldu?unda; mao diye cevap verirler. Erke?e ise bu soruyu sormaya bile gerek

lmne Sadakat

ocuklu?umdan beri evimizde hep kpe?imiz oldu. Bir kom?umuzun ben 10 ya?yndayken yavrulayan kpeklerinden birisini almy?tyk, o gn bugndr hayatymyn olmazsa olmazlary arasynda oldular. Ne zaman bir insan di?er bir insana kyzyp "kpek!" diye ba?yrsa ok sinirlenirim. Kpek denen canlyya haksyzlyk

Ah zgrlk!

"Bu lkeye demokrasi bol gelir" Ne kadar hazin bir kelime de?il mi? Misal, dini siyasi ykarlaryna alet eden insanlaryn art niyetine hizmet ediyor gibi hissetmemek iin, isteyenin i?ine giderken, yolda trban takma zgrl?ne saygy duyma hakkyny bile savunamyyorsun. Ysteyen istedi?ini giysin diy

Dert Ysterseniz ok

Rusya Devlet Ba?kany Vladimir Putinin, yapty?y bir basyn toplantysynda bir gazeteci "Sizi her zaman din ve hazyrcevap Putin olarak tanydyk; moralinizin bozuk oldu?u gnler hi olmaz my?" diye sormu?. Putin, bu soruyu "Elbette oluyor. Moralim bozuk oldu?u zaman en iyi ila kpe?im Koni. Onunla he

Karde?iz

Bir dostun ifadesi ile dnyevi ykar ve hesaplarymyza uymasa da, btn mminleri karde? bilip, onlara kalbimizde de?er, meclisimizde yer verecektir. Ne yazyk ki dnya sevgisi, menfaatperestlik, taassub ve cehalet gibi sufli sebepler; aramyzdaki karde?li?e glge d?recek kin, hased ve husumet gibi f

Fykra Gibi

Bilenler bilir gecen ay 48. Uluslararasy Nasreddin Hoca ?enlikleri vardi. Be? gn boyunca,"Nasreddin Hocanyn mizahyny ve felsefesini dnyanyn ortasy Ak?ehirden tm dnyaya yaymayy" amalayan ?enlik etkinliklerinin en nemlilerinden biri, a?lanacak hlimize glecek olursak, kahkahadan insanyn gzleri

Serseri Gnl?

Yer Ankara, mevsim yaz Lisede okuyan arkada?ymyn daveti zerine drt gn onlarda kaldym. Ylk ak?am evlerinin ordaki parkta yry?e yktyk. Arkada?ym yrrken bana, "Poli, bizim mahalledeki arkada?lary da a?yrsam olur mu? Tatile girdi?imizden beri gr?emedim de," diye sordu. "Tabi a?yr," dedim.

D?n ncesi Ymam Nikahy

Bir ok ?ey gibi son yyllarda imam nikahy da de?i?ti. Daha do?rusu de?i?en nikah de?il, zamanlama farky. ?yle ki; iftler yyllardan beri gr?yor olsalar bile, ni?an yapyldyktan sonra birde imam nikahy kyyylmaya ba?landy. Sebebi de zina etmi? olmasynlar diye. Peki bu ift yyllardyr ne yapyyordu? N

Ysimsiz Hikaye

Ysimsiz bir hikaye bu. Zamanyn ivisi ykty dedirtenlerden. Olumsuzluklaryn kol gezdiklerinden. Felaketlerin hikayesi bu. Kresel sorunlarla ba? etmeye aly?ty?ymyz ve hastalyklarla mcadelede zorlandy?ymyz trden. Her gn deprem olacak diye bekledi?imiz ama sellerle srekli kar?ylananlardan. Sycakl

Kader Dedikleri

Mslmanym ve hacy kyzyyym. Ymanyn ?artlaryndan biride tabii ki de kadere inanmak. Ya?anmy?lyklary ve ya?ayacaklarymyz kader ama bazy durumlary kary?tyrmadan bireyler, fiziksel farklylyklar gsterir kader. Akyl her bireyde mevcuttur. Aklymyzy iyi ynlere kulandy?ymyz zaman kader demiyoruzda her nede

A?k Heykeli

CHP li Hasan ?eker tarafyndan yaptyrylan ve Antalya Kemere yerle?tirilen a?k heykeli tarty?malara sebep olurken, her a?yzdan farkly sesler ykseliyor. AKP ile ba?kany Zafer Yamanyn "utanyyorum, bu heykeli kaldyryn" demesiyle valilik soru?turma amy?. Heykelin grntlerine gazete ve internetten u

Bir Ba?ka Aydan zgrlk

Trk Dil Kurumu szl?nde zgrl?n tanymy ?yle; "Herhangi bir kysytlamaya, zorlamaya ba?ly olmaksyzyn d?nme veya davranma, herhangi bir ?arta ba?ly olmama durumu. Her trl dy? etkiden ba?ymsyz olarak insanyn kendi iradesine, kendi d?ncesine dayanarak karar vermesi durumu". Dikkat edin, bura

Sorularla Ynan

Yslam dininin temel kayna?y Kuran´dyr. Yalnyzca Allah´a ba?lanmasy gereken dini, Sahabe, imamlar, mezhep ky?kyrtycylary, eski alimlar, ?eyhler ve daha sonra onlaryn ?rencili?ine ba?lamak, acaba Kuran´yn anla?ylmaz, detaysyzoldu?unu cahil insanlara kabul ettirerek, tercme edici b

Tarih Malkoo?lu´ndan Ybaret De?idir

Konuya ba?lamadan evvel bir ?eye ayklyk getirmek istiyorum. Burada yazdy?ym ?eyin inanla ya da dinimizle bir ilgisi yok. Ynanlarymyzy tarty?myyorum sadece resmi tarihle, tarihsel gerekler arasyndaki farka dikkat ekmek, yzyyllarca bize ele?tirisi yasaklanan din karde?lerimizin bizlere baky? ay

Ymaj

Trkiyedeki gazetelerdede yazar my, bilmem. Yurt dy?ynda ykan Trk gazetelerinde; ne zaman lkemizde, d?ncesinden dolayy sulanan, ceza alan ya da ldrlen birisi olsa "ok yazyk oldu, en kts Trkiye´nin imajy zedelendi" denir. Sormayyn, hakikaten ne olacak bu murdar olan imajymyzyn h

Asya Avrupa Farky

E?imin i?i gere?i syk syk yurt dy?yna ykmaktayym. Asya ve Avrupa lkelerini gzlemlemem sonucu ?u yargyya vardym. Tabii ki bu benim ?ahsi d?ncem. Ekonomik aydan d?nrsek di?er ba?lantylar zincirleme... 1-Avrupa lkelerinde zengin, fakir ayrymy yoktur. Y?sizlik olayy zlm? durumda. Y?siz ol

Mta Nikahy

Mta nikahy islami bir messese ve geici evlenmeleri hukukile?tiren bir mukaveledir. Yslam mezhepleri arasynda temel ayrym noktalaryndan birini de te?kil etmektedir. Yslamyn ilk zamanlarynda uygulandy?y genel kabul grmekteyse de, daha sonrasy iin mezhepler arasynda nazariye ve uygulama aylarynda

Yslam´da Kadyna Verilen De?er

Yazyma nce bazy islami (bu bir a?a?ylama falan de?ildir sadece tespittir) yazarlaryn islamda kadyn ile ilgili fikirlerinden alyntylar ile ba?layaca?ym. Yslam kadyn-erkek e?itli?ini de?il, kadyn erkek adaletini savunur. E?itlik adalet demek de?ildir. E?itlikte mesela, kadyna da erke?e de 100 kg ykt

Yeter ki Ymana Gel

Yaryny belli olan bir dnya iin ahiretini neden feda eder ki insan, neden anlyk ya?ar sanki hi lmeyecekmi? gibi? O duydu?u Selalar, yakynlaryny teker teker kaybedi?i Allah Tealanyn o ki?iye bir ltfudur, lm hatyrlamasy iin birer bahanedir aslynda. Tamam... Belki ok fazla gnah i?lemi? olab

Beni Bana Anlat

Biz kadynlaryn bir kadyn olarak ne hissetti?imizi erkeklerin anlatmasyna, yani, bizim adymyza bizi erkeklerin bizden daha iyi anlatmasyna artyk dayanamyyorum.Kadynlary kadynlar de?il, erkekler daha iyi anlatyr ve savunur oldu.Allah razy olsun! Bizi ilgilendiren hibir konuyla Biz ilgilenmeye

Mao Kadyn Olur mu?

Benim merak etti?im bir ?ey var. Bu gne kadar hep erkekleri, maomudur? ya da lightmydyr? diye tarty?yp durduk. Peki biz kadynlar? Bizim de maomuz ya da lightymyz olamaz my? Ben moolu?un ya da lightly?yn sadece erkeklere has bir zellik oldu?unu sanmyyorum.

Var Ama Yoklar

Hayyr, feminist damarlarym kabarmis falan de?il yine. Bu dnyada, kadynlaryn maruz kaldy?y zulmn "hafife" alynacak en ufak bir yany var ya da olabilir. Diyarbakyr Byk?ehir Belediyesi Kadyn Sorunlaryny Ara?tyrma ve Uygulama Merkezi ay boyunca yapty?y yz yze gr?melerle kadynlaryn sosyal ve e

Bireyin Geli?iminde evre Etkeni

E?itim ailede ba?lar. ocu?un ana rahmine d?t? ilk andan itibaren anne e?itim verir ocu?a. Bu e?itimde, tabi ki annenin bilgi ve e?itimine dayalydyr. Bilinli bir anne ocu?una daha dnyaya gelmeden e?itim vermeye ba?lar. ocuk do?ar ve e?itim devam eder. E?itim, ocu?un ki?isel ve ruhsal geli?i

Abartmayalym

Okullarda ?iddet almy? ba?yny gidiyor, kapka etelerinde kullanmaktan ?antajla pornoya zorlamaya, tecavzden i?kenceye kadar her trden ocuk suistimali ayyuka ykmy?, pe?pe?e ocuk intiharlary ya?anyr olmu?. Milli E?itim Bakanyna soracak olursaniz, "Bytmemek lazym!"Bunlar bizemi kafayy yedir

Deli Oldum

Tm milli malarymyz beni heyecanlandyryr ve duygulandyryr, yenince sevinmesini, yenilince kabullenebilmesini bilen tiplerdenim.Ama dn geceki yunanistan mayny hi hazmedemedim.Fatih Terim eski Fatih Terim de?il, futbulcular hi de?il, takym ruhunu getim, kazanma iste?ide gremedim. Aurell

Her Daim Yalnyz

Her zaman yalnyzyz aslynda. Bu dnyaya gzlerimizi aty?ymyzda da yalnyzdyk, ld?mz zamanda yalnyz olaca?yz. Artyk yle bir zamanda ya?yyoruz ki her?ey maddiyata ba?ly. Paran varsa ?u yalan dnyada hkmn srer, ?ayet yoksa o zaman durum vahim.Ynsanlaryn bu denli yapmacyk, mutluluklaryn ise b

Masal Bu Ya?

Bir varmy? bir yokmu?, gne? sistemine ba?ly gezegenlerden biri olan dnyanyn kuzey yarymkresinde gzel mi gzel bir lke varmy?. Bu lkede 73 milyon insan ya?army?. Dnya zerindeki di?er lkeler gibi bu lkede de nehirler, ovalar, denize dik, denize paralel da?lar vs. varmy? elbet, ama konumuz fi

Nerelisin Hem?erim?

Efendim bu lkede insanlar be?ikten mezara kadar devletle i ie ya?yyorlar. Gerde?e girdin devlet, do?urdun devlet, ev aldyn devlet, kom?unla kavga ettin devlet, ldn devlet. Yyi ho? da i?in d?t?nde devlet "Aman efendim, ho?gelmi?siniz, emredin" demiyor. E hakly tabii, i?i ba?yndan a?kyn, vatan

Nayyr Nolamaz

Geen gece televizyonun kar?ysynda zappingin tadyny ykaryrken siyah-beyaz bir Trk filmine denk geldim, sahne dikkatimi ekti, kaldym. Bir adam, bir kadyn ve bir ocuktan olu?an bir aile. Ailenin zengin oldu?u evin iindeki merdivenden belli. "Merdiven" deyip de gemeyin, ok nemlidir Trk filmler

Glmse

Buraya yazdyklarymyn hepsi olumsuz ?eyler. Sinirle, fkeyle ve mutsuzlukla yazylan yazylar. Tek buraya de?il gnl?mde de yazdygym tm konular olumsuzdur benim. nk yazma eylemi mi kendimi huzursuz hissetti?im zaman ve zld?m zaman yaparym. Yazarken ne?eyi katamady?ymy biliyorum. Ama gelin gr

Man?et

Gazetecili?in kurallaryndan biride bu galiba, okuru meraklandyrmak. Meraklanacak ki gazeteyi alacak. Dikkat ederseniz man?etler genellikle bu amaca yneliktir. Yolda yrrken man?et gznze ili?ir; "Allah Allah?" dersiniz. Genellikle alyp okuduktan sonra yine "Allah Allah!" dersiniz ama ilkiyle ara

Olmazsa Olmaz

"Sper"i, "Hiper"i, "Sade"si, her ne ise, markete gitmeyeniniz oldu mu? Gidip de po?etleri doldurmayanynyz var my? Eve gelip de po?etleri aty?ynyzda iinden "olmazsa olmaz" ne ykty? Bir d?nn. Ben d?ndm, kendime dikkat ettim, etrafymdakileri gzledim ve ?una kanaat getirdim: Sepete atty?ymyz

Anytkabir Anylary

Her yyl oldu?u gibi bu Cumhuriyet Bayramynda da Anytkabir ve evresi o?kulu kalabalyklara sahne oldu. Her ya?tan ve her statden vatanda?lar akyn akyn anytkabire akyn ettiler. Herkesin elinde kameraly cep telefonlary, foto?raf makinalary, video kameralar, foto?raflaryyla ve ekimleriyle gzel bir g

Evde Bir ?eyler Oluyor

Teki yok. Birbirine sahip ykan kala kala , drt ift orap kalmy?. tekilerin teki yok. Merak ediyorum iinde insan yokken de yryebiliyor mu bunlar? Her yeri aradym. ama?yr makinesinin iin yokladym, syvy?abilecekleri bir delik var my diye. Yok. Elektrik sprgesinin iine baktym. Yok. Dolapla

Sa? my Sol mu?

Geen hafta okudu?um bir dergide testimsi bir blm vardy, beynimizin hangi tarafyny kullandy?ymyzy ke?fetmemizi sa?layan. Beynimizin yarysyny kullanyyormu?uz. Kimimiz sa?yny kimimiz solunu. "Bazy insanlar her iki tarafyny da kullanyrlar" diyen bir satyra rastlamadym ama benimki yle ykty. Buradan

Beterin Beteri Var

Yanar yanar ?una yanarym. O bolluk iindeki gnlerimizin kyymetini bilemedik. Hani ?ak diye parayy bastyryp "Ver oradan iki ekmek, bir paket ay, iki sigara" dedi?imiz hovardalyk gnlerimizin. "Ne olacak bu memleketin hali?" diye merak edip durduk. Me?er gllk glistanlykmy? her ?ey. Bu bize ders o

Cahil Cesareti

Bazy ?eyleri o kadar ge farkediyor ki insan, o zaman anlyyor i?te: daha az bilmek, daha ok glmeyi getiriyor beraberinde. Ynsan bilmiyor ba?yna gelebilecekleri, korkmuyor olabileceklerden; balyklama dalyyor. Zaten bundan cesaret alyp hayatyny da hep iyi bir dalgy olma felsefesi zerine kuruyor e

Bir Ba?ka Aydan Kader

Kaderle ilgili evvelden beri sorular ve cevaplar olmu?tur. Zamanyn anlayy?yna gre verilen cevaplar bugn yetersiz kalyyor. Fen ve felsefe akly ne ykardy?yndan yine cevaplarda akli delille yapylmalydyr. Bende zaman kysytlyly?y ve sykycy olmasyn diye en ok sorulan iki soruya cevap vermek istedim.

Reklamlar

Televizyonda en sevdi?im programlardan biri reklamlar. Arady?ym her ?eyi buluyorum; dizi film bile var iinde. Bayylyyorum. Yalnyz bazy reklamlaryn tketiciyi yanyltty?y yolundaki ele?tirilere de tamamen katylyyorum. Misal, bakyyorum ya? ?i?esi oynaya oynaya gidiyor. Ya da mutfak bezi ?arky sylyor

Dn Bugn Yaryn

Dn Fatih Terime istifa diyenler bu gn nerede? Adam futbolun profsr gibi oyunu okuyor resmen. Bence olaylar daha sona ermeden bir sonuca varmak yanly? olur. Ymparatorun syledi?i gibi: Hayatym boyunca byle bir tezahuratla kar?yla?madym. Adam hakly. Her ?ey iin dereyi grmeden paayy syvamamak

Prensiplerimiz

Hepimizin hayatynda kolay kolay vazgeemedi?imiz ki?isel kurallarymyz vardyr. ocuklu?umuzdan itibaren beynimize naky? gibi i?lenmi? kurallardyr bunlar. Tabi ki?iden ki?iye de?i?ir. Kimine gre mantykly, kimine gre mantyksyz kabul edilirler. Mesela evlilikteki ya? farky bazylaryna gre bir kuraldyr

Kimsiniz?

zerlerinde zel uniforma. Hastanede, postanede, aly?veri? merkezlerinde her gn kar?yla?yyoruz. Bulunduklary mekanyn yerle?im planyny bile bilmeyen ama kostak kostak yryp caka satan bu ki?ilere zel gvenlik deniyor. Hastanede ya?ly hastayy iteleyip kakalyyorlar. Spastik zrl ba?ka bir has

Asabiyim Ben

"O huysuz kadyn geldi" dedi kasadaki kadyn. Duymamy? olaca?ymy d?nemez. Duydumda nitekim. Kendinizi benim yerime koyun, ne yapardynyz o anda? Kadynca?yz beni grr grmez ba?ladym ben "Kimmi? o huysuz? Bu ne terbiyesizlik" Birden kendime geldim. Baktym kadyny hakly ykarmak iin ugra?yyorum. Arkad

Centilmen

Centilmenlik fransyzcadan gelen bir kelime olsa da en iyi centilmen topluluk bizleriz kanymca. Gnmz de kadyna kibarca yakynla?masy ona ho? grnme abalarynyn top yeknne verilen addyr. Tm bayanlary en iyi ?ekilde anlayan, onlara de?er veren bir toplulu?uz. Centilmenler genelde bir ki?iye nasyl

Acy Olmazsa Olmaz

Arkada?ymyz bizi arkamyzdan vurur, yre?imiz acyr. Sevdi?imiz bizi aldatyr, iimiz acyr. Ailemiz bizi anlamaz, dostlar halimize acyr. Kirada otururuz, ev hayallerimiz acyr. Yavrumuzu kaybederiz, ci?erimiz acyr. Yalan syleriz, vicdanymyz acyr. ok konu?uruz, enemiz acyr. ok gleriz, karnymyz; ok

nce Kendine Bak

Bugn Ynsan Haklary gn. 30 maddeden olusan Ynsan Haklary bildirisi 10 Aralyk 1948 de kabul edildi. Ana temasy:Herkesin yrk,dil, din, renk, cins, siyasal ya da her hangi bir ba?ka inan, ulusal ya da toplumsal kken, varlyklylyk, do?u? ya da herhangi bir ba?ka ayrym gzetilmeksizin bu bildirgede a

Aldatylmayy Kim Hak Ediyor?

Bu gnlerde ok syk i?lenen aldatma konusu insanyn aklyna ?u soruyu getiriyor. "Gerekten aldatylmayy hak eden insan varmy? Bence evet. Kadyn kocasyny, koca karysyny veya sevgililer birbirini aldatyyor. Bunu birok kez grdk ve bu gnlerdede ok syk duymaya ba?ladyk. Peki, aldatan ki?inin cinsel ve

Bu Ne Dnya Karde?im?

Dn biraz keyif yapmak iin ?yle bir ar?y-pazar dola?ayym dedim. Yakynda kuzenimim d?n var, d?n iin ali?veri? yapar hem de biraz gezerim diye d?ndm. Kendime ok ?yk bir elbise ve bir o kadar ?yk bir ayakkaby aldym. Aly?veri?ten sonra bir cafeye oturdum, keyifle bir kahve iip gazete okuma

Tinsel Ve Tensel A?k...

A?kyn ilkelerini temel olarak belirleyen mtemadiyen kadynlardyr ve vira vira diyenler de kadynlar olursa mutlak haz bulunur. nk tabiat dzeni baz alynyrsa, direni? onlara (kadynlara) zg bir nanstyr ve erkekler bazy tabularyny yykmayy gze alyrlarsa bu mukavemeti kyrabilirler. Kadynlar da ise

Afedersin ocuk

Seni bir kprnn aya?ynda unuttum. Y?im oktu, ba?ym kalabalykty, ancak ?imdi grdm. ?imdi grdm gzlerinden szlen o iki damla ya?yn yanaklarynda amurla?ty?yny. Seni mahallemin arka soka?ynda unuttum. Bankaya gitmi?tim, faizler ykselmi?ti, hemen para yatyrmalyydym. Servetime servet katmak ok

Sarma?yk ve Bycyryk

Evin salonu byk oldu?u iin teresa bakan tarafyny iek k?esi yaptym. 10 kadar saksy var. Ylerinden bir taneside sarma?yk. Salonun ierisinde yakla?yk olarak 20 metre kadar uzady. Grenler hayran kalyyor sarma?y?a. Geen hafta eve bir muhabbet ku?u aldym. ismi bycyryk. Kafesten cykardyk tabi biz

Biti?ler Ynsany Bitirmemeli

evrede gzlemledi?imiz, duydu?umuz ve tespit edebildi?imiz kadaryyla biten ili?kiler zannedersem ba?layanlardan daha ok. Efendim, sevdanyn iinde yalan varsa, o?unlukla biter. Aldatma varsa, basbaya?y biter. ykar varsa, yine biter. Ylgisizlik varsa, elbet biter. Kaba kuvvet varsa, er ge bite

Yncili Hi Okudunuz Mu

Arkada?lar biraz nce gzel szler ieren bir sayfaya girdim. Kar?yma ilk ykan ?ey "Yncili hi okudunuz mu?" yazysyydy. ok garipsedim altynda ayryntyly bilgi iin bir blm vardy. Oraya tykladym, adamlar online Yncil gnderiyorlar hem de bedava, altynda da Kuran-y Kerim saty? reklamy var.

Kediye Kredi Karty

Avustralyada bir kadyn, parasyny yatyrdy?y bankanyn gvenli?ini test etmek iin kedisi adyna kredi karty ba?vurusu yapty?. Banka kedinin kredi karty ba?vurusunu kabul edip, evine kredi karty gndermi?. Biz lkemizdeki bankalardan ?ikayetiyiz. Ara?tyrmadan herkese kredi karty veriyorlar diye. Bu

Ynan Zayyfly?y

Etrafymyzda hergeen gn trl trl olaylar oluyor. Kapka, gasp, hyrsyzlyk gibi olaylary o?altabiliriz. Bu olaylardan dolayy yakalanan sulular hemen i?sizli?i n planda tutarak kendilerini hakly ykarmaya aly?yyorlar. almak i?sizlikden dolayy olmaz, devletin belli kademesindeki personeller bil

Hakly Zam

Son zamanlar da gndemde olan olaylary biliyorsunuz; zam olaylaryndan bahsediyorum. ?ahsen ben bu yapylan zam olaylaryny hakly buluyorum. Neden derseniz? Biliyorsunuz synyr tesi harekata ba?ladyk, o koca koca da?lary delik de?ik ediyoruz. Bombalar harcyyoruz, asker yy?yna?y gibi birok parayla

Delikanly

yle bir zamandayyz ki ?imdi syrtyny her dnd?nde biraz daha anlyyor insan arkasyndakinin ne denli kt olabilece?ini. Kk menfaetleri iin byk dostluklaryn yykylabilece?ini. Yaptyklary ile eylemleri birbirini tutmayan, verdi?i grntden olduka uzak olan ki?iler iin kullanylan bir kelime va

Allahy Neden Gremiyoruz

Geen yyl Afyona yolculuk yapyyordum. Kar yarym metre olmu?. Otobste sa?yma baktym, soluma baktym, hibir ?ey grnmyor. Sanki zifiri karanlyk gibi bakty?ym her yer bembeyaz. Kendi kendime ha gece ha gndz, hibir ?ey gremiyorum dedim. Yine devamla, haa dedim! gz synyrly dalga boyutlaryny g

Tek Ki?ilik Cennet

Bir ki?i veya bazylaryny d?nn. Kullu?um, dinim, namazym benimle Allah arasyndadyr. Kendi ba?yma ya?arym hatta gizli de olmasy lazym diyor. Ara syra yada devamly camiye gidiyor. Kuran okuyor. Siz diyorsunuz ki karde? e?itim ok nemli, gel bir ?rencinin okumasyna vesile olalym, ramazan ayynda

Askerlerimiz

Gece yarysy herkes uykusunun en tatly anynda iken, onlar Hakkaride, Vanda... Onlar ?yrnakta, Bitliste do?unun ?u zemheri so?u?unda vatani grevlerini yerine getiriyorlar. Geti?imiz gnlerde yylba?yna ikilerle, e?lencelerle girilirken onlaryn gzleri uykusuz, nbetteler. So?u?un o titreten ayazy y
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 25 Sonraki (Tamamı)