Benden Bir Hikaye KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Benden Bir Hikaye

Benden Bir Hikaye Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Yalnyzlyk

Gece karanly?ynda kalmy? biri grdm sokakta. Ne yapyyorsun? dedim. Yalnyz, tek ba?yna; hi oraly bile olmady. Dnd arkasyny gitti. Ba?ybo? kalmy? yalnyzlyk tek dostu olmu? yyllarca. Uzaktan her geleni kendine ait biri sanar, ko?ardy o tarafa. Aslynda orada duran onun hayalleriydi. Tek ba?yn

Yarynlara Ertelemek

Ertelerken hayatymyzy unuttuk hep kendimizi. Ya?ayamadyk o anyn gzelli?ini. Hep bir mcadeledir ko?turup durduk; ama kendimize ok kysytly zamanlar byrakarak. Erteleyemedik ba?kalarynyn ykn kaldyrmayy. Kendimize zaman ayyrsak bile, gtremedik sonuna kadar, yaryda byraktyk kendimize ayyrdy?ymyz

E?ime Mthi? Spriz!

Saat 18.45 i? yky? saatime on be? dakika var. Aklymdaki plan; nce ATM ye gidip para ekece?im, ardyndan ak pilimi dolduraca?ym ve yaryn e?imin do?um gn o ok be?endi?im sveteri alaca?ym Ama zamanym kysytly, ok hyzly hareket etmeliyim ki otobsm kayrmayayym. Ma?azadan cyktym, yolu yarylady

Viyana

Yine yle bir gnd; elimde bavulum yanlyz ba?yma d?tm yollara. Garip olan hi heyecanlanmamy?tym, el sallayanym yoktu trene byrakan biri de. Sadece anneme sarylmy?tym ykarken babamla telefonda konu?mu?tuk. Bir ka gn nce abimle yapty?ymyz tarty?ma aklyma geliyordu, neymi? efendim yanlyz g

Alty Aylyk Bebe?in Hayaty Avularymyn Arasyndaydy

Zamanyn birinde, Gneydo?u Anadolu´nun ta?ra bir kentinde, bir radyo istasyonunda spikerlik yapyyordum. Programyn ieri?i ne olursa olsun, acil bir anons geldi?inde (Hastane, Karakol, Dispanser, Ytfaiye vb. kurumlardan) program yaryda kesilir ve be?er dakika arayla bu anonslar geilirdi. Yki s

Vurun Kahpeye!

Bir kadyn Henz yirmi altysynda. Daha do?du?u gn belliymi? kaderinin ne oldu?u. Acylary ardy ardyna soluksuz ya?amy? mr boyunca. Hangi acynyn hangi umudunu katletti?ini kk ya?ta ?retmi? hayat ona. Kk ya?ta u?rady?y tecavz bitik bir hayatyn temelini olu?turmu? acylarynyn deryasynda. T

Kendime Mektup

Aslynda yazacak ok ?ey var, neresinden ba?lasam neresinden tutsam elimde kalacak cinsten ?eyler. Epey fkeli, fazlaca kyzgynym. evremde olan biten hi bir?eye kayytsyz kalamam, duruma gre szl veya fiili tepkilerden ekinmem. Daha genli?imin ilk yyllarynda, bu hayaty syrf kendim iin ya?amama

Hayyrlysy Olsun

Bir yarymy burada byrakaca?ymy, bir yarymy yanymda gtrece?imi biliyordum. Canymyn bir parasy sevdiklerimle, di?er parasy hznl olarak benimle kalacakty; hissediyordum. zlem ve hasret ba?layacakty. Yine d?nceli hallerde synyftan synyfa ko?acaktym; tahmin ediyordum. Bir engel yoktu, gide

Yol D?leri

Yorgun dizleri merdivenleri ko?arak ykyyordu. Elleriyle istasyonun eskimi? tahta merdiven korkuluklaryna tutunuyor, g almaya aly?yyordy. Trenin sireni almy?ty bile ama daha fazla gc yetmemi?, yy?ylyvermi?ti oraya. atlak bir el hissetti birden. Kafasyny kaldyrdy?ynda, karanlyktan ok da s

Yorgun Bir Serzeni?

Dy?arynyn zifiri karanly?y gibi yre?im de karanlyklarda ?imdi. Kuytu bir y?y?a hasret, sana hasret ?u yorgun yre?im. Sana gelmek istiyorum fakat yolum engebeli, ykm a?yr. Kalbim yrpynyyor ellerimde, o yorgun haliyle sana do?ru ko?mak iin, a?kynla iin iin yanmak iin. O da yrek burkan fe
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (All)