Tüm Kategoriler


Sayfalar

meLusina' Profili


Toplam Yazıları: 20
Toplam Görüntülenme: 5915
Yazar Anasayfa:
Cinsiyet:
Kadyn

meLusina Son Yazıları

Ablama Özel Doğum Günü Hediyesi

Uzun zamandyr yoktum. Varly?ymdan da yoklu?umdan da bihaberdiniz biliyorum. Sizden bir ?ey rica etmek i�in geri d�nd�m. Yakyn bir zamanda ablamyn do?um g�n� ve ben ona �ok g�zel k���k k���k s�rprizler hazyrlyyorum. Sizden istedi?im de bu s�rprizin bir par�asy olaca

A?k Tene De?mek midir?

Grmedi?in birine ?yk olmak ya da oldu?unu sanmak ne kadar do?ru? Ya da bu duygunun a?k olabilme ihtimali var my? Her ?ey dokunmak my? A?k tene de?mek mi? Bu duygular hissiyata ba?ly de?il mi? o?u yerde buna kar?ylyk yazylar okudum ve yapylan yorumlarda, gvene ba?ly de?i?iklik gsterdi kararlarym

Kyymet Bilelim

?yk olmak ok gzel bir duygu... Ya?yn ka olursa olsun kalbinin aty? hyzy aynydyr. Ayaklaryn yerden kesilir, bir ku? misali uarsyn bulutlara... Hayat daha bir ba?kadyr. Ya?amaktan zevk alyrsyn. Her gn ya?amak iin ayry bir neden bulursun. Hayata onunla tutunursun. O olmady?y zaman gnler, gecel

Bir Adam Tanydym...

Bir adam tanydym. ok iyi insandy. Ya da masumlu?u sadece banaydy... Sevdim onu. Hani derler ya gnlden, kalpten, iten... ylecene sevdim... O da beni sevdi.. Byle olmasyny istedi?im iin byle d?ndm. Sevdi?ini sandym. Fakat ayrylynca yanyldy?ymy anladym.Yyllardyr sevgisi var sandym... Bir

Evlenince Sevgi Biter mi?

A?ka da sevgiye de ok ama ok inancym var. E?er evlenecek olursam, ne olursa olsun sevdi?im insanla olmaly diye d?nyorum. Sonuta hayatynyn tamamy o olacak artyk. Btn gnn onunla geireceksin, ayny evin iinde olacak, ayny yasty?a ba? koyacaksyn. Elini tutucak, destek olacaksyn. Daha devamy

D?n ve Ta?yn

Ben kendim bir ?eyler yapamyyorum. Ne bileyim kendi ?ansymy kendim yaratamyyorum. Zamana byraktym diyorum her seferinde ama byrakamyyorum. Ne kadar gereksiz i?lerle u?ra?yyorum. Zaman geince anlyyorum. Demek ki zaman insana bazy ?eylerin do?rulu?unu gsteriyor. yky? yolu buluyor. Ne kadar istedi?i

Pencere Kyran

Hayatymyzda de?i?en birok ?ey mevcut. Buna ncelikle kendimizden sz ederek ba?lamamyz mmkn. De?i?ikli?in sebebi belki bizizdir, belki de davrany?larymyz kar?ymyzdaki insany kaybetmemize olanak sa?lamy?tyr. Bu konuyu bencilce yakla?ym ve n yargy ba?ta olmak zere iki ba?lyk altynda toplayabiliri

Her D?en Sevda Yin...

A?k belki de hi ummadyk anda d?t yre?imize. Ya?yn ne nemi vardy... Kimi ocuk, kimi ergen, kimi yeti?kin, kimiyse ya?yna ermi? kat kat olgun insanlar. Acysy aynyydy. Ama hepimizin canyny ayry ayry yakty. Benim de canymdan can aldy... Her d?en sevda iin, ayry sevdalara d?tk. Kimimiz yorg

A?ktan Kim lm? ki...

Yre?imizden hi eksik olmayacak de?erli ve hazin duygulardyr, a?k ve sevgi... Konuyu biraz aacak olursak hemen hemen herkes bu duygulardan bir ?ekilde yakynmaktadyr. Hangimizin a?ktan cany yanmady ki Ya da kim gerek sevgi kar?ysynda tamamyyla kar?ysyndakine ba?ly kaldy? A?kyn artyk forml ?u ?e

Bir Avu zlem

A?yr basan zlemlerim vardy iimde. Yyllardyr ba?ka ?ehir hasreti ekerken ?imdi ise do?du?um topra?y pme arzusuyla ya?yyorum. Burada hava ok gzel, pek ky? olmaz. Da?lar kocaman kocaman Hele ki gne? do?mayy versin iki da? yamacyndan Geceleri ayyn y?y?y aydynlatyr odamy. Bir ka saat byle bo?

Sayfa Gezinme: 1 2 (All)