Hayata Dair KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Hayata Dair

Hayata Dair Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Dediler ki; Sadece Bir Rüya

Size bir r�yamdan bahsetmek istiyorum. Uzun zaman �nce g�rd�m aslynda ama tuhaf i?te� Bulundu?um yerdeki y?yk dizayny Orta�a? Avrupa�syndaki gibiydi, biraz kasvetli mek�n anlayaca?ynyz. Rulo bir par?�meni a�yyordum r�yamda ve be?-alty tane insan fig�r� g�r�n�yordu.

Karanlıkta Kaybolan Fısıltılar

Neden saklamak zorunda kalyyoruz ki kendimizi, hislerimizi, d�?�ncelerimizi? Oldu?umuz gibi davransak, hissetti?imizi s�ylesek olmaz my? Ufacyk nedenler, yanly? anlamalar y�z�nden hayatymyzy rezil etmesek� Gurur y�z�nden kalbimizin sesini arkalara hapsedip, kendimize eziyet etmese

Bu Kızlar Tuhaf

Bir g�n ak?am saat 19.00 civary marketten aly?veri? yaptym eve gidiyordum. Sa?a d�n�p soka?a girdim, y�r�yordum. Di?er sokaktan iki tane kyz �ykty �n�me ama filinta gibiler yani o kadar s�yleyeyim. Benimle aralarynda 15-20 metre var ve �n�mde gidiyorlar. Hava karanlykty bira

Elimden Alynan Mutluluk

Son zamanlarda srekli a?lamama neden olan bir konuyu payla?aca?ym burada. Benim bir kalp rahatsyzly?ym var. Bir gnde ok fazla kez kasylmalara neden oluyor ve bu beni ok korkutuyor. Ayryca bu kasylmalar can yakycy ve nefes almamy zorla?tyryyor. Bu rahatsyzlyk en ok hayal etti?im ?eylerden o?unu

Uzak Dur Bizden

Bu yazymda i?leyece?imiz konu uyu?turucu maddelerle ilgilidir. Hayatymyzy bizim elimizden alyp kendi monotonlu?una eken ve de aile, evre ve ya?am kavramlarymyzy elimizden alan byk bir d?mandyr. ncelikle uyu?turucu maddeler maneviyatymyz zayyflady?ynda ve hayatymyzyn duraklama dnemlerinde

İç Girdap

�� kyz arkada?yz... Ge�en sene bu zamanlar kyz arkada?ymyzyn ya?ady?y bir olayy yererek, yargylayarak, acymasyzca ele?tirerek ve "ben asla yapmam" deyip kyyaslayarak tepki g�steren di?er kyz arkada?ym bug�n ayny ?eyleri ya?yyor. Hem de di?erine nazaran bilin�li olarak. Ve ben hayretle

Ardımda Kalanlar

Bizim gibi g�z�kenler var, kendilerini bizdenmi? gibi g�sterenler... Biz arkamyzy d�nd�?�m�zde t�m maskelerini kaldyryp arkamyzdan masum gibi bakan, ansyzyn canymyzy yakan, yaptyklaryny bazen anlayamady?ymyz insanlar� Biz canymyzy yakanlary kendimize hep uzakmy? gibi g�rsek de

Zaman

Geenlerde eskiden oturdu?umuz evin soka?yndan geiyordum. Baya?ydyr gememi?tim oradan. Nedense birdenbire orayy grme iste?ine kapyldym. Gittim yakyndan izledim evimizi. Yimde bir ?eylerin kayyp gitti?ini hissettim, anylarymy hatyrladym, oraya gelme sebebimizi... O evde tam yedi sene oturmu?tuk.

Sevgili Şuku!

Hayali arkada?ymyn ady, ?uku. Komik ama onunla konu?uyormu? gibi yapmak beni rahatlatyyor. Bug�n canym sykyldy ve yine hayatym hakkynda yazmak istedim ya da hayatymy bir tartmak istedim de denilebilir. Bir�ok insan gibi bende mutsuz oldu?umu d�?�n�yorum. Neden mi? �ncelikle mut

Yine Yeniden!

Yyllar sonra yeniden, yyllar nce ya?ady?y mahalleye belki seyirlik belki de temelli dnecek olan biri gibi hissettim ?u an kendimi. Sanal dedi?imiz bu dnyanyn bir parasy olan ?u kck sitede neler neler ya?amadym ki? Neler ?renmedim ki? Bana onca ?ey katarken benden de birok ?ey gtrd. Kim
Sayfalar: Önceki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 218 Sonraki (Tamamı)