Danışmak İstiyorum KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Danışmak İstiyorum

Danışmak İstiyorum Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Kocamı Anlayamıyorum

Belki buranyn bir faydasy olur diye yazmak istedim. E?imle severek evlendik. �stelik herkesin kar?y �ykmasyna ra?men ama hi� bir zaman sorunlarymyz bitmedi. �nce ailesiyle ilgili sorunlarymyz vardy. Sonra ge�im derdi, bor�-har� derken birbirimizden uzakla?tyk. S�rekli kavga ediyor

Erkekler

Yki senelik bir ili?kim var, her ?ey mkemmel gidiyor. Evlenmeyi d?nyoruz, derken bazy de?i?imler ba?lady. Bazen ok iyiyiz, bazen ok kt ve kavgalar artty. Kafa dinlemek istedi?ini sylemeler, arkada?laryyla daha ok vakit geirmeyi istemeler, benim yanymda konu?urken bile ba?ka kyzlara bakmal

Emir Kulu muyum?

Ailemle yakla?yk bir haftadyr kavga ediyorum nk do?um gnmde yanymda de?ildiler. Arayyp do?um gnn kutlu olsun! bile demediler. Bu yzden ok kavga ettik. Bu birinci sebepti, ikinci olarak da bana emir verilmesinden ho?lanmyyorum ama dayym(evde kalmy? dayym) srekli bizde kalyr ve kzn nde

Eski Hoşlantı

Bug�n bir konuda dany?mak istiyorum size. ?uku�yla birlikte tabi ki... Benim iki sene �nce �ok ho?landy?ym bir �ocuk vardy. A?yk de?ildim galiba ama baya?y ho?lanyyordum. Ayny dershanedeydik. Bu �ocuk hep bana benzer tiplerle �ykty, uzun boylu, siyah sa�ly tipler... Tabi aramyzda

Ne Yapmalıyım?

Birini çok sevdim! Hep peşinden koştum, mesajlar attym ancak bana yaptyklaryndan sonra ona çok kyzdym ve ondan nefret etti?imi s�yledim. Oysa ger�ekte hi�bir zaman unutamadym onu... �stelik yakyn zamanda syk g�r�?t�?�m�z, �ok yakyn bir arkada?ymdan �ykma tekl

Acilen Toparlanmalıyım

Bunalymda gibiyim. Ders �aly?mak hi� istemiyor canym. Denemelerden 280-290 civary alyyorum. En k�t�s� aileme kar?y mahcubum. Babam hi� ikiletmeden 240 TL´ye istedi?im ayakkabyyy aldy. Bana "Benim �zet �ykartyp yardym edebilece?im bir ?ey var my?" diye sordu ge�en g�n. E?

Saçlarım Eyvah

Farkettim de son zamanlarda sa�larym azalmaya ba?lady. Daha �nce sa�ymy ��e vurdurmu?tum. ?imdi uzadyk�a yumu?akla?yyor sa�ym. Belki de bu y�zden bana �yle geliyor. Biraz ara?tyrdym da d�zensiz beslenme ve vitamin eksikli?inden oluyormu? bu sa� d�k�lmeleri. Ee ben de syn

Aklım Karmakarışık

Uzun zamandyr bulundu?um ?ehirden gitmenin pe?indeydim. E?im istemiyordu ve her konuyu a�y?ymda kavga ediyorduk. Ge�en g�n kendisi konuyu a�ty. �Ocak ayynda seni g�nderece?im, daha �nce de olabilir. Hazyrlykly ol.� dedi. ?a?yrdym, tepki veremedim o an. Y?in k�t� tarafy beni te

Fazla mı Oluyorum Acaba?

Çok tuhaf bir durum yaşıyorum. Genelde ne?eli, g�ler y�zl� bir insanym. Fakat okul kapysyndan i�eri�girince birden bire b�t�n ne?em kayboluyor. Diktat�r birine d�n�?�yorum. Herkesin ve her ?eyin m�kemmel olmasy gerekiyor birden bire. Suratsyzla?ynca da arkada?lary

Tik Bula?ycy Bir Hastalyk mydyr?

Tiklerimiz... Hepimiz ya?amy?yzdyr. Bu tiklerden vazgemek hi kolay de?il. Kimi tyrnak yer, kimi ka?yyla oynar, kimi elini burnuna gtrr, kimisi kimisi... Bir de evde tik yapan ki?ilerin sayysy arttyka kendi tikine bir tik daha katyyorsun. Tikler gerekten bula?ycy mydyr, diye d?nmekten kendim

Anlasana

Ba?tan sylemek gerekirse bu yazy tamamen iini dkme, neri isteme veya anlamsyz bir yazy olabilir. Tesadflere inanmayy seven ama filmlerdeki ve e?itli insanlaryn ya?ady?y tesadfleri ya?amayan bir insanym. Anlasana.... Anlasana.... diye ba?yrmak geliyor iimden.Seni seviyorum. Geen mata be

Depresyondayım!

�ok uzun s�redir i�imde bir sykynty var. Ayryca yakla?yk iki yyldyr g�nde on iki saate yakyn uyuyorum. Buna ra?men yorgunluk, h�lsizlik had safhada. Hi�bir ?eyden zevk almyyorum. Hayattaki her ?ey �ok bo? geliyor. �evremdeki her ?eyin �ok anlamsyz oldu?unu d�?�n�yorum.

Kysa ve z

Kysaca anlataca?ym. On alty ya?yndaki en yakyn arkada?ym bir kyza a?ykty. Kyzla aralary iyiydi bir ara, sonra kavga ettiler. Bir hafta sonra bary?tylar, sonra bir daha kstler. Ama bu -drt ay nceydi ve o zamandan beri arkada?ym sigara iiyormu?. Bana daha yeni syledi. Sinirden deliye dndm ve

Ne Yapmalyyym?

Yimde anlam veremedi?im bir durgunluk, yorgunluk var... Aslynda o kadar da kt bir hayatym yok ?u syralar ama kendimi anlamyyorum, anlayamyyorum. A?lamak istiyorum, gzmden ya? akmyyor, glmek istiyorum iimden gelmiyor... ?u an sevgilim var ama nedense ayrylykla ilgili olan szler grp duygusal

Nasyl Davranmalyyym?

Yli?kilerle ilgili o?u zaman sorunum olur. Birisi ykar kar?yma, gvenirim, severim, fakat her seferinde terk edilirim. Bir ka hafta nce birisiyle tany?tym. Hani derler ya, "bu o", "bu farkly, herkes gibi de?il" diye. Hayyr i?te, o da herkes gibi, inkr etmiyorum. Ama onda beni eken bir ?ey

Fikir Verin

Ben mimarlyk ikinci synyftayym. Evli ablam bazy sebeplerden dolayy iki ya?yndaki ye?enimle bizde kalmaya ba?lady. Eni?tem de kendi i? sezonu bitince bize gelecek. Yani ev haddinden kalabalyk ve eni?te olunca rahat olmuyorum. Zor bir blm okuyorum. Asyl meseleye geleyim: evin tantanasy bitmiyor.

Ne Oldu?unu Bilsem...

Pek fazla kullandy?ym bir deyim var bu aralar: "B?rme kz oturdu!" Tek fark, gerek anlamynda kullanyyor olmam bu sz be?ini. Aynen o ruh halindeyim. Sanki tam midemle kalbimin arasyndaki o muntazam bo?lukta bir ?ey oturuyor. Can sykyntysy olarak da tarif edilebilir tabii. Ama daha tesi gibi ge

Derslerimdeki Ba?arysyzly?ym

Arkada?lar benim bir sorunum var. Nedenini bilmiyorum. Okulda hangi derse girersem gireyim kafam hi bir derse basmyyor. Ba?aryly da olmak istiyorum ama olamyyorum. Sizce ben aptal myyym?

Yardyym ltfeen.

yakla?yk 3 ay nce bi ili?kim bitti.sebebi onun gznn ok dy?aryda olmasy ve a?kynly?y.benden nceki sevgilileriyle ileri gitmi? ama bana yle bi talepte bulunmady daha do?rusu tavrymy bildi?inden bulunamady.benim hayatynda ikinci a?ky oldu?uma yeminler ediyosu ok sevdi?ine falan.. beni aldatty

Ne Yapmalyyym?

Sevgilimden ayryldym. Fakat o benden sonra ba?ka bir kyzla ykty. ?u an tekrar benimle bary?mak isyor. Ben bunu gururuma yediremiyorum... Nasyl ykar ba?kasyyla? Yki hafta sonra da do?um gn var. E?er bary?mayy kabul edersem do?um gnnde tm gzler zerimizde olacak ve sonuta onu affetmi? olaca?y

Srnmesi Lazym

Sevgilim beni aldatty! ?imdi ok pi?man oldu?unu sylyor. Onu affetmeden nce biraz srndrmek istiyorum. Bary?mak iin ?yle yz-yz elli maddelik ?artlardan olu?an uzun bir anla?ma listesi hazyrlyyorum... Bu konuda sizlerden de yardym almak istiyorum; listeye neler yazabilirim? Ltfen nerilerin

Yeni Tany?tyk

Bir kyzla tany?tym, yakla?yk bir haftadyr konu?uyoruz. Kyzla ortak bir arkada?ymyz var. Ona onunla ilgilenmemin ho?una gitti?ini sylemi?. Ben ona kar?y henz bir ?ey hissetmiyor gibiyim. Sadece onunla konu?mak ho?uma gidiyor. Arkada?laryma dany?tym kyza ykma teklifi edeyim mi diye, hepsi de etmemi

Ayryly?yn Bylesi

Bir kyzla tany?my?tym... Aslynda her ?ey ylesine ba?lady ama sonra sevdim onu. Bir gn kavga ettik ve benden so?udu?unu, ayrylmak istedi?ini syledi. Bir an bo?azym d?mlendi hibir ?ey konu?amadym. Onu kaybetti?im gnden bary?yncaya kadar, tam bir ay on drt gn sakal tyra?y olmadym. Do?um gn

O Kyz Beni Sevmeli

Ben bir kyzdan ho?lanyyorum ama kyz beni ok fazla tanymyyor... Kyza be? ki?i ykma teklifi etmi? ama kyz kabul etmemi?. Ne yapmam lazym? Kyzy kendime nasyl a?yk edebilirim? Yardymlarynyz iin ?imdiden te?ekkrler...

A?k Nasyl Tazelenir?

Otuz be? ya?yndayym ve sekiz yyldyr evliyim. Bir ya?ynda o?lum var. E?imi ve o?lumu o kadar ok seviyorum ki anlatamam, tarifi yok. E?im de aly?yyor ve ocu?umuzu bakycyya byrakyyoruz. E?im i?ten yorgun gelip o?lumuzla ilgilenmek zorunda kalyyor. Bu onu hem bedenen hem de ruhen ok yypratyyor.

Bayanlara Dany?yyorum

Arkada?lar byr hafta sonra evlilik yyldnmmz.Bu ykyncysy byryncysynde ben ysym sebebyyle baska byr ylde oldugum ycyn kutlama yapamadyk.Sizlerden tavsiye fykyr beklyyorum.Benym aklyma evde guzel byr kutlama gelyyor.Standart dysarda aksam yemegy vs cok klasyk ama yynede aklynyza yada bana tavsyyelr

Bilmiyorum...

Henz on yedi ya?yndayym ve dershaneye ba?ladym. Synyftan bir ocuktan etkilendim. Sadece bir hafta bizim synyfta kalabildi, ?imdi synyfy de?i?iyor. Derste ne zaman ona baksam bana bakarken ve glerken yakalyyordum. Ben de glmsyordum. Ama srekli bakty?yny gryordum. Onu payla?ym sitesinde arkad

Ne Olur Yardym Edin

Biz sevgilimle birbirimizi seviyoruz fakat engeller var. ?yle anlatayym. Ben otuz sekiz ya?yndayym ve aly?yyorum. Fakat bir mddet sonra i?i byrakaca?ym zira astym hastaly?ym ok ilerledi. Bunu bilen sevgilimin durumu hi iyi de?il, ailem de bu i?e sycak bakmaz. Yardyma ihtiyacym var...

A?k

Aslynda ne yapaca?ymy bilmiyorum. Olay ?yle oldu: Ben yzme havuzuna gidiyordum. Orada bir ocukla kar?yla?tym. Sonra srekli birbirimize bakmaya ba?ladyk ve ben ona a?yk oldum. Ylk ba?ta tek ba?yma gidiyordum, sonra ?u dnyada en ok sevidi?im karde?im dedi?im arkada?ymla gitmeye ba?ladyk. Tabi on

Seviyorum ama...

Benim ?uan iinde bulundu?um durumdan kaynakly sizlere sormak istedi?im, merak etti?im ?eyler var. Hayatynyz boyunca ya?ady?ynyz en a?yr ili?kinizin kar?y tarafyn yapty?y hatalar yznden bitti?ini d?nn (aldatmak yok iinde) ama onu hala seviyorsunuz. Ve kar?y taraf pi?manlykla size geri dnyor.

Yeni Ufuklar

Ben her ?eyden; hayattan, tekdzelikten sykyldym. Ya?ym on alty ama buna ra?men hayata kstm. Bir televizyonkolik olmaktan, girdi?im ortamlarda (hibir ?ey yapmasam da) sevilmemekten, tek tarafly sevmekten ve birok ?eyden sykyldym. Ya?ytlaryma bakty?ymda onlaryn bir sr arkada?y var ve bir gn ev

Kt...

Annemin ma?azasynda m?teri olmady?y zaman ben kasada duruyorum. Masa ba?ynda oturuyorum. ok yakyn bir akrabamyz var. O bana hemen "Tembel, hep oturuyorsun, hi bir ?ey yapmyyorsun" diyor. Birincide sabrettim, ikincide de sabrettim. Ama ncde a?zymy tutamadym. Ne yapmalyyym?

Yeni Bir Sevgili mi?

Beni terk eden sevgilimi hi unutamayaca?ymy sylemi?tim ama yava? yava? unutmaya ba?ladym. ?imdilerde bir sevgilim olacak gibi duruyor, fakat ben "Ya sahiden eski sevgilimi unutamazsam" diye korkuyorum. Ya ykmaya ba?ladyktan sonra eski sevgilimi hatyrlamaya devam edersem diye korkuyorum. Var my b

Do?rusu Nedir?

Bir arkada?ymla bulu?mak iin szle?tik, ancak benim iin ok nemli bir durum ortaya ykty. ?yle ki koca bir yylymyn kt gemesine neden olacak kadar nemli bir durumdu. Bu nedenle szmde duramadym ve o bulu?maya gidemedim. Daha sonra bu olayy arkada?yma anlattym. Ama o beni anlamady?y gibi beni

Grnmeyene Ynanmak

Listenizde neler var acaba grnmeyene inandy?ynyz? Yce yaratycy Allah(c.c), duygular, saygy drstlk vs. kavramlar, sevgi, ama Hangilerini kullanyyorsunuz desem? Sadece grdklerimiz ya?amyyor dnyada. Gremedi?imiz birok kavram da ya?yyor bizle. Bunlary grebilmek iin izlememiz gerekiyor. D

D?sel Mantyk

Erkek arkada?ymyn ma?azasyna srekli gelen bir bayan m?terisi bugn, onu dn gece ryasynda grd?n anlatmy?. Bunun mantykly bir tarafy varsa bana da syler misiniz? Yoksa ben sinirledi?im iin mi mantykly d?nemiyorum?

Evlenince Sevgi Biter mi?

A?ka da sevgiye de ok ama ok inancym var. E?er evlenecek olursam, ne olursa olsun sevdi?im insanla olmaly diye d?nyorum. Sonuta hayatynyn tamamy o olacak artyk. Btn gnn onunla geireceksin, ayny evin iinde olacak, ayny yasty?a ba? koyacaksyn. Elini tutucak, destek olacaksyn. Daha devamy

Kilitlendim

Bir arkada?ym var, alty ya?ynda annesini kaybetti. Hl annesinin yoklu?unu hissediyor. Ben de ona tavsiyeler vermeye aly?yyorum ama yeterli olamady?ymy biliyorum. Ben anne dedike o, "anne" kelimesini kullanamady?yna zlyor. Ne yapaca?ymy bilemiyorum. Ltfen bana bir zm nerin.

Ne Olacak ?imdi?

ncelikle herkese selamlar... Arkada?lar nceki yazymda sizlere eski ni?anlymla olan olaylary anlatmy?tym. Dn de e-malimi atym ve ondan gelen bir mail grdm. Ben o kyzla resmini grnce ona mutluluklar dilemi?tim ve ok yaky?tyklaryny yazmy?tym. Bana cevap olarak; Yeni sevgili yaptym benden nefr

Nemelazym

Gnmzde "nemelazymcylyk" aldy ba?yny gidiyor. Herkes ba?kasyndan adeta kamakta... Ba?kalarynyn sorunlaryyla ilgilenmek ya da yardymcy olmak a?yr geliyor. Bencil bireylerden olu?an bir toplumun yeleri olduk. Hal byle olunca toplumun ykarlary n planda olmuyor. Yrekten birlik ve btnlk ilkesi

Kilolarla Başım Dertte

Hamilelik d�neminde �ok fazla kilo aldym. Bir kysmyny ge�en yyl vermi?ken bu yyl tekrar geri aldym. Ne yaptyysam aldy?ym kilolary geri veremiyorum. �areyi zayyflama haplarynda aryyorum. Bakalym denenecek ba?ka y�ntem kaldy my... Bu durum ger�ekten canymy �ok sykyyor.

Bu Kadar Kolay my?

Payla?mak istedi?im bazy olaylar var Payla?mazsam iyice bunalaca?ym. Bir ay nce ni?anlymdan ayryldym. Birbirimize ok ba?lyydyk. Kar?y kom?umuzdu, her gn beraberdik. Bir birimizden hi bykmazdyk. Bazy sorunlarymyz vardy. Ev sorunu Ben eski ni?anlymla tany?madan nce onun ailesiyle bir sre k

Tanymak

Ynsany tanymak iin kullanylan yntemler ne kadar ok... Hatta bazylary var ki ok ilgin. Ynsanlary birbirine daha ok d?ryor. Ayk ve samimiyetsiz ili?kiler hemen belli oluyor ve de doyurucu olmuyor. Lakin birok ki?i de bunu oldu?u gibi kabul edip sahte ya?amaya devam ediyor. Y?in garip tarafy

Neden Ben?

Ben biraz kiloluyum hatta biraz de?il epey bir kiloluyum. Bu yzden herkes benimle, ?i?ko ?i?ko diye dalga geiyor. Ben on drt ya?yndayym ve altmy? kiloyum. Bu durum beni ok rahatsyz ediyor. Ailem bile benimle dalga geiyor ve ben ok utanyyorum. Acaba bu konuda bir uzman bulsam, bana yardymcy

Sadece Merak

Ynternetten tany?ty?y biriyle gr?p ?yk olan ve evlenen birileri var my? Ynternetten tany?ty?yn birisine ne kadar gvenebilirsin ki... Bazen de d?nyorum, yz yze ya?ady?yn, her gn yanynda olan insanlary da zaman getike hi tanymady?yny anlyyorsun. Ynternetten tany?ty?ymyz birisine ?ans ver

zgr izgiler

Uzun sredir ablam ve e?iyle ya?yyorum. Ailem anakkalede... Ystanbulda kimseye gvenemiyorlarmy?. O yzden ablam da Ystanbulda oldu?undan onla ya?amamy istiyorlar. Ayry eve ykmama izin vermiyorlar. Ama ben onlaryn yanynda olmaktan sykyldym. Hayatymda daha zgr izgiler olsun istiyorum. Yoksa b

Sanyrym Ben Bir Ba?belasyyym!

Daha on yedi ya?ymdayym ama sanyrym gerekti?inden fazla ?eyler ya?adym. Yki intihar giri?imi, terapiler, anti-depresanlar Kendimi nasyl bulaca?ymy bilmiyorum. Bu siteye ye oldum ama nedenini gerekten bilmiyorum. Bunlary neden yazdy?ymy da... Yki yyldyr biriyle beraberdim, dn ayryldy benden.

De?er Katmak

En son ne zaman bir ?eye, birine ya da bir olaya de?er kattynyz? E?inize, ocu?unuza, annenize, arkada?ynyza, ya da tanymady?ynyz birine Oturup d?nyor muyuz acaba? Ya?amymyzdan ne kadar sorumluyuz? Ve de?er katmak ne demek acaba? Bunu d?nyor muyuz? Ynsanyn temel ihtiyalaryna cevap bulabilmek

A?k my?

Bu yyl lise nc synyfa getim. Okuldaki fizik ?retmenimize ?yk oldum ve onu seviyorum... Ve ne yazyk ki benim onu sevdi?imi kendisi de biliyor. Allahtan dersimize girmiyor... Birka defa konu?tuk. O, byle bir ?eyin olmayaca?yny dile getirdi... Zaten ben de biliyorum ki olmaz... nk o yirmi a

Yarynynyzy Nasyl D?nrsnz?

Ynsanlar iin mr boyunca hep yarynlar olacak. Yaryny d?nmek, sadece merak etmeyi ierir. Yarynyn nasyl olaca?yny d?nmek ise yaryna ait planlar yapmayy ve bunlary uygulamayy ierir. Bir de ki?isel ve toplumsal yarynlar var hayatymyzda. Toplumsal yarynymyzyn nasyl olaca?yna birlikte karar veriyo

Hangi Mzik Aleti?

Arkada?lar ben bir mzik aleti almak istiyorum ama bir trl kararymy veremedim. Aslynda keman ve gitar arasynda gidip geliyorum. Bu konuda yardyma ihtiyacym var. Ba?ka tavsiyeleri de de?erlendirmek isterim. ?imdiden herkese te?ekkrler.

Ne Yapmalyyym?

senedir sren bir beraberli?im var. Seviyorum, hem de ok. Ailemin bu beraberlikten haberi var. Her ?ey yolunda gidiyor. Ama aldatyldym, defa hem de... Her zaman aldatylmy? olmam aklymda. ?imdi l desem lecek, atty?y her adymy haber veriyor. Yalnyzca benim ?phe ve kararsyzlyklarym artyk bir

Bana Dair

Canym acyyor ve nedenini bilmiyorum. Aslynda bir sr sebebim var. Daha on yedi ya?yndayym ama hayattan bir beklentim yok. Hi bu kadar olmamy?tym, kendime zgvenim yok. Bu yzden hibir ?eyde ba?ary kazanamyyorum. Bunun sebebi ailem. ocuklu?umdan beri beni hep kyyasladylar, hep nmde gemem gere

ifte Standartly Aile

Beni ailemden kimse sevmiyor. Babam hep a?abeyimi koruyor ve onu seviyor. Ben onlaryn sanki vey ocu?uymu?um gibi davranyyorlar. Babam beni a?abeyimin hizmetisiymi?im gibi kullanyyor. Babam bana kyzdy?ynda annem de hemen bana tavyr alyyor. Ama annem, babam ona bir ?ey alynca ya da para verince ben

Sykynty...

Ben henz 13 ya?yndayym. ok yalnyz hissediyor ve sykylyyorum. Aklyma kt kt ?eyler getirip a?llyyorum. Bu hayattan neden bu kadar bykyyorum bilmiyorum, ama bana ?ahsen ok sykycy geliyor.

Hastalyk

Ben bunun hastalyk derecesine geldi?ine inanyyorum. Srekli gezmek istiyorum, ama gitti?im yerlerde de sykylyyorum, sonra eve dnmek istiyorum. Bazen gn geliyor yata?yn iine girip hngr hngr a?lyyorum. Bazy gnler srekli yatmak istiyorum. Ben ok erken depresyona girdim galiba...

Yimizdeki Bo?luk

Endi?elerimizin ve sykyntylarymyzyn bizi mutsuz etmesine izin vermemeliyiz. E?er bizler ba?kalarynyn bize bah?etti?i hayaty ya?yyorsak, hep ba?kalaryna uymak zorunda kalyyorsak, iimizden geleni de?il de bize yaky?tyrylany yapyyorsak, "hayyr" kelimesine ok yabancyysak, sesli haykyrmak istedi?imiz h

İçimizdeki Derin Boşluklar

Konunun do?ru anla?ylmasy i�in bir a�yklamada bulunmak yerinde olacaktyr. Sa?lykly utanma ve sa?lyksyz utanma tanymlary... Sa?lykly utanma g�c�m�z�n nelere yetip nelere yetmedi?ini anlamamyza yardym eder. Bu duyguya �mahcubiyet� denir. Mahcubiyet duygusu al�akg�n�ll� olmay

Var Olmak

Ana rahmine d?t?mz andan itibaren varyz. Do?a bizi kabul etmi? Annelerimiz bizi do?urarak biyolojik aydan kabul etmi? Buraya kadar kimse sorun ya?amaz. Asyl kabulmzse bundan sonra ba?lar Etkile?im iinde oldu?umuz her ki?inin bizde olu?turdu?u iz ile kendimizi tanymlaryz ve kabul edili

Dany?mak Ystiyorum

Aramyzda.Kalsin.comdan de?erli yelerine bir yenilik daha Uzun zamandyr hayata geirmeyi d?nd?mz ancak yeterli zemin ve gerekli ?artlary olu?turamady?ymyz hedefimizi bugn gerekle?tirmenin ve sizlerle payla?manyn mutlulu?unu ya?yyoruz. Dany?mak Ystiyorum kategori ba?ly?yyla sizlere uzma

Merhaba

Yeni bir pencere atym hayatyma; gzel kokular geliyordu. Ba?ymy uzattym ve ?yle bir baktym dy?aryya. Yzlerce yeni tebessm Ho? geldin seslerini duyuyorum kulaklarymda. Yazylarymyn, d?ncelerimin araly?ynda iime do?an mutluluk hissiyatyyla, y?yk dolu gzlerle bakyyorum dnyaya
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 (All)