Danışmak İstiyorum KategorisiTüm Kategoriler


Sayfalar


Danışmak İstiyorum

Danışmak İstiyorum Kategorisindeki Son Paylaşımlar

Hangi Mzik Aleti?

Arkada?lar ben bir mzik aleti almak istiyorum ama bir trl kararymy veremedim. Aslynda keman ve gitar arasynda gidip geliyorum. Bu konuda yardyma ihtiyacym var. Ba?ka tavsiyeleri de de?erlendirmek isterim. ?imdiden herkese te?ekkrler.

Ne Yapmalyyym?

senedir sren bir beraberli?im var. Seviyorum, hem de ok. Ailemin bu beraberlikten haberi var. Her ?ey yolunda gidiyor. Ama aldatyldym, defa hem de... Her zaman aldatylmy? olmam aklymda. ?imdi l desem lecek, atty?y her adymy haber veriyor. Yalnyzca benim ?phe ve kararsyzlyklarym artyk bir

Bana Dair

Canym acyyor ve nedenini bilmiyorum. Aslynda bir sr sebebim var. Daha on yedi ya?yndayym ama hayattan bir beklentim yok. Hi bu kadar olmamy?tym, kendime zgvenim yok. Bu yzden hibir ?eyde ba?ary kazanamyyorum. Bunun sebebi ailem. ocuklu?umdan beri beni hep kyyasladylar, hep nmde gemem gere

ifte Standartly Aile

Beni ailemden kimse sevmiyor. Babam hep a?abeyimi koruyor ve onu seviyor. Ben onlaryn sanki vey ocu?uymu?um gibi davranyyorlar. Babam beni a?abeyimin hizmetisiymi?im gibi kullanyyor. Babam bana kyzdy?ynda annem de hemen bana tavyr alyyor. Ama annem, babam ona bir ?ey alynca ya da para verince ben

Sykynty...

Ben henz 13 ya?yndayym. ok yalnyz hissediyor ve sykylyyorum. Aklyma kt kt ?eyler getirip a?llyyorum. Bu hayattan neden bu kadar bykyyorum bilmiyorum, ama bana ?ahsen ok sykycy geliyor.

Hastalyk

Ben bunun hastalyk derecesine geldi?ine inanyyorum. Srekli gezmek istiyorum, ama gitti?im yerlerde de sykylyyorum, sonra eve dnmek istiyorum. Bazen gn geliyor yata?yn iine girip hngr hngr a?lyyorum. Bazy gnler srekli yatmak istiyorum. Ben ok erken depresyona girdim galiba...

Yimizdeki Bo?luk

Endi?elerimizin ve sykyntylarymyzyn bizi mutsuz etmesine izin vermemeliyiz. E?er bizler ba?kalarynyn bize bah?etti?i hayaty ya?yyorsak, hep ba?kalaryna uymak zorunda kalyyorsak, iimizden geleni de?il de bize yaky?tyrylany yapyyorsak, "hayyr" kelimesine ok yabancyysak, sesli haykyrmak istedi?imiz h

İçimizdeki Derin Boşluklar

Konunun do?ru anla?ylmasy i�in bir a�yklamada bulunmak yerinde olacaktyr. Sa?lykly utanma ve sa?lyksyz utanma tanymlary... Sa?lykly utanma g�c�m�z�n nelere yetip nelere yetmedi?ini anlamamyza yardym eder. Bu duyguya �mahcubiyet� denir. Mahcubiyet duygusu al�akg�n�ll� olmay

Var Olmak

Ana rahmine d?t?mz andan itibaren varyz. Do?a bizi kabul etmi? Annelerimiz bizi do?urarak biyolojik aydan kabul etmi? Buraya kadar kimse sorun ya?amaz. Asyl kabulmzse bundan sonra ba?lar Etkile?im iinde oldu?umuz her ki?inin bizde olu?turdu?u iz ile kendimizi tanymlaryz ve kabul edili

Dany?mak Ystiyorum

Aramyzda.Kalsin.comdan de?erli yelerine bir yenilik daha Uzun zamandyr hayata geirmeyi d?nd?mz ancak yeterli zemin ve gerekli ?artlary olu?turamady?ymyz hedefimizi bugn gerekle?tirmenin ve sizlerle payla?manyn mutlulu?unu ya?yyoruz. Dany?mak Ystiyorum kategori ba?ly?yyla sizlere uzma
Sayfalar: 1 2 3 4 5 6 7 (All)