Tüm Kategoriler


Sayfalar

Behramkale' Profili


Toplam Yazıları: 30
Toplam Görüntülenme: 12196
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Erkek

Behramkale Son Yazıları

Bayramınız Mübarek Olsun

T�m M�sl�man aleminin ve saygy de?er site kullanycylarynyn m�barek Ramazan Bayramy hayyrlara vesile olsun. Nice bayramlary sa?lyk ve huzurlu olarak sevdiklerinizle ge�irmeniz dile?iyle, sa?lyk ve esinlikle kalyn.

2013e Do?ru

Yine yeniden Bu yeni yyl kavramy ne zaman icat olmu? bilmiyorum ama e?lenmek iin bahane arayan halkym iin, yylba?y denilen yepyeni olan gnn gecesi, bulunmaz bir fyrsattyr Herkesin inancyna saygymyz sonsuz ama her kim ne ?ekilde kutlarsa kutlasyn ly kayryp olayy abartmasyn. Canyny, insan

Mega İstanbul

Neden medyada, T�rkiye�de tek ?ehir olarak sadece Ystanbul varmy? gibi bir imaj yaratylyyor? Bazen anlamakta zorlanyyorum. Kar ya?dy ve megakent t�m haber kanallarynda dakikalarca haber yapyldy. Tamam yapylsyn l�kin �lkemizde kar altynda kalan onlarca ?ehir var ve kimsenin bu kadar dikk

Don Lasti?i(!)

Sabah servisle i?e gelirken byk bir reklam panosunda, tanynmy? bir oto lastik firmasynyn "Don Lasti?i" yazyly reklamyny grdm. Bana ok ilgin geldi ama belli ki bu reklam ok fazla dikkat ekecek.

Gncelleme

Hkmetin deyimiyle; gncelleme, muhalefetin deyimiyle; zam... Halkyn deyimiyle ise kazyk... Ady her ne olursa olsun sonuta fatura hepimize ykty. Fakat hkmet bu zamlaryn halky etkilemeyece?ini, zengin kesimi etkileyece?ini vurgulayan ayklamalarda bulunuyor. Do?ru sylyor; sigarayy zengin iiyo

Ge Gelen Kar

Yki gndr Ankaraya kar ya?yyor. Bu sene ky? o kadar ge geldi ki insanlar hazyrlyksyz yakalandy. Ankarada trafik fel Dn ak?am insanlar evlerine gidemediler ya da ok ge saatte gitmek zorunda kaldylar. ?imdi bunun sulusu aranmakta; belediye mi yoksa kar ya?dy?y halde hazyrlyksyz yola ykan s

Hayat Gzeldir

Sevmek gzeldir ama hak eden sevilir. Kimin hak edip etmeyece?i ancak ya?ayarak ?renilir. Ve bu bazen acy verir, pi?manly?y getirir beraberinde. Ama ne olursa olsun sevgi kar?ylyksyz, ykarsyz, amasyz olmalydyr. Kolayca harcanan, bir anda yok olan gerek sevgi de?ildir. Sevmek, gerekten sevebilme

Artyk Yeter!

Demokratik aylymy suiistimal ederek inlerinden ykan apulcular nerdeyse tm lkeyi kaosa srklemekte ve nedense kimsenin bu duruma dur demeye cesareti yok. Polis ta?lanyyor, belediye otobsleri ate?e veriliyor, insanlar yakylyyor ve bunun adyna demokratik tepki deniliyor. Bu gidi? iyi bir gidi?

Memur Eylemi

Bugn tm Trkiyede kamu emekileri i? byrakma eylemi yapmaktadyr. Hastaneler, kamu kurulu?lary ve okullarda hizmet aksamalary ya?anmasy beklenmekte. Memurlaryn ya?am ?artlarynyn iyile?tirilmesi ady altynda yapylan bu eylem kimine gre hakly, kimine gre haksyz bulunmakta. Peki sizce yapylan bu e

Domuz Gribi A?ysy

Son zamanlara lkemizi saran domuz gribi yznden herkes tedirgin. zellikle de ocuklary ilk?retim a?ynda olan aileler bu durumdan daha ok etkilemekte. "Acaba a?y yaptyrsam my, yaptyrmasam my?" endi?esi iindeyiz. Sa?lykly bir ayklama olmamasyndan dolayy da bu tedirginlik gn be gn artmakta.

Nihat Hoca

Mbarek Ramazan ayy ba?lady ba?layaly televizyon kanallarynda iftar ve sahur programlary olanca hyzyyla sryor. Her kanal farkly bir ismi, bu konuda ilim yapmy? ki?ileri izleyici kar?yna ykaryyor ve izleyiciler zaman zaman telefonla programa katylyp kafalaryna takylan sorulary soruyorlar (bazy sor

Ci?erlerimiz Yanyyor!

Yaz mevsimi gelince malesef lkemizin de?i?ik yerlerinde orman yangynlary da ba?lyyor. Bu yangynlar sonucu byk aply orman kayyplary veriyoruz. En son iki gn nce ba?layyp Kuzey Ege`de, Kazda?y`ndaki ormanlarda ykan yangynlar iki farkly blgede ba?layyp ancak ertesi gn ?leye do?ru kontrol alty

Katliam

Yki gndr acy haberle sarsylyyoruz. Uygur Trkleri maalesef hunharca katledilmekte. Olayyn nedeni tam olarak netlik kazanmasa da ortada olan bir gerek var; tecavz edilip ldrlen kadyn ve erkekler Dnya ve Trkiye buna seyirci. Nereye kadar peki? ldrlen insanlar Trk olmayyp da ba?ka bir m

Ara Muayene ilesi

Ara muayenesine gidenler sylyorlardy, ara muayene ettirmek ileye dn?t diye. Ynsanyn ba?yna gelmeyince anlamyyormu?, dn ba?yma gelince maalesef ne demek istediklerini ok iyi anladym. Ynsanlara eziyet etmek iin her ?eyi yapyyorlar. Ara muayene etmek iin de?il aralarda mutlaka kusur bul

Halk Adyna Sava?mak Bu mudur?

Bugn Ystanbulun gbe?inde bir aty?ma ya?andy! Bir polis ve bir sivil vatanda? hayatyny kaybetmi?. Bir ki?i bunca saat silahly aty?ma yapyyor ve l ele geiyor! "Ne iin?" denildi?in de ise; "halk iin sava?yyoruz" diyerek... Bu nasyl halk iin sava?mak? Masum bir vatanda?y ve grevini yapan b

Ydamlyk Baba

Bugn internette gazete okurken bir haber grdm. nce inanamadym, Bu gerek bir haber olamaz diye d?ndm. Haberin ba?ly?y ?yle, "z kyzyna tecavz edip hamile byrakty!" Yazyyy okuduktan sonra bir kez daha bu insanyn bir baba olmayaca?yny daha iyi anladym. Zihinsel zrl ocu?una bunu yapabil

Sorumsuz Baba

Dn ak?am durakta e?imi bekliyordum. Arabanyn arka tarafyndan ocuk sesleri geldi?ini duyunca, merak edip arabadan inip baktym. kk ilk?retim ?rencisi ?m? ve korkmu? bir ?ekilde kendi aralarynda konu?uyorlardy. Vakit ocuklaryn dy?aryda olmamasy gereken saatti, Yanlaryna yana?yp korku

Yerel Seimler

Yerel seimler yakla?yyor ve belediyeler bizim verdi?imiz vergilerle Sosyal Devlet olmanyn gereklili?inden, bol miktarda kmr da?ytmakta. Peki, bu ne kadar do?ru? Byk ?ehirlerde geceleri soka?a ykty?ynyzda zeriniz is kokmakta ve hava kirlili?i had safhaya ula?maktadyr. Peki, yerel seimd

Nereye Gidiyoruz?

Dn bir haber okudum; ?retmen, e?inin bo?azyny kesmi?. ok acy verici bir haber aslynda. Toplum olarak yldyrmak zereyiz. Nedir insanlary bu kadar bunalyma, gerginli?e iten ?ey? Geim zorlu?u mu yoksa toplum olarak psikolojik bunalyma my giriyoruz? Arabasyyla kaza yapty?y iin e?iyle tarty?mak

Yspatlamayan ?erefsizdir!

Son zamanlaryn modasy, T.C. Ba?bakany ile muhalefet partisi milletvekilleri ve genel ba?kanlary arasynda geen diyaloglar. Milletin gz nnde haberlere konu; Yspatlamayan ?erefsizdir. Bu nasyl bir zihniyet; insan bazen anlamakta zorlanyyor. lkeyi ynetmesi gereken sayyn yneticiler,

vey Evlat

Bir ka gn nce Tv programlarynyn birinde ?yle bir tarty?ma vardy; ´´Evlatlyk aldy?ymyz biriyle evlenebilir miyiz?´´ Bu nasyl bir soru ve nasyl bir tarty?ma konusu; bunun iin saatlerce tarty?yldy. Bence insanyn nce midesi olmaly evlatlyk aldy?yn birine byle duygular besl

Pekin Olimpiyatlary

Trkiye olimpiyatlarda yine byk bir hsrana u?rady. Synyrly sayyda katyldy?ymyz bran?larda ?imdiye kadar bir altyn aldyk. Y?in ilgin tarafy Trkiye adyna yary?anlaryn o?unun aslynda sonradan Trk vatanda?ly?yna geen yabancylar olmasy. Yetmi? milyonluk bir lkede bayra?ymyzy gururla dalgal

Sa?lyk Dramy

Dn bir haber vardy gazete ve televizyonlarda. Katarakt ameliyatyna girdi ama kk bir yanly?lyk sonucu rahmi alyndy. Gz ameliyatyna giriyor ve bir kadynyn reme organlary alynyyor! Ne kadar basit bir olay de?il mi? Trkiye de olacak ?eyler bunlar nk hibir canlynyn lkemizde de?eri yok. Ba

Kary-Koca Yli?kileri

Sabah i? yerine gelmek iin servis bekledi?im noktanyn hemen yanynda bir aile var. Onlar da ba?ka bir yerin servisini bekliyorlar. Bu sabah ben onlardan biraz erken geldim ve bir ka dakika sonra aile geldi. Fakat kadyn o kadar sinirliydi ki kocasyna hakaret derecesine varan szler sarfediyordu. Bu

Tatil Zamany

Yaz geldi okullar kapandy, ?imdi tatil zamany. Tatil iin gzel bir yer tavsiye edebilecek arkada?lar, yazylarynyzy ve yorumlarynyzy bekliyorum.

Cumhuriyet Savcysy

Neden sadece savcylara Cumhuriyet Savcysy denilir? Cumhuriyet Ba?bakany, Cumhuriyet Bakany, Cumhuriyet Mste?ary, Cumhuriyet Valisi, Cumhuriyet Bykelisi olmuyor da, Neden Cumhuriyet Savcysy?Savcylara neden bu imtiyaz? Atatrk, Bozkurta Ne diyorsun? diye sorar

Camyn mr

Elinizden kaydyryp kyrarsanyz onlary, bir daha eskisi gibi olmazlar. Hasar az bile olsa; dikkatli hibir gzden kamaz beceriksizce yapylmy? tamirler. Artyk onu ba?k?eye de koysanyz, kyryktyr i?te. Atlas halylarla d?eli salonlarda da oturtsanyz; altyn sulara da bulasanyz, kyryktyr. Kaprisinden

Yasak A?k

Uzun zamandyr u?rayamady?ym bir arkada?yma ak?am i? yky?y u?ramy?tym. Yz hafif tebessml fakat biraz d?nceli olarak kar?ylady beni. Biraz oturduktan sonra "Senin bir sorunun var karde?im, nedir?" diye sordu?um da her?eyi anlatty. Yasak bir a?k ya?ady?yny syledi. Evli bir kadyna a?yk olmu?tu.

Ahlaki k?

Televizyonda seyretti?imiz magazin programlarynda sanatylaryn nasyl bir hayat ya?ady?yny ve bugn sevgilisi olanyn, yaryn bir ba?kasynyn nasyl sevgilisi oldu?unu seyrediyoruz. Bunu ok nemli bir habermi? gibi insanlara lanse eden yapymcylaryn, yeti?mekte olan yeni genli?e kt rnek oldu?unu male

Assos

Arkada?lar; anakkale taraflarynda Midilli Adasy´yla kar?y kar?yya bir yer, ady Assos. Bir di?er ady Behramkale, Aristo´nun ya?ady?y topraklar. Bozulmamy?, bakir yerlerden biri. Do?ayla ba? ba?a kalabilece?iniz, tertemiz suyu ve do?asyyla huzuru arayanlaryn gidebilece?i ender yerlerden.

Sayfa Gezinme: 1 2 3 (All)