Tüm Kategoriler


Sayfalar

cengovan' Profili


Toplam Yazıları: 63
Toplam Görüntülenme: 17602
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

cengovan Son Yazıları

Kalbimedir Nasihatlerim

Ey kalbim! Biliyorum ki a?layanlar gibi co?maktasyn. Bu co?ku seni ?iddetli duygulara daldyryyor. Belki de bu, sendeki byk asaletten ileri geliyor. Sen ve ben nice yollary a?tyk. Nice a?klarymyz oldu. Bugne kadar ykty?ymyz sevgililerimizde kendimizi bulduk. Gzel ?eyler ya?adyk. Tekliflerimize

Platonik Sevdama;

Sen ki, dn ak?am benden typky benim gibi bu?ulu baky?ynla bir akmak istedi?inde yorgun ve yylgyn gnlmde bir akma?y aktyn. Kllenen ya da snm? ate?i tutu?turdun. Ya da yanmaya hazyr akma?y yaktyn. Ah kalbim! Belki de sana bir tany?ma teklifinde bulunacaktym. Ancak yanyndaki iki arkada?yn s

Gemi?in Yzleri

Yyllar ncesinde gemi?imin getirisi olan maneviyat mevzularynyn iklimlerinde, bu?ulu sabahlaryn sregeldi?i srete, hayatymyn en nemli dnemeci olan aylarda ok nemli atylymlar yaptym. Y dnyamyn derinliklerinde da?lary, ovalary, yolary a?tym. Gemi?in anylary ve gelece?in belirsizlikleri

Kayboldu Hatyralar!

Merkrn gerilemesi olayynyn olu?tu?u geen hafta ierisinde, ayyn hareketlerinden etkilenen duygularymyn etkisinde, dolunay ile birlikte yo?unla?an duygularymyn bana verdi?i deruni hislerin etkisinde geti gnler. ?ypsevdi gnlmn a?kyn pe?ine d?mesinde pe?inden srkledi beni. ?iddetli a?yk olu?

Uzla?y Kltr

Toplumlaryn vazgeilmez ya?am tarzy bir arada ya?amaktyr. Bu, insan denen varly?yn sosyal bir varlyk olmasyndan kaynaklanyr. lkeler ve milletler olarak bir takym de?i?iklikler sz konusu olsa da sonuta insan yrky de?i?mezdir. Hepimizin insan olarak ba?ka insanlaryn varly?yna olan ihtiyacymyz kay

Yitik Sevgili

Ynsanly?yn kkeni a?kta gizliydi. Yyllar nasyl da bir toprak mle?in gve kaby olmasy gibi zamanla pi?iriyordu zihniyetleri. Zaman de?i?irken,geli?imin de?i?imle ve de?i?ime ayak uydurabilmekle oldu?u anla?ylyyordu. Y?te yyllar, evet yyllar duygularyn yo?unlu?unu arttyryrken, geen zaman da manen

Kyllanan Adamlar

evremizde grd?mz insanlaryn karakterlerinin ne oldu?unu, nasyl bir d?nce yapysyna sahip olduklaryny kimi zaman akl-y selim ki?iler anlarlar. Ynsan sarraflary dedi?imiz bu ki?iler insan suretinden o insanlaryn ne gibi bir d?nce sistemi iinde olduklaryndan da sa?lam sezgileriyle haberdardyr.

Yeniden Merhaba

Uzun zamandan beri ilk kez yazyyorum bu sitede. Zaman zaman yazmak konusunda kendimi geri planda tutmak istemi?sem de bir sre sonra bu fikrimin beni yanyltty?yny anladym. Uzun zaman bu siteden de uzak kaldym. nk yazmak meselesi o kadar da basit olmamaly bence. Ynsan e?er kayda de?er d?nceleri

Uzak A?kym

Bana syledi?in a?k szckleri zihnimden gitmedi inan. Gemi?imin yasyny tutsam da zlyor da de?ilim o yylary. Ikimiz de ?ypsevdi gnlmzle ya?yyorduk i?te. Sen hyryn dilber, ben suskun a?yk. Bu byle srd hayli zaman. Sana olan a?kymy yyllarca bilmedin ama gn geldi?inde gzlerimden okudun a?

Stres Yok

Kyz arkada?ym her?eyi dert etmemem konusunda ok ysrarcy davranyyor. Haksyz da de?il. Ama insano?lu olarak hayatta bazy stres yapan faktrleri grmezden gelemiyoruz. Bu aralar yollarda arabalaryny hoyrata kullanan ki?ilere olan fkem yznden kyz arkada?ymy da zdm sanyrym. Bu tip ?ehir magandala

Synava Do?ru

Nedense her yyl ok iyi konsantre oldu?um ayk?retim synavlaryna bu yyl konsantre olamyyorum. Belki de son synyf olmasyndan dolayydyr. ?urada kaldy iki gn. Ama bende synav tela?y yok, typky geen yyl oldu?u gibi. Geen yyl da byle synava aly?asym olmamy?ty synav ncesi, ama sorular aly?ty?ym y

Zamany Algylamak

Zamanyn nasyl geti?inden ok nelerle ve nasyl de?erlendirilerek geti?i nemlidir. Mesela ben, ebeveynimin memleketinde iken yani kyde ya da kk bir yerle?im yerinde iken ve zaman da ne?eli geiyorsa zamanyn ne kadar yava? geti?ini sylenip durmu?umdur. Oysa byk ?ehirde ve byk ?ehrin ka

Hercai

Dn ak?am eve dnerken rastladym sana. Umutlarymy yitirdi?im zamanlarda senin gibi a?klarym hep ykty kar?yma. Belki ba?ka bir ok pe?imden gelenler oldu. Kar?ylykly baky?ty?ym kyzlar. Ama baky?mayla olmuyordu her?ey. Belki bana yakla?tyn, ho?landyn benden. Do?rusu ben de senden ho?landym ama bu

Beni A?latma

Uzun zaman yalnyz ve a?ka hasret kalan gnlme bir mit ver. Neden gurur yapyyorsun da, yanymdan ardyna bile bakmadan geip gidiyorsun? Oysa ikimiz de biliyoruz ki; ikimiz de birbirimizden ho?landyk. Bu gere?i bile bile syrf gururundan ve alynganly?yndan dolayy ya?anacak gzel duygulara engel koyma

Survivor

?u Survivor yary?masyna merakly olanlar var aramyzda. Ylk zamanlar ciddiye alynmayan bu yary?ma sonralary renklendi. Trkiye-Yunanistan arasyndaki yary? ise kyran kyrana gemesine ra?men her zamanki gibi Trkiye kazandy. ?imdi de aslanlar ve kanaryalar yary?yyor. Ylk ba?larda aslanlar daha gl

Yimizdeki ocuk

Etrafymyzda kasylyp duran, gl oldu?u imajyny vermeye aly?an insanlara rastlamy?yzdyr. A?yr csseleriyle havaly havaly yrrler. Bir oklary onlary ok gl zanneder. Oysa onlarda etten kemikten insanlardyr. Dar zamanlarynda aresizli?e d?erlerse bir de bakmy?synyz ocuk gibi oluvermi?lerdi

Yerine Sevemem Diyemem

Hayaty anlamady?ym yyllaryn acemili?inde sana vurgun gibi a?yk olu?umu, senin yerine ba?ka a?klarymyn olmamasy ?eklinde olabilece?ini sanma sakyn. Belki sen ok ekiciydin. Evet, pe?inden ko?tururdun o?lanlary. Ama senden ba?ka gzeller de vardy esmer ve hyryn kyz. Koyu renkli teninin, keskin b

Yeter Artyk

Bugn yolda yrrken arka taraftan bir otomobil gazlama sesi duydum. Bir de baktym ki sratle gelen bir otomobil hyzlyca geiyor. Ya?mur da ya?my?ken ve yollar kayganla?my?ken araba caddeye yakla?ty?ynda sert frenler yapty. Arabanyn tekerlekleri sa?ly sollu arabayy sallady.Islak zeminde araba ka

Onunla Konu?aca?ym

Ylgilendi?im bir kyz var. Trenden yine indi ve ben onu bu kez yol zerinde bekledim. Onu grnce iimde bir ho?luk hissediyorum. Galiba bu kyza abayy yakyyorum. Bu ak?am ona teklifimi sunacaktym. Yol zerinde bekliyordum ama ok hyzly gitti?i iin yeti?emedim. Onunla konu?maya kararlyyym. Ynsan ay

Teknoloji a?yndayyz

Ya?y ileri olan, 60´ly yylaryn ku?aklary olan dedelerimiz, ninelerimiz nesillerin bozuldu?undan ?ikayet edip dururlar. Kendi genliklerindeki de?erlerin kaybolmasyndan dem vururlar hep. ?imdiki genli?i hi be?enmezler. Zaman zaman bu laflary kafamyza takyp kendimizi iyi hissetmedi?imiz an

Kresel Meselesi

Bir hayli zaman nce haberlerde dnyanyn kresel so?uma tehlikesiyle kar?y kar?yya oldu?u syleniyordu. Kutuplardaki e?im gne?tenbiraz daha uzakla?my? ve buzul a?ynyn ba?langycy olabilecek zamanlaryn ba?langycy oldu?u syleniyordu. ?imdilerde ise kresel ysynma tehlikesi syleniyor. Buna kafa

ka?ytylara Dikkat

Bir ara Genlik Parky´ndan ykmy? kaldyrym kenarynda yryordum. Az ileride bir kalabalyk grdm. Bir adamyn ba?yna toplanmy? tarty?yyorlardy. Bu hararetli tarty?ma dikkatimi ekti. Bir ka adam srekli birbiriyle kavgaly gibiydi. Baktym ki adamyn biri bul karayy al parayy oyunu yapyyor, teki

Kar?y Pencereler

Gnmzde hayat apartmanlarda geiyor. Evimizin pencerelerini aty?ymyzda kar?ymyzda ba?ka pencereler gryoruz. Bunlar kar?y kom?ularyn pencereleri oluyor. Hayatta etrafymyzda vuku bulan olaylary pencerelerimizdan seyrederiz. ocuklaryn sokakta oyun oynayy?lary ve seslerini ykselterek konu?malary

Karakterler Benze?mesi

Hayatta kar?yla?ty?ymyz insanlarda kimi zaman nl ki?ilere benzeyen insanlara rastlaryz. Ne kadar benzedi?i konusunda arkada?larymyzla tarty?yryz hatta. Bir de oyuncularyn oynady?y karakterlere benzeyen insanlara rastlaryz. Ben mesela bir yaz gezisinde ebeveynimin memleketine gitti?imde, ilede

Komedyenler

Kimi insanlar ba?ka insanlary gldrmeyi kendilerine i? edinmi?lerdir. Ekmeklerini bu i?lerden kazanyrlar. Ba?kalaryny gldrrken kendi i dnyalary nasyldyr diye d?ndk m hi? Aslynda komedyenler hassas insanlardyr. Onlaryn da gnllerinde bir takym gnl yaralary vardyr. Kimbilir gemi?lerinde

Kurtlar Vadisi

Kurtlar Vadisi geri dnyor. Dizinin yeni blmleri yine tarty?malary beraberinde getirece?e benziyor. Yki yyl boyunca manken Nefise Karatay ve bir marka ile anla?malary gere?i hibir projede yer alamadyktan sonra artyk Polat ekranlara dnyor. Reyting rekorlary kyran bir o kadar da ele?tirilen

Gemi? Bahar Mimozalary

Ya?antymyzyn ba?langy yyllarynda yakalady bizi a?kyn bys. Acemiliklerimizin tutsa?y zamanlarymyzda bilmeden bu acylaryn penesine d?m?tk. Belki de kendimiz atyldyk bilinsizce. Hayat bize tozpembe ryalaryn iinde oldu?umuz hissini empoze etti. Bu bilinsiz ve acemi yreklere a?kyn acylaryny

Sarkosozis

Arena programynda, daha nce o?umuzun bilmedi?i bir hastalyktan bahsedildi. Bu hastaly?yn ady; sarkosozis. Bir kot pantolon fabrikasynda, kot pantolonlaryn renginin aylmasy iin kumlama yapyyorlardy. Kumlama syrasynda yle ok kum etrafa saylyyordu ki her taraf kum oluyordu. Korunmasyz i?iler de

Nitelikli Y? Gc Gerekli

Zaman zaman i?verenlerin nitelikli i? gc bulmak konusunda ok sykynty ektiklerini duyaryz muhtelif yerlerden. Bu durumun kendilerinde olu?turdu?u olumsuzluklardan yakynyp dururlar. Fakat, kendilerine ne zaman bir aly?an adayy gelse ona bildi?i yerlerden de?il de, bilmedi?i yerlerden ?retme zahm

Yki Seenek Arasynda Kalmak

Son gnlerde yuva yykan kadyn durumuna d?me tehlikesiyle kar?y kar?yya kalan Deniz Seki, yuva yykan kadyn olarak anylmamak istiyor. ?enlendirici´nin e?i de olanlara sessiz kalmamy?, katyldy?y programda telefon ba?lantylaryyla verip veri?tirmi?ti. Daha nce de manken Ece Grsel ile jipinde

Havai Fi?eklerle D?nler

Buralarda yapylan d?nlerde son bir ka yylda havai fi?ekler atylmaya ba?landy. nce bir iki d?nde derken dalga dalga yayylmaya ba?lady bu aksiyon. D?n sahipleri ortamy daha bir ?enlendirmek iin bunu yapyyor olabilirler. Ama etraflaryndaki insanlary ne kadar rahatsyz ettiklerini hesaba katmyyo

Cehalet Mutluluk Mu

Hayatymyzda ya?ady?ymyz zamanlar boyunca hep bir ?eyleri ?renmek isteriz. Bilmedi?imiz konulary ?renmek merak alanymyzdyr. Bazy insanlar ok okur, ok aly?yr, ok ?renir ama bir sre sonra bildikleri ona sykynty vermeye ba?lar. Bazen "cehalet, mutluluktur" szn hatyrlarym. Hani Matrix filminde

Bilemezdin

Bana bilmedi?im duygulardan bahsetme a?kym. Ben bu duygulary daha yeni ?renece?im. Sen bilirsin, benim de bilmemi istersin ama ben hayal alemindeydim o syra. Yksek duvarlaryn a?ylamayaca?yny bilirsin. Ben ise o zamanlar bilmiyordum bunu. A?aca?yma inanarak atyldym ileriye. Belki bu atylymymyn sonu

Bu?ulu Sabahlarda Zaman

Bu?ulu sabahlaryn yssyzly?yny santim santim ya?adym zor yyllarymda. A?kyn vurgununa d?meden nce anlayamyyordum bu tip duygulary. Ystemedi?im ?eyler mecburiyetlere itti beni. Aslynda sykycy olan ?eyler beni oyalamy? me?er. Eski duygularym uzakla?ty benden. Sratli esen rzgarlaryn oldu?u mekanlar y

Yaza Merhaba Derken

Yine yaz geldi. Benim mevsimim. Btn mevsimler iinde yaz mevsiminin ayry bir anlamy vardyr. Ben bu mevsime a?y?ym. Bir kysym insanlar iin sykyntyly geecek bir mevsim oldu?u a?ikar. Bir zamanlar benim iin de sykyntyly yyllaryn oldu?u bir mevsimdi.Arkamda byrakty?ym zor yylarymyn ardyndan bu mev

Gemi?imi Unutamam

Sende kalsyn tm anylarym. Bana ya?anan dolu yyllarym yeter. Ystemiyorum hayallere dalmayy. nk hayallerim bana oyunlar oynady hep. Sen hep hatyralarymda kalacaksyn. Hayyr, ben gemi?imi unutmayaca?ym. Gelece?imin kylavuzu olacak tecrbelerle geen yyllarym. Unutmayy ok d?ndm ama sonra anladym

Yeni Bir Dnem Ba?larken

Her?ey bitti artyk. Unutamady?ym gemi?imin kalyntylary da yok oldu ?imdi. Zamanyn tany?y, gnlmn efkarlanan dumanly saatlerinde sadece any ya?amak ve gn geirmek var bundan sonra. Neden bo? hayallerin pe?inden gideyim ki? Neden sana a?yk olayym ki? Benim daha ba?ka ok avuntularym var zaten

Zamany Gelmeden Olmaz Bir ok ?ey

Ola ki gnn birinde hatyralarsan beni, sakyn ardyna bakma. Ben oktan gitmi? olaca?ym senden. Bana verdi?in szleri de unut. Zaten ben sana, sen de bana oka bo? szler sarfettik. Ardynda binbir bilmecenin oldu?u yyllary devirdik beraberce. Ben insan sarrafy olurken seni de tanydym. Me?er ne bo? h

Modasy Geer Hayattan Y?lerin

Zamanymyn ilk dnemlerinde oyunlara gelmedim ben. Ama birtakym olaylar bana u?rady bilinsizce. Saf a?yk rolm iyi oynamy?ym me?er, derinden samimi duygularymla. Ynsan bydke algylary ve hayata baky?y da de?i?iyor. Eskiden ho?landy?y ?eylerden ho?lanmamaya ba?lyyor. Gemi?in bilinmeyen zamanlary

A?k my E? mi?

Sylenenlere bakylyrsa ?enlendirici evine dnd gibi. Ama Deniz Seki a?kyna sahip ykty?yny syledi geenlerde. Demek ki bo?anma arefesinde ki olay hala ayny seyirde devam ediyor. Bu arada Karada?ly cephesinde de durum ayny. Sevgililer ayrylmy? de?il hala. E?lerinde bulamadyklaryny, sevgililerind

Sava? Bitti Aslan Yrek

Bilmedi?in bir ok ?ey vardy. Tanymady?yn hayatyn iinde yabancylyklarda buluverdin kendini... Kendine yabancy oldun senelerce... Korkak bir ocuktun sen! Acylaryn korkusunda yyllaryn geerken, yava? yava? ?reniyordun cesareti. Mecburiyetlerin iinde cesaret doluyordu iine... Korkaka devirirken

Tavlamak

Gen erkekler aralarynda konu?urken, tavlamak kelimesini syk syk kullanyrlar. Kar?y cinsi bir ?ekilde ikna edip arkada?ly?a kabul ettirmek, tavlamak anlamyna gelir. Peki erkekler kendi aralarynda bunu derken, kadynlar neden bu kelimeyi oka kullanmazlar bunu anlamy? de?ilim. Nedir bu tavlamak? Erke

Ho?akal A?kym

Ben senin bana olan a?kyny sevdim. Belki sen sadece bir figrdn hayatymda beni oyalayan... Ystemedim seni bulmayy ben... Eminim ki sen de benimle kar?yla?aca?yny ummuyordun. Fakat kader bizi ayny ortamlarda biraraya getirdi. Bilinsizli?imizin esaretinde geen yyllarymyzyn aldatty?y ocuklardyk..

Biraz Ho?grl Olun

Belediye otobsne binmi? eve do?ru gidiyordum. Sycaktan ve biraz da uykusuzluktan uyuya kalyr gibi olup, tekrar kendime geliyordum. Yanyma bir adam oturdu. Yakla?yk 45-50 ya?laryndaydy. Emeklili?ine 1 yyl varmy?. n tarafynda da, iki ergenli?e yeni adym atmy? kyz vardy. Ykisi de muhabbet edip gl?

Makinalar ve Ynsanlar

Ynsano?lunun yzyyllaryn gemesiyle birlikte, do?adaki e?itli formlleri ke?federek teknolojide ilerlemesinin ardyndan; gnmzde makinalaryn o?u yerde yksek oranda geerlilik arzetmesi ve insan i? gcne olan ihtiyacyn azalmasyyla bulundu?umuz ileti?im ve bilgi a?yna ek olarak "makinalar a?y"

Gitmelisin Kendi Yoluna

Geen yyllar, gururundan eksiltti?inde bir bir aacaksyn d?ncelerini kar?ynda ilk buldu?un ki?iye. Ylk zamanlarda nasyl da kaprislerinin ve alymly halinin esiri ediyordun onlary. Evet, yyllaryn mitlerini bo?a ykardy?y dnemde, beni ekici bulup, bana do?ru yakla?ty?yny ve elime hafiften dokun

Kay?lara Do?ru

Her geen zaman daha bir mitlerim tkeniyor. A?ka olan inancym zaten sarsylmy?ty daha nce. Ancak talihten yana da kyrylyyor mitlerim. Yzmdeki hayal kyrykly?ynyn yansymalaryny ne kadar silmeye aly?sam da ba?aramyyorum. Gcm yetmiyor bir ok ?eyi de?i?tirmeye. Bir ok ?eyden so?umu?ken, insanla

Duygularymyn Oyunuydu Bu

Bir bilinmeyene do?ru yol aldyk hayatymyzda ikimizde. Kendimizden habersiz olanlara bakyyorduk. Ynsanlar gelip geerken biz de kendi yolumuzu alyyoruk. Yksek duvarlaryn dibinden geen insanlar ve bizlerdik. Gne? ak?ama do?ru batmaya yakla?ty?ynda yksek duvarlaryn glgesi vururdu meydana. Ystemede

Umutlar Tkenmemeli Hayatta

Her ?ehrin, her semtin ayry bir havasy, ayry bir atmosferi vardy. Bir yerde biten, kllenen umutlar, bir ba?ka yerde yeniden filizlenebiliyordu. Ben de bu filizlenen umutlary olan ki?ilerden biriyim. Gnlmde derin izler byrakan, yorucu yyllaryn geti?i mekandan uzak bir yere gitti?imde; yeni umutla

Yli?kilerde Kimin Dedi?i Olur?

Dnyaca nl perkison ustasy olan Burhan cal´y hepimiz tanyryz. Bir programda kadynlaryn erkekler zerinde daha baskyn oldu?unu ve bunu kabullenmeyen erkeklerin en ba?yndan 1-0 ma?lub olduklaryny, kabullenenlerin ise beraberli?i kurtardyklaryny anlatmy?ty. Acaba gerekten de ili?kilerde k

Yleriye Do?ru Uzany?larym

Uzaktan bakynca gzmde bytt?m ?eylerin, syradanla?masyny ok ya?adym hayatymda. Bu algylamalarymyn sadece hayal gcmn fazlaly?yndan oldu?unu da anladym ben. Ne var ki yyllar birbirini kovalamy? gitmi?ti. Anlayamady?ym bir ?ey vardy; ben aslynda kendimi ok geni? aylymlarda bulmu? biriydim

Benim Yin Gemi? Oldun

Her?eyden nce sana olan a?kymy itiraf etmek istiyorum. Ykimiz de gururumuzdan feragat etmedik ve ya?anasy gzel duygular ba?lamadan bitti. Belki bitmeyen kaprislerinin bykkynly?ynda usanaca?ym senden ve sana olan a?kymdan. Fakat iim rahat olacak. nk sana olan a?kymy iimde tutmady?ym iin ba?la

Sanatylar Arasy Polemik

Son zamanlarda bir tp meselesidir sryor magazin dnyasynda. Seren Serengil ile rakibesi oldu?u sylenen Glben Ergen arasynda sren polemi?e, Ybrahim Tatlyses´de kary?ynca i?ler kary?ty. Yki ki?i Seren´e yklenmeye ba?ladylar. Geri canly yayynda Seren Serengil´in byle bir sz

Yzle?me

Hayatta insanlar bir takym sorunlar ya?arlar. Genelde bu sorunlar psikolojik anlamda kendini gsterir. Ynsanlar arasynda anla?ylmamanyn ve bir takym duygusal ihtiyalaryn kar?ylanamamasy depresif sorunlary da beraberinde getirir. Y?te bu zlemeyen psiko-sosyal sorunlar insanlaryn ayny ortamlarda b

Seni D?nrken Ben

Uzun uzadyya d?ndm seni dn gece uyumadan nce, ya?anasy gzel duygularyn nasyl olup da kayryldy?ynyn hesabyny yaparak... Birok zaman anla?ylamayan ve de?eri bilinemeyen bir takym duygularyn de?erini d?ndm bir de yanylgylaryn insany aldatty?yny. Belki de insanyn kendi kendini aldatty?yny far

Kadyn ve Erkek

Kadyn ve erkek iki cinsiyetin birbirini anlamak konusunda bir takym ykmazlarda oldu?unu ve her iki cinsin de birbirlerini sulamalaryny hepimiz biliriz. Aslynda i?in z, iki cinsin de birbirini anlamaya aly?maktan ok oldu?u gibi kabullenmesi gerekiyor. nk anatomiler farkly, duygular farkly. B

Sulu De?ildin

Sana olan duygularymyn aldatty?y bir saf a?yk olarak geen yyllarymyn hesabyny yapyyorum bazen. Yine de sana su bulmuyorum, nk ya?adyklaryma sebep olan sen de?ildin. Bu, benim fyrtynalarla dolu duygu dnyamyn bana oynatty?y oyunlardy. Sadece ben oynadym ve ya?anan hayal kyryklyklary, sevinler,

Dnp Kendine Bakmaly Ynsan

Etrafymyzda bulunan insanlaryn bir takym hareketleri ve tavyrlary bize ok aykyry grnr bazen. Ho?umuza gitmez ve onlary hor grr veya yereriz. Aradan bir sre getikten sonra ummady?ymyz bir zamanda ve ?ekilde kendimizi ayny tarz hareketleri yapyyor halde grrz. Sonra kendimizden utanyryz, o a

Spor Dallary

lkemizin, nemli grd? en nemli spor dalynyn futbol oldu?u herkese malumdur. Ykinci olarak basketbol geliyor. Bu iki spor daly, benim iin de ok nemli ve gzel. Ancak basketbol biraz daha baskyn ykyyor. nk benim iin anlamy olan bir ?ey. Zamanynda akranlarymla oynady?ymda, bu konuda ne

Kadynlaryn Ho?landy?y Erkekler

Kadynlaryn genellikle ne tr erkeklerden ho?landyklaryny biz erkekler o?u zaman anlayamayyz. Bazen bakarsyn mao tiplerden, bazen de ana kuzusu tiplerden ho?lanyrlar. Biz erkekler bu kadynlary bir trl anlayamayyz. Aslynda erkek dedi?in tatly sert olmaly. Yani hem mao, hem kibar. Bence kadynlar b

Anytkabir Anylary

Her yyl oldu?u gibi bu Cumhuriyet Bayramynda da Anytkabir ve evresi o?kulu kalabalyklara sahne oldu. Her ya?tan ve her statden vatanda?lar akyn akyn anytkabire akyn ettiler. Herkesin elinde kameraly cep telefonlary, foto?raf makinalary, video kameralar, foto?raflaryyla ve ekimleriyle gzel bir g

Şans Oyunları

  Zaman zaman şans oyunları oynarım. Fakat çoğu zaman amorti bile çıkmaz. Ya da ancak amorti çıkar, ötesi gelmez. Bu tür durumlarla çok karşılaştım. Her kaybedişim de şansımın olmadığını düşündüm. Harcadığım para

Mzik Piyasasy

Son zamanlar da mzik piyasasy byk bir durgunluk iinde. Sanatylar albm yapamaz oldu. nk ?arkylar piyasaya ykar ykmaz, internetten ?arky indirmeler ve korsan saty?lar pazara byk darbe vurdu. Artyk sanatylar da ?arky yapmaz oldular. Ancak son yyllarda gerekten hit olabilecek ?arkylar yap

Sayfa Gezinme: 1 2 3 4 5 6 7 (All)